Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρέθηκαν οι πίνακες του Πικάσο και του Μοντριάν που είχαν κλαπεί το 2012 από την Εθνική Πινακοθήκη

Οι δύο πίνα­κες που είχαν κλα­πεί το 2012 από την Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη και συγκε­κρι­μέ­να ένας του Πικά­σο και ένας του Μοντριάν, βρί­σκο­νται στα χέρια της αστυνομίας .

Ένας Έλλη­νας 49 ετών έχει συλ­λη­φθεί από το τμή­μα Διαρ­ρη­κτών της Ασφά­λειας Αττι­κής για την υπό­θε­ση της κλο­πής των πινά­κων το 2012 από την Εθνι­κή Πινακοθήκη.

Σύμ­φω­να με όσα έχουν γίνει γνω­στά μέχρι στιγ­μής ο 49χρονος εντο­πί­στη­κε από τους αστυ­νο­μι­κούς της Ασφά­λειας μετά από συν­δυα­στι­κή μελέ­τη των στοι­χεί­ων που είχαν συγκε­ντρω­θεί όλα αυτά τα χρό­νια και προ­σή­χθη στην ΓΑΔΑ όπου ομο­λό­γη­σε την συμ­με­το­χή του στην κλο­πή και υπέ­δει­ξε στους αστυ­νο­μι­κούς το σημείο που έκρυ­βε τους δύο πίνα­κες. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες οι πίνα­κες βρέ­θη­καν στην Κερα­τέα σε σημείο μέσα σε ρεμα­τιά συσκευα­σμέ­νοι και προ­στα­τευ­μέ­νοι για να μην υπο­στούν φθορές .

Πρό­κει­ται για τον πίνα­κα του Πικά­σο «γυναι­κείο κεφά­λι» που είχε φιλο­τε­χνη­θεί το 1939 και το δώρι­σε ο μεγά­λος ζωγρά­φος το 1949 στον ελλη­νι­κό λαό ως τιμη­τι­κή προ­σφο­ρά για την γεν­ναία αντί­στα­ση κατά τη γερ­μα­νι­κή κατο­χή. Ο δεύ­τε­ρος είναι ένας πίνα­κας του Ολλαν­δού Πιέτ Μοντριάν του 1905 που απει­κο­νί­ζει ένα ανε­μό­μυ­λο κατά μήκος ποτα­μού «Ο ανε­μό­μυ­λος Στάμ­μερ» ο οποί­ος αγο­ρά­στη­κε το 1963 από τον Αλέ­ξαν­δρο Παπ­πά ο οποί­ος τον δώρι­σε στην συνέ­χεια στην Εθνι­κή Πινακοθήκη.

Εκτός από τους δύο πίνα­κες που βρέ­θη­καν, από την Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη είχε κλα­πεί ένα ακό­μη έργο και συγκε­κρι­μέ­να ένα σχέ­διο θρη­σκευ­τι­κής απει­κό­νι­σης του Ιτα­λού Γου­λιέλ­μο Κάτσια για το οποίο δεν έχει ανα­κοι­νω­θεί κάτι επί­ση­μο από την αστυνομία.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η μεγά­λη κλο­πή των πινά­κων είχε γίνει τα ξημε­ρώ­μα­τα της 9ης Ιανουα­ρί­ου 2012 από δύο άτο­μα εκ των οποί­ων ο ένας μπή­κε στην Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη παρα­βιά­ζο­ντας μια πόρ­τα αλου­μι­νί­ου, έκο­ψε με κοπί­δι τους πίνα­κες από τις κορ­νί­ζες και διέφυγε.

Την Πέμ­πτη στις 11.00 ο Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης και η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Λ. Μεν­δώ­νη θα παρα­χω­ρή­σουν στο υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη συνέ­ντευ­ξη τύπου για το θέμα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο