Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ για νέα κυβέρνηση ΝΔ: «Είναι μια καλή κυβέρνηση… εκτιμώ ότι θα πάει πολύ καλά»

«Είναι μια καλή κυβέρ­νη­ση», «οι καλύ­τε­ρες επι­λο­γές γίνο­νται για να πάει καλύ­τε­ρα η χώρα», «ελπί­ζω και εκτι­μώ ότι θα πάει πολύ καλά», «δεν έχω ούτε παρω­πί­δες, ούτε κομ­μα­τι­κές δεσμεύ­σεις», «αυτό που είναι στη σωστή κατεύ­θυν­ση πρέ­πει να λέγεται».

Αν παρα­τί­θο­νταν οι παρα­πά­νω δηλώ­σεις χωρίς να γίνει γνω­στό ποιος τις εξέ­φρα­σε, οι περισ­σό­τε­ροι θα πίστευαν ότι πρό­κει­ται για κάποιον υπουρ­γό ή βου­λευ­τή της ΝΔ.

Κι όμως όχι. Τα παρα­πά­νω δήλω­σε σήμε­ρα το πρωί σε τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ο Ευάγ­γε­λος Απο­στο­λά­κης, βου­λευ­τής Επι­κρα­τεί­ας του ΣΥΡΙΖΑ, δεί­χνο­ντας πριν καν ορκι­στεί η νέα κυβέρ­νη­ση το είδος της αντι­πο­λί­τευ­σης που θα ασκή­σει και αυτή την τετρα­ε­τία το κόμ­μα του.

Οι δηλώ­σεις αυτές προ­κά­λε­σαν κάποια έκπλη­ξη στους δημο­σιο­γρά­φους του κανα­λιού. Βεβαί­ως, σε εμάς δεν προ­κα­λούν καμία έκπλη­ξη, αφού οι στρα­τη­γι­κοί στό­χοι της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι κοι­νοί: Τα προ­α­παι­τού­με­να του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, οι δημο­σιο­νο­μι­κοί κόφτες, τα πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα, η φορο­λε­η­λα­σία, η έντα­ση της εμπλο­κής στα ΝΑΤΟι­κά σχέδια.

Από αυτή την άπο­ψη, για­τί να μην τους φαί­νε­ται «καλή» η κυβέρ­νη­ση; Για τους εργα­ζό­με­νους και τον λαό όμως είναι μια εχθρι­κή, αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση την οποία, με μπρο­στά­ρη το ΚΚΕ, μέσα και έξω από την Βου­λή πρέ­πει να την αντι­πα­λέ­ψει σκλη­ρά, με οργά­νω­ση και αγώνα.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο