Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βουλευτικές εκλογές 2019: Τα σχετικά με το exit poll και το αποτέλεσμα — Πίνακες με τα δεδομένα των εκλογών του 2015

Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές 2019 — Απο­τε­λέ­σμα­τα: Νωρί­τε­ρα από τις πρό­σφα­τες ευρω­ε­κλο­γές θα ξέρου­με το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών 2019, βάσει των εκτι­μή­σε­ων του υπουρ­γεί­ου Εσωτερικών.

Της ανα­κοί­νω­σης των απο­τε­λε­σμά­των των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών 2019, θα προη­γη­θεί η δημο­σιο­ποί­η­ση του exit poll 2019 τη στιγ­μή που θα κλεί­σουν οι κάλ­πες, δηλα­δή στις 19.00 ακριβώς.

Το exit poll των σημε­ρι­νών εκλο­γών είναι κοι­νό για όλους τους τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς. Το ίδιο exit poll εκτί­μη­σης των απο­τε­λε­σμά­των των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών θα ανα­κοι­νώ­σει και η ΕΡΤ, η οποία στις ευρω­ε­κλο­γές είχε δώσει το δικό της exit poll.

Περί­που δυο ώρες μετά από το exit poll, γύρω στις 21:00, ανα­μέ­νε­ται να γίνει και η πρώ­τη ασφα­λής εκτί­μη­ση των απο­τε­λε­σμά­των των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών 2019, από τα στοι­χεία που θα έχει ήδη στη διά­θε­σή της η Singular Logic.

Οι επί­ση­μες ανα­κοι­νώ­σεις του ΥΠΕΣ για το απο­τέ­λε­σμα των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών 2019 ανα­μέ­νε­ται να γίνουν από τον υπη­ρε­σια­κό ΥΠΕΣ Αντώ­νη Ρουπακιώτη.

Στον ακό­λου­θο πίνα­κα (πηγή: Καθη­με­ρι­νή) τα απο­τε­λέ­σμα­τα των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών 2015 για να μπο­ρέ­σε­τε να κάνε­τε τις απα­ραί­τη­τες συγκρίσεις.

APOTELESMATA2

apotelesmata6

APOTELESMATA3 APOTELESMATA4 APOTELESMATA5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο