Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρέθηκε όντως ο προδότης της Άννας Φρανκ;

Μία ανώ­νυ­μη επι­στο­λή οδή­γη­σε 20 ερευ­νη­τές στο συμπέ­ρα­σμα ότι βρή­καν τον κατα­δό­τη της οικο­γέ­νειας Φρανκ, ξεση­κώ­νο­ντας αντι­δρά­σεις ολλαν­δών ιστορικών.

Μετά από χρό­νια έρευ­νας, μια ομά­δα περί­που 30 ιστο­ρι­κών, εγκλη­μα­το­λό­γων και ενός πρώ­ην πρά­κτο­ρα του FBI θεω­ρούν ότι βρί­σκο­νται πολύ κοντά στη λύση ενός από τα μυστή­ρια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου: την προ­δο­σία της Άννας Φρανκ. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νάς τους δημο­σί­ευ­σαν ήδη την Δευ­τέ­ρα ολλαν­δι­κά ΜΜΕ.

Η τραγική ιστορία της Άννα Φρανκ

Το κορί­τσι έζη­σε με την οικο­γέ­νειά της κρυμ­μέ­νη στην Ολλαν­δία για δύο χρό­νια κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου. Ωστό­σο, τον Αύγου­στο του 1944 η κρυ­ψώ­να απο­κα­λύ­φθη­κε και η οικο­γέ­νεια εκτο­πί­στη­κε στο Άου­σβιτς. Η Άννα Φρανκ και η αδελ­φή της Μάρ­γκοτ κατέ­λη­ξαν στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Μπέρ­γκεν-Μπέλ­σεν, όπου και πέθα­ναν περί τα τέλη Φεβρουα­ρί­ου 1945 – πιθα­νό­τα­τα από τύφο. Μόνο ο πατέ­ρας της οικο­γέ­νειας, ο Ότο Φρανκ, επέ­ζη­σε. Αργό­τε­ρα δημο­σί­ευ­σε το ημε­ρο­λό­γιο της κόρης του, το οποίο έκα­νε γνω­στή την τρα­γι­κή μοί­ρα της σε όλο τον κόσμο.

Η ερευ­νη­τι­κή ομά­δα μελε­τά τα στοι­χεία της υπό­θε­σης εδώ και έξι χρό­νια — και υπο­πτεύ­ε­ται ότι η οικο­γέ­νεια προ­δό­θη­κε, όπως ανέ­φε­ρε η ολλαν­δι­κή εφη­με­ρί­δα NRC. Ως βασι­κό ύπο­πτο για την προ­δο­σία τους θεω­ρούν τον εβραίο συμ­βο­λαιο­γρά­φο Άρνολντ φαν ντεν Μπεργκ, ο οποί­ος, όπως υπο­στη­ρί­ζουν πρό­δω­σε την οικο­γέ­νεια για να σώσει τη δική του. Ένα σενά­ριο «πολύ πιθα­νό» κατά τον Πίτερ φαν Τουίσκ, επι­κε­φα­λής της ερευ­νη­τι­κής ομά­δας. Κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου, ο φαν ντεν Μπεργκ ήταν μέλος του Συμ­βου­λί­ου των Εβραί­ων, του λεγό­με­νου «Judenrat», το οποίο δια­πραγ­μα­τευό­ταν με αξιω­μα­τού­χους τα εβραϊ­κά συμ­φέ­ρο­νται ενώ ήταν μέρος της οργά­νω­σης εκτο­πι­σμού των Εβραίων.

Πάνω από… 85% πιθανότητα για την ενοχή του συμβολαιογράφο

Δύο Ολλαν­δοί ιστο­ρι­κοί είναι εξορ­γι­σμέ­νοι με τα απο­τε­λέ­σμα­τα της ερευ­νη­τι­κής ομά­δας, η οποία ισχυ­ρί­ζε­ται πως εντό­πι­σε τον προ­δό­τη της οικο­γέ­νειας Φρανκ. Η κύρια ένδει­ξη για την ενο­χή του ολλαν­δού συμ­βο­λαιο­γρά­φου είναι μία ανώ­νυ­μη μετα­πο­λε­μι­κή επι­στο­λή, η οποία κατη­γο­ρεί τον φαν ντεν Μπεργκ για το έγκλη­μα. «Οι κατη­γο­ρί­ες ότι κάποιος πρό­δω­σε την Άννα Φρανκ και την οικο­γέ­νειά της, βασι­σμέ­νες σε μια ανώ­νυ­μη επι­στο­λή, είναι το λιγό­τε­ρο αμφι­βό­λου σοβα­ρό­τη­τας», δήλω­σε στο περιο­δι­κό Spiegel ο ιστο­ρι­κός Μπεν Γουό­λετ από το Πανε­πι­στή­μιο του Άμστερ­νταμ. «Πρό­κει­ται για κάτι που απέ­χει πολύ από μία σωστή ιστο­ρι­κή έρευ­να, καθώς υπάρ­χει σοβα­ρή έλλει­ψη απο­δει­κτι­κών στοι­χεί­ων», τονίζει.

Τη Δευ­τέ­ρα η ερευ­νη­τι­κή ομά­δα ανα­κοί­νω­σε ότι παρό­λο που δεν υπήρ­χε από­λυ­τη βεβαιό­τη­τα 77 χρό­νια μετά το τέλος του πολέ­μου, υπήρ­χε «περισ­σό­τε­ρο από 85% πιθα­νό­τη­τα» o προ­δό­της της Άννα Φρανκ να ήταν ο φαν ντεν Μπεργκ. Η έρευ­να προ­κει­ται να δημο­σιευ­τεί με τον τίτλο «Η προ­δο­σία της Άννα Φρανκ».

Μία ανώνυμη μεταπολεμική επιστολή στα χέρια του Ότο Φρανκ

Ο Ότο Φρανκ, πατέ­ρας της Άννα Φρανκ, έλα­βε το ανώ­νυ­μο σημεί­ω­μα με την πλη­ρο­φο­ρία για την κατά­δο­σή της κρυ­ψώ­νας τους στο γρα­φείο της «Εβραϊ­κής Μετα­νά­στευ­σης» του Άμστερ­νταμ μετά την απε­λευ­θέ­ρω­σή του από το στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης. Το έγγρα­φο είναι γνω­στό εδώ και χρό­νια και υπάρ­χει μόνο σε ένα αντίγραφο.

Σε μια έρευ­να του 2017, το μου­σείο στο σπί­τι της Άννας Φρανκ είχε εκφρά­σει αμφι­βο­λί­ες σχε­τι­κά με το εάν η ανα­κά­λυ­ψη της κρυ­ψώ­νας της οικο­γέ­νειας οφει­λό­ταν όντως σε προ­δο­σία. Τη Δευ­τέ­ρα, το μου­σείο δήλω­σε ότι «η δου­λειά της ερευ­νη­τι­κής ομά­δας είναι μεν εντυ­πω­σια­κή», αλλά προει­δο­ποί­η­σε να μην βια­στού­με να βγά­λου­με γρή­γο­ρα συμπε­ρά­σμα­τα. «Πρέ­πει να είναι κανείς πολύ προ­σε­κτι­κός πριν ανα­φέ­ρει κάποιον ως „προ­δό­τη” στην ιστο­ρία της Άννας Φρανκ, πρέ­πει να είναι κανείς 100% ή 200% σίγου­ρους», τόνι­σε ο διευ­θυ­ντής του μου­σεί­ου στο ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό NPO1.

Πηγή: Deutsche Welle

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο