Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Βράζει» ο τόπος από τη ζέστη — Κίνδυνος για ευάλωτα άτομα — Υψηλή επικινδυνότητα φωτιάς

Κορύ­φω­ση παρου­σιά­ζει σήμε­ρα το κύμα ζέστης που επη­ρε­ά­ζει τη χώρα μας από την αρχή της εβδο­μά­δας. Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr, η θερ­μο­κρα­σία θα πλη­σιά­σει τους 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, κυρί­ως σε περιο­χές της Θεσ­σα­λί­ας και της Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς Ελλά­δας. Τοπι­κά, ο υδράρ­γυ­ρος θα ξεπε­ρά­σει τους 40 βαθμούς.

Σε ό,τι αφο­ρά την Αθή­να και σύμ­φω­να με τη νέα κατη­γο­ριο­ποί­η­ση υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών, η Πέμ­πτη είναι κατη­γο­ρί­ας «0», που σημαί­νει ότι ανα­μέ­νο­νται υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και υπάρ­χουν κίν­δυ­νοι για την υγεία των ευά­λω­των ατόμων.

Οι υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες είναι ένας από τους παρά­γο­ντες που ανε­βά­ζουν την επι­κιν­δυ­νό­τη­τα για εκδή­λω­ση και εξά­πλω­ση πυρ­κα­γιών. Σύμ­φω­να με τη μονά­δα πυρο­με­τε­ω­ρο­λο­γί­ας FLAME, όπως ανα­φέ­ρει το meteo, οι κατά τόπους πολύ υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες (άνω των 38 βαθ­μών), η χαμη­λή σχε­τι­κή υγρα­σία (έως 20%) και η πρό­σκαι­ρη ενί­σχυ­ση των ανέ­μων (4–5 Μπο­φόρ) θα δια­μορ­φώ­σουν σήμε­ρα συν­θή­κες υψη­λής και πολύ υψη­λής επι­κιν­δυ­νό­τη­τας πυρ­κα­γιών στα ανα­το­λι­κά ηπειρωτικά.

Εξάλ­λου, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να, το μεση­μέ­ρι και το από­γευ­μα ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές βρο­χές αλλά και καται­γί­δες κυρί­ως στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά και συνί­στα­ται προ­σο­χή και απο­φυ­γή εξω­τε­ρι­κών δρα­στη­ριο­τή­των κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σής τους.

Το meteo, σε συνερ­γα­σία με την επι­στη­μο­νι­κή επι­τρο­πή του Arsht-Rock Resilience Center του ιδρύ­μα­τος Atlantic Council, και τον Δήμο Αθη­ναί­ων, έχει ξεκι­νή­σει από την καλο­και­ρι­νή περί­oδο του 2022 την πιλο­τι­κή κατη­γο­ριο­ποί­η­ση των ημε­ρών με υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες για την πόλη της Αθήνας.

Το σύστη­μα κατη­γο­ριο­ποί­η­σης βασί­ζε­ται σε έναν αλγό­ριθ­μο πρό­γνω­σης των επι­πτώ­σε­ων επερ­χό­με­νων ημε­ρών με υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες στην υγεία των κατοί­κων της Αθή­νας. Η ανά­πτυ­ξη του αλγο­ρίθ­μου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ειδι­κά για την πόλη της Αθή­νας, μέσα από τη συσχέ­τι­ση ιστο­ρι­κών μετε­ω­ρο­λο­γι­κών δεδο­μέ­νων και δεδο­μέ­νων επι­πτώ­σε­ων στην ανθρώ­πι­νη υγεία. Πριν την πιλο­τι­κή επι­χει­ρη­σια­κή εφαρ­μο­γή του αλγο­ρίθ­μου κατη­γο­ριο­ποί­η­σης για την Αθή­να προη­γή­θη­κε ενδε­λε­χής μελέ­τη ημε­ρών με υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες για περί­ο­δο δύο δεκαετιών.

Η στα­τι­στι­κή ανά­λυ­ση οδή­γη­σε στη δια­μόρ­φω­ση τεσ­σά­ρων κατη­γο­ριών ταξι­νό­μη­σης. Η ίδια προ­σέγ­γι­ση κατη­γο­ριο­ποί­η­σης ημε­ρών με υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ας ακο­λου­θεί­ται σε μεγά­λες πόλεις των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Αμε­ρι­κής (Λος Άντζε­λες, Κάν­σας, Μαΐ­ά­μι, Μιλ­γουό­κι), καθώς και στη Σεβίλ­λη της Ισπανίας.

Οι ψυχές στο καθαρ­τή­ριο, του Προ­σπέρ Μεριμέ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο