Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΒΟΥΛΗ: Στην Ολομέλεια το αντιδραστικό νομοσχέδιο για την Τοπική Διοίκηση

⚠️ 🆘  Με «υπερ-όργανα» υπό ασφυκτικό έλεγχο 
για την υλοποίηση των «πράσινων» μπίζνες, 
ενίσχυση της εμπορευματοποίησης και «στεγανοποίηση»
δήμων και Περιφερειών από τις λαϊκές διεκδικήσεις

Ψηφί­ζε­ται σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής το αντι­δρα­στι­κό νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, με το οποίο η κυβέρ­νη­ση μετα­τρέ­πει τους ΟΤΑ σε ακό­μα πιο εχθρι­κούς μηχα­νι­σμούς απέ­να­ντι στα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα και διεκ­δι­κή­σεις, οι οποί­οι θα λογο­δο­τούν σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα για την προ­ώ­θη­ση «φιλι­κού επεν­δυ­τι­κού περι­βάλ­λο­ντος», που περι­λαμ­βά­νει παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, «πρά­σι­νες» μπίζ­νες, παρά­δο­ση ελεύ­θε­ρων χώρων, αιγια­λών, βου­νών στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, σύμ­φω­να και με τα προ­α­παι­τού­με­να του Ταμεί­ου Ανάκαμψης.

Το νομο­σχέ­διο φέρει τον τίτλο «Ανα­μόρ­φω­ση του συστή­μα­τος δια­κυ­βέρ­νη­σης ΟΤΑ α’ και β’ βαθ­μού, κατάρ­γη­ση νομι­κών προ­σώ­πων δημο­σί­ου δικαί­ου δήμων, παρα­κο­λού­θη­ση επι­δό­σε­ων τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης, οικο­νο­μι­κή και διοι­κη­τι­κή δια­χεί­ρι­ση οργα­νι­σμών τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης, ευζω­ία των ζώων συντρο­φιάς, κατα­σκευή και ανα­βάθ­μι­ση λει­τουρ­γού­ντων χερ­σαί­ων συνο­ρια­κών σταθ­μών και λοι­πές δια­τά­ξεις του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών» και χτες ολο­κλη­ρώ­θη­κε η συζή­τη­ση στην αρμό­δια Επιτροπή.
Είναι συνέ­χεια των βάρ­βα­ρων μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων του «Καπο­δί­στρια», του «Καλ­λι­κρά­τη», του «Κλει­σθέ­νη» Ι και ΙΙ που έφε­ραν οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του τελευ­ταί­ου νόμου της ΝΔ για την αλλα­γή του εκλο­γι­κού νόμου.

Από τις πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κές ρυθ­μί­σεις είναι η δημιουρ­γία υπερ-οργά­νων σε δήμους και Περι­φέ­ρειες που προ­έρ­χο­νται από τη συγ­χώ­νευ­ση των οικο­νο­μι­κών επι­τρο­πών και αυτών της ποιό­τη­τας ζωής. Σε αυτά τα υπερ-όργα­να οι παρα­τά­ξεις δημάρ­χου και περι­φε­ρειάρ­χη θα έχουν την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία, ενώ τους δίνο­νται και επι­πλέ­ον αρμο­διό­τη­τες, όπως υπο­βο­λή αιτη­μά­των πρό­σλη­ψης, τρο­πο­ποί­η­ση συμ­βά­σε­ων, έγκρι­ση κάθε είδους προ­γραμ­μα­τι­κής σύμ­βα­σης, δια­γρα­φή χρειών κ.ά., μετα­τρέ­πο­ντας στα­δια­κά τα Δημο­τι­κά Συμ­βού­λια σε δια­κο­σμη­τι­κά στοιχεία.

Συμπλη­ρω­μα­τι­κά σε αυτό, υπο­βαθ­μί­ζε­ται η ζωντα­νή λει­τουρ­γία των Συμ­βου­λί­ων αφού προ­βλέ­πο­νται κυρί­ως τηλε­συ­νε­δριά­σεις, ενώ περιο­ρί­ζε­ται η δυνα­τό­τη­τα να φέρουν θέμα­τα και ψηφί­σμα­τα εκτός ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης οι άλλες παρα­τά­ξεις, με τον επι­κε­φα­λής παρά­τα­ξης να μπο­ρεί να προ­τεί­νει μέχρι ένα θέμα, που και αυτό για να συζη­τη­θεί θα πρέ­πει να το δεχτεί η πλειοψηφία.

Από τα πιο εμβλη­μα­τι­κά άρθρα είναι και αυτά με τα οποία καταρ­γού­νται τα ΝΠΔΔ και οι σχο­λι­κές επι­τρο­πές, και οι αρμο­διό­τη­τές τους μετα­φέ­ρο­νται στον δήμο, χωρίς να δια­σφα­λί­ζο­νται η απρό­σκο­πτη συνέ­χεια της λει­τουρ­γί­ας των υπη­ρε­σιών όπως και οι εργα­ζό­με­νοι σε αυτές. Στην αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση ανα­φέ­ρε­ται καθα­ρά ότι αυτό γίνε­ται «για οικο­νο­μία κλί­μα­κας». Οπως κατήγ­γει­λε ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ, Χρή­στος Κατσώ­της, μιλώ­ντας στην Επι­τρο­πή, «δια­φω­νού­με για­τί η κυβέρ­νη­ση ενώ καταρ­γεί τα νομι­κά πρό­σω­πα δημο­σί­ου δικαί­ου, ενι­σχύ­ει τους ανα­πτυ­ξια­κούς οργα­νι­σμούς και τις ανώ­νυ­μες εται­ρεί­ες που λει­τουρ­γούν, ενι­σχύ­ο­νυας προ­φα­νώς τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις και την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών. Σημειώ­νου­με επί­σης ότι δεν προ­βλέ­πο­νται συνο­λι­κά μέτρα όπως η ανα­γκαία χρη­μα­το­δό­τη­ση, η επαρ­κής στε­λέ­χω­ση με το κατάλ­λη­λο προ­σω­πι­κό και υπη­ρε­σί­ες προς τους δημό­τες που θα χειροτερεύουν».

Έφε­ρε ως παρά­δειγ­μα τις πολι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, τονί­ζο­ντας ότι η κατάρ­γη­ση των ΝΠΔΔ «εκτι­μά­ται στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση» πως θα επι­φέ­ρει την «πλή­ρη υπο­βάθ­μι­ση των πολι­τι­στι­κών δρα­στη­ριο­τή­των, αν όχι την παντε­λή κατάρ­γη­ση», καθώς «αντι­με­τω­πί­ζο­νται όλες αυτές οι δρα­στη­ριό­τη­τες ως πάρεργο».

Στο σημείο αυτό θα πρέ­πει να προ­στε­θούν και όσα ανέ­φε­ραν στην Επι­τρο­πή της Βου­λής εργα­ζό­με­νοι κατά την ακρό­α­ση των εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κών φορέων.

Για παρά­δειγ­μα, ο Κ. Σαΐ­νης, πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Καλ­λι­τε­χνι­κού Προ­σω­πι­κού ΟΤΑ, απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση του Χρ. Κατσώ­τη επι­σή­μα­νε ότι οι δρα­στη­ριό­τη­τες αυτές κατα­δι­κά­ζο­νται «σε αργό θάνα­το» και πρό­σθε­σε: «Όταν θα απο­χω­ρή­σουν οι υπη­ρε­τού­ντες σε προ­σω­πο­πα­γείς θέσεις, δεν έχου­με αυτα­πά­τες ότι οι ΟΤΑ θα σπεύ­σουν να δημιουρ­γή­σουν οργα­νι­κές θέσεις για να τους αντι­κα­τα­στή­σουν και εδώ ανοί­γει και ένα θέμα πρό­βλε­ψης οργα­νι­κών θέσε­ων και για λοι­πές ειδι­κό­τη­τες προ­σω­πι­κού Ιδιω­τι­κού Δικαί­ου, κυρί­ως καλ­λι­τε­χνών και αθλη­τών. Γι’ αυτό επι­μέ­νου­με στη δια­τή­ρη­ση και σύστα­ση οργα­νι­κών θέσε­ων και κατάρ­τι­ση κανο­νι­σμών λει­τουρ­γί­ας για τις δρα­στη­ριό­τη­τες του πολι­τι­σμού και του αθλητισμού».

Το κερα­σά­κι σε αυτά είναι «ο κόμ­βος παρα­κο­λού­θη­σης των επι­δό­σε­ων των δήμων και Περι­φε­ρειών», που προ­βλέ­πει το νομο­σχέ­διο. Οι επι­δό­σεις βέβαια δεν αφο­ρούν τα έργα (αντι­πλημ­μυ­ρι­κά, αντι­πυ­ρι­κά, αντι­σει­σμι­κά κ.ά.) που έχει ανά­γκη ο λαός, αλλά την προ­ώ­θη­ση των «ανα­πτυ­ξια­κών» σχε­δια­σμών κυβέρ­νη­σης και επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, πώς προ­ω­θού­νται οι ΣΔΙΤ, πώς αξιο­ποιού­νται για επι­χει­ρη­μα­τι­κή χρή­ση δημό­σιοι χώροι, παρα­λί­ες, βου­νά κ.λπ.

Το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε από την αρχή το νομο­σχέ­διο, ενώ ο Χρή­στος Κατσώ­της ανέ­δει­ξε την ανά­γκη ο λαός να δώσει απά­ντη­ση με οργά­νω­ση και συλ­λο­γι­κή διεκ­δί­κη­ση σε σύγκρου­ση με την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και με κρι­τή­ριο τις ανά­γκες του και όχι τα κέρ­δη των λίγων, στις εκλο­γές να δώσει δύνα­μη στη δύνα­μή του ψηφί­ζο­ντας τα ψηφο­δέλ­τια του ΚΚΕ σε όλη τη χώρα.

Αβανταδόροι της κυβέρνησης

Τις παρα­πά­νω ρυθ­μί­σεις ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Θ. Λιβά­νιος, τις παρου­σί­α­σε ως «φιλο­λαϊ­κές» και «ανα­βάθ­μι­ση» του ρόλου των Δημο­τι­κών Συμ­βου­λί­ων. Οσο για τις καταρ­γή­σεις των ΝΠΔΔ και των σχο­λι­κών επι­τρο­πών, προ­κα­λώ­ντας ανοι­χτά τους εργα­ζό­με­νους έκα­νε λόγο «για συγ­γε­νι­κές σχέ­σεις αυτών που κερ­δί­ζουν δια­γω­νι­σμούς κυλι­κεί­ων με μέλη σχο­λι­κών επι­τρο­πών, με ανα­θέ­σεις μετα­ξύ τους κ.λπ. Κάποια στιγ­μή είχε ακου­στεί ότι μέχρι και σε στοί­χη­μα, σε τζό­γο, είχαν παι­χτεί χρή­μα­τα σχο­λι­κών επιτροπών»!

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξέ­φρα­σε γνώ­μη ψήφου και επι­φυ­λά­χθη­κε για την Ολο­μέ­λεια, ωστό­σο είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι η ειση­γή­τριά του, Π. Πού­λου, είπε για «το άρθρο 33, για τον Κόμ­βο Παρα­κο­λού­θη­σης, ανα­γνω­ρί­ζου­με ότι κινεί­ται στη σωστή κατεύ­θυν­ση, αφού η μέτρη­ση των επι­δό­σε­ων των ΟΤΑ θα βοη­θή­σει την κεντρι­κή κυβέρ­νη­ση», επι­βε­βαιώ­νο­ντας πως μοι­ρά­ζο­νται τις ίδιες αγω­νί­ες με τη ΝΔ.

Το ΠΑΣΟΚ κατα­ψή­φι­σε επει­δή δεν ήταν επαρ­κής η δια­βού­λευ­ση, ενώ επι­φύ­λα­ξη δήλω­σαν Ελλη­νι­κή Λύση, Νίκη και Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας. Επι­φύ­λα­ξη δήλω­σε και το φασι­στι­κό μόρ­φω­μα «Σπαρ­τιά­τες» διευ­κρι­νί­ζο­ντας ο ειδι­κός του αγο­ρη­τής, Ι. Δημη­τρο­κάλ­λης, ότι το νομο­σχέ­διο «το βλέ­που­με θετικά».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο