Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρήκε κενό του νόμου και ανακοίνωσε υποψηφιότητα στις εκλογές ο ναζί Κασιδιάρης;

Ο φασί­στας κατα­δι­σμέ­νος για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση  Ηλί­ας Κασι­διά­ρης προ­σπα­θεί να εκμε­ταλ­λευ­τεί ένα κενό στη γραμ­μα­τι­κή δια­τύ­πω­ση του νόμου για να ξεπε­ρά­σει το σκό­πε­λο και να είναι υπο­ψή­φιος ακό­μα και μέσα από τη φυλακή.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης δηλώ­νει, μέσα από ανάρ­τη­ση του στο Twitter, ότι θα είναι «ανε­ξάρ­τη­τος υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Α’ Αθη­νών με τον συνα­σπι­σμό Ανε­ξαρ­τή­των Υπο­ψη­φί­ων υπό την επω­νυ­μία ΕΛΛΗΝΕΣ», υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι η «δήλω­ση της υπο­ψη­φιό­τη­τας μου θα βασι­στεί στις προ­βλέ­ψεις του εκλο­γι­κού νόμου και στην γνω­μο­δό­τη­ση Αλιβιζάτου».

Ο ναζί Ηλί­ας Κασι­διά­ρης στη δήλω­σή του ανα­φέ­ρει: «Στις εκλο­γές της 25ης Ιου­νί­ου θα είμαι ανε­ξάρ­τη­τος υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Α’ Αθη­νών με τον συνα­σπι­σμό Ανε­ξαρ­τή­των Υπο­ψη­φί­ων υπό την επω­νυ­μία ΕΛΛΗΝΕΣ. Η δήλω­ση της υπο­ψη­φιό­τη­τας μου θα βασι­στεί στις προ­βλέ­ψεις του εκλο­γι­κού νόμου και στην γνω­μο­δό­τη­ση Αλι­βι­ζά­του: «Αν ο Κασι­διά­ρης και οι φίλοι του εμφα­νι­σθούν ως «συνα­σπι­σμός ανε­ξαρ­τή­των» και όχι ως κόμ­μα και συγκε­ντρώ­σουν πάνω από το 3% των ψήφων (κάτι πολύ πιθα­νόν πλέ­ον), θα μπο­ρούν να μπουν στη Βου­λή πλη­σί­στιοι. Το ορί­ζει ρητά η παρά­γρα­φος 1 του άρθρου 99 του εκλο­γι­κού νόμου (π.δ. 26/2012)».

Ο συνα­σπι­σμός ανε­ξάρ­τη­των υπο­ψη­φί­ων δεν είναι κόμ­μα καθώς δεν δια­θέ­τει ψηφο­δέλ­τιο επι­κρα­τεί­ας και δεν δικαιού­ται κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης, ως εκ τού­του δεν περιο­ρί­ζε­ται από τις αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές τρο­πο­λο­γί­ες Μητσο­τά­κη. Οι ψήφοι που λαμ­βά­νει ο συνα­σπι­σμός ανά εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια αθροί­ζο­νται στην επι­κρά­τεια, όπως ακρι­βώς ισχύ­ει και με τους συνα­σπι­σμούς κομ­μά­των, εξού και η βεβαιό­τη­τα Αλι­βι­ζά­του πώς θα συγκε­ντρώ­σου­με πάνω από το 3% των ψήφων και θα μπού­με στη Βου­λή πλησίστιοι.

Στις πρώ­τες εκλο­γές δεν στή­ρι­ξα κανέ­να κόμ­μα για­τί όπως δήλω­σε ρητά ο Σκέρ­τσος: «Όποιος λάβει την υπο­στή­ρι­ξη Κασι­διά­ρη στις πρώ­τες εκλο­γές θα κοπεί από τον Αρειο Πάγο στις δεύ­τε­ρες». Για το λόγο αυτό παρέ­μει­να απο­στα­σιο­ποι­η­μέ­νος και συνέ­στη­σα ψήφο κατά συνείδηση».

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο