Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρέθηκε ο θηλυκός «Πορτοσάλτε»: Αντικομμουνισμός και σεξισμός με αφορμή τις δηλώσεις Ζαχάροβα

Αθλιό­τη­τες με γερές δόσεις αντι­κομ­μου­νι­σμού αλλά και σεξι­σμού κατά της εκπρο­σώ­που του ρωσι­κού Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών εξα­πέ­λυ­σε με χθε­σι­νή της ανάρ­τη­ση στο Twitter η δημο­σιο­γρά­φος και ραδιο­φω­νι­κή παρα­γω­γός Αθη­να­ΐς Νέγκα.

«Οργι­σμέ­νη» από τα σχό­λια της κ. Ζαχά­ρο­βα για την απα­ρά­δε­κτη και επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή της Ελλά­δας στα ευρω­να­τοι­κά σχέ­δια κατά της Ρωσί­ας, η Αθ. Νέγκα ξέρα­σε ρωσο­φο­βία, αντι­κομ­μου­νι­σμό αλλά και σεξι­σμό, μια μέρα πριν την Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Γυναίκας.

«Είναι δυνα­τόν να υπάρ­χουν Έλλη­νες που ανη­συ­χούν για την βαρύ­τη­τα των δηλώ­σε­ων της Ζαχά­ρο­βα; Που θα βυθί­ζε­ται χωρίς επι­στρο­φή στην γελοία σοβιε­τία της; Που βάζει κάρ­τα στο ΑΤΜ και δεν βγαι­νουν λεφτά; Που πατά­ει το Netflix και βγαί­νουν πλέ­ον μπα­μπού­σκες κ μπα­λα­λάι­κες;», σημεί­ω­σε σε μια πρώ­τη ανάρ­τη­σή της η ραδιο­φω­νι­κή παραγωγός.

Προ­σπερ­νά­με τα περί «βαρύ­τη­τας των δηλώ­σε­ων» (η Ζαχά­ρο­βα είναι εκπρό­σω­πος ΥΠΕΞ, η Νέγκα τι ακρι­βώς είναι;) και υπο­γραμ­μί­ζου­με τον άθλιο αντι­κομ­μου­νι­σμό της ραδιο­φω­νι­κής παρα­γω­γού που προ­φα­νώς ζει το καπι­τα­λι­στι­κό της όνει­ρο στο Αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κό χωρά­φι ονό­μα­τι «Ελλάς» , κάνο­ντας «αβά­ντες» στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή που εμπλέ­κει το λαό σε περιπέτειες.

Έχο­ντας χάσει κάθε μέτρο, η Αθη­να­ΐ­δα δεν αντι­στά­θη­κε στον πει­ρα­σμό να διαν­θί­σει την χυδαία επί­θε­σή της με δόσεις σεξι­σμού, σχο­λιά­ζο­ντας τον σύζυ­γο της Ζαχά­ρο­βα. Μάλ­λον ζήλε­ψε την δόξα της κ. Πυρ­γιώ­τη και είπε να την αντα­γω­νι­στεί σε σεξι­στι­κή αθλιότητα.

Δυστυ­χώς έτσι συμ­βαί­νει όταν δεν μπο­ρείς να αντι­πα­ρα­τε­θείς με πολι­τι­κά επι­χει­ρή­μα­τα και κατα­ντάς να γίνε­σαι θηλυ­κός «Πορ­το­σάλ­τε»…

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο