Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Βούλιαξε» η πλατεία Συντάγματος — ΒΙΝΤΕΟ από το μεγάλο συλλαλητήριο

Σήμε­ρα μίλη­σε η εργα­τι­κή τάξη, ο λαός. Οι εικό­νες από το Σύνταγ­μα και όλους τους γύρω δρό­μους να είναι πλημ­μυ­ρι­σμέ­νοι από τους δια­δη­λω­τές, ήταν μια ηχη­ρή απά­ντη­ση ενά­ντια στην ακρί­βεια, για την προ­στα­σία της δου­λειάς και της υγεί­ας, αλλά και ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο. 

Το μήνυ­μα που στάλ­θη­κε είναι για συντο­νι­σμέ­νη απερ­για­κή κλιμάκωση. 

Τα συν­θή­μα­τα που αντή­χη­σαν στο κέντρο της Αθή­νας ήταν συγκλονιστικά.

«Είμα­στε ψυχή από την ψυχή σας αδέρ­φια της ΛΑΡΚΟ είμα­στε μαζί σας» φώνα­ζαν οι δια­δη­λω­τές. Κάθε φορά που επα­να­λαμ­βα­νό­ταν το σύν­θη­μα τη θέση των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ παίρ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι άλλων κλά­δων της δου­λειάς που δίνουν τη μάχη. Τα πετρέ­λαια Καβά­λας, οι λιμε­νερ­γά­τες της COSCO, τα Λιπάσματα.

«Εργά­τες ενω­μέ­νοι ποτέ νικη­μέ­νοι», «Εσείς μιλά­τε για κέρ­δη και ζημιές, εμείς μιλά­με για ανθρώ­πι­νες ζημιές» κάποια από τα συν­θή­μα­τα που δόνη­σαν την ατμό­σφαι­ρα στο κέντρο της Αθήνας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο