Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Βούτα» σε «χωριάτικη» και λοιπές ντοματοσαλάτες

Ντο­μά­τα, αγγου­ρά­κι, ελί­τσες, τυρά­κι και ελαιό­λα­δο για βού­τες, ό,τι καλύ­τε­ρο και νοστι­μό­τε­ρο η ντο­μα­το­σα­λά­τα (χωριά­τι­κη ή απλή) για το καλο­καί­ρι… Πλέ­ον ντο­μα­το­σα­λά­τα και Ελλά­δα έχουν ταυ­τι­στεί. Δεν υπάρ­χει μπα­χτσές στο χωριό χωρίς ντο­μά­τες. Οι ντο­μα­τιές κατα­λαμ­βά­νουν το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος (κατα­να­λώ­νου­με πολ­λές και καθη­με­ρι­νά), δυο τρεις αγγου­ριές που απλώ­νο­νται, μελι­τζά­νες, πιπε­ριές και φασο­λά­κια σε ό,τι περισ­σέ­ψει από τον κήπο.

Όσο και αν έχου­με συν­δέ­σει τα ελλη­νι­κά τρα­πέ­ζια, και ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το ελλη­νι­κό καλο­καί­ρι,  η ντο­μά­τα δεν είναι παρά μία νέα σχε­τι­κά προ­σθή­κη στην κου­ζί­να μας, με ιστο­ρία μόλις 200 χρό­νων (Έλκει δε την κατα­γω­γή της από την αμε­ρι­κά­νι­κη ήπει­ρο. Από εκεί την έφε­ρε στην Ευρώ­πη Ισπα­νός Θαλασ­σο­πό­ρος στα 1520).

Το «λαχα­νι­κό» (βοτα­νο­λο­γι­κά η ντο­μά­τα ανή­κει στα φρού­τα) που δίνει απλό­χε­ρα την φρέ­σκια, όξι­νη γεύ­ση του σε τόσα οικεία μας φαγη­τά ‑από τα λαδε­ρά και τα κοκ­κι­νι­στά μέχρι τα όσπρια και φυσι­κά την αγα­πη­μέ­νη μας σαλά­τα- δεν μας ήταν το ίδιο οικείο μέχρι τα χρό­νια της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης. Οφεί­λου­με την ντο­μά­τα στους Καπου­τσί­νους Μονα­χούς της Αθή­νας, που ίδρυ­σαν μονές στην πόλη στα χρό­νια της Τουρ­κο­κρα­τί­ας. Σύμ­φω­να με κατα­γρα­φές ο τελευ­ταί­ος ηγού­με­νος της μονής, ονό­μα­τι Φρα­γκί­σκος, ήταν αυτός που πρω­το­έ­φε­ρε σπό­ρους ντο­μά­τας από το εξω­τε­ρι­κό το 1818 και τους φύτε­ψε σε γλά­στρες της Μονής, αρχι­κά για καλ­λω­πι­στι­κούς σκοπούς.

Ως καλ­λω­πι­στι­κό φυτό χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε τα πρώ­τα χρό­νια και από τους Αθη­ναί­ους, που τα προ­τι­μού­σαν πιο πολύ στις αυλές τους παρά στα πιά­τα τους. Σιγά σιγά άρχι­σαν να τις χρη­σι­μο­ποιούν στην παρα­σκευή γλυ­κών και με αργά βήμα­τα την ενέ­τα­ξαν στη μαγει­ρι­κή (τη χρη­σι­μο­ποιού­σαν βλέ­πε­τε οι Βαυα­ροί μάγει­ρες του Όθω­να) και φτά­νου­με στο σήμε­ρα που η ντο­μά­τα είναι μεγά­λο μέρος της γαστρο­νο­μί­ας μας.

Όσο για το τρό­πο που η περί­φη­μη «χωριά­τι­κη σαλά­τα» μπή­κε στη ζωή μας, ο σημα­ντι­κός δημο­σιο­γρά­φος και κρι­τι­κός γεύ­σης Αλέ­ξαν­δρος Γιώ­της έγρα­ψε κάπο­τε στον «Γαστρο­νό­μο»: «Η χωριά­τι­κη εμφα­νί­στη­κε ως συνο­δός της αυξή­σε­ως του του­ρι­σμού τις δεκα­ε­τί­ες του ’60 και του ’70, δημιούρ­γη­μα των ταβερ­νιά­ρη­δων “της πλά­κας” της Πλά­κας. Επει­δή οι αγο­ρα­νο­μι­κές δια­τά­ξεις κατέ­τασ­σαν τις αγγουροντοματοκρεμμυδο­πιπεροσαλάτες στα είδη δια­τι­μή­σε­ως, βρή­καν το κόλ­πο να προ­σθέ­τουν ένα κομ­μά­τι φέτας από πάνω για να «φύγουν» από τη δια­τί­μη­ση και να χρε­ώ­νουν τη σαλά­τα στους του­ρί­στες όσο ήθελαν».

Βεβαιά, οι ταβερ­νιά­ρη­δες της Πλά­κας δεν έκα­ναν τίπο­τα άλλο από το να υιο­θε­τή­σουν συν­δυα­σμούς του χωριού τους όπου το τυρί και η ντο­μά­τα ήταν άφθο­να και καθη­με­ρι­νά στο τραπέζι.

Όπως και να έχει, «χωριά­τι­κες» και λοι­πές ντο­μα­το­σα­λά­τες απέ­κτη­σαν γρή­γο­ρα στα­θε­ρή θέση στα ελλη­νι­κά τρα­πέ­ζια των σπι­τιών και των εξό­δων.  Οι Έλλη­νες τρώ­με ανά άτο­μο περισ­σό­τε­ρες ντο­μά­τες από ό,τι σε οποια­δή­πο­τε άλλη ευρω­παϊ­κή χώρα. Παλαιό­τε­ρα εξα­γά­γα­με ντο­μά­τες. Πλέ­ον εισάγουμε.

Πηγή πλη­ρο­φο­ριών μετα­ξύ άλλων: Γαστρονόμος

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο