Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρέθηκε σώος ο 36χρονος που αγνοούνταν στην Εύβοια

Αίσιο τέλος είχε η περι­πέ­τεια του 36χρονου άνδρα, ο οποί­ος αγνο­εί­το από το βρά­δυ της Τετάρ­της στην περιο­χή Λει­ρί στη Δίρ­φυ της Εύβοιας.

Ο 36χρονος εντο­πί­στη­κε σώος στο χωριό Λούτσα.

Για τον εντο­πι­σμό του κινη­το­ποί­η­θη­καν  ισχυ­ρές δυνά­μεις. Συνο­λι­κά, επι­χει­ρού­σαν 19 πυρο­σβέ­στες με την Ορει­βα­τι­κή Ομά­δα Έρευ­νας-Διά­σω­σης (Ο.Ο.Ε.Δ) της 7ης ΕΜΑΚ, ελι­κό­πτε­ρο super puma, του Ενιαί­ου Κέντρου Συντο­νι­σμού Έρευ­νας και Διά­σω­σης (ΕΚΣΕΔ) ενώ συν­δρο­μή παρέ­χουν επί­σης ο ελλη­νι­κός ορει­βα­τι­κός σύλ­λο­γος Χαλ­κί­δας, η ελλη­νι­κή ομά­δα διά­σω­σης, εθε­λο­ντές καθώς και η ΕΛΑΣ.

Σημειώ­νε­ται ότι χθες το βρά­δυ ο περι­πα­τη­τής έχα­σε τον προ­σα­να­το­λι­σμό του στην προ­σπά­θειά του να φτά­σει στο κατα­φύ­γιο στη Δίρ­φυ κι επι­κοι­νώ­νη­σε με την πυροσβεστική.

Κινη­το­ποι­ή­θη­καν δυνά­μεις που βρή­καν το όχη­μά του και στη συνέ­χεια κατευ­θύν­θη­καν προς το κατα­φύ­γιο, αλλά μέχρι το πρωί δεν είχαν κατα­φέ­ρει να εντο­πί­σουν τον ίδιο.

Δύσκολη νύχτα για τη Βόρεια Εύβοια

Σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα δημιούρ­γη­σε η κακο­και­ρία στον Δήμο Μαντου­δί­ου Λίμνης Αγί­ας Άννας, στη Βόρεια Εύβοια.

Η μανία της βρο­χής προ­κά­λε­σε πλημ­μύ­ρες σε σπί­τια, καλ­λιέρ­γειες σε όλο το ανα­το­λι­κό μέτω­πο του δήμου ενώ όπως δήλω­σε στο evima.gr ο αντι­δή­μαρ­χος Αγί­ας Άννας Άγγε­λος Κων­στα­ντι­νά­κης, από την ισχυ­ρή βρο­χό­πτω­ση υπήρ­ξε πτώ­ση γέφυ­ρας μετα­ξύ των οικι­σμών Αχλα­δί­ου και Κοτσικιάς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο