Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρήκε τη μέρα…

Από την κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη δεν θα ακού­τε για φόρους (…) Η Ελλά­δα τώρα είναι μια χώρα που πρω­τα­γω­νι­στεί, βήμα βήμα, και επι­στρέ­φει στους πολί­τες αυτά τα οποία έχα­σαν τα προη­γού­με­να χρό­νια». Αυτά έλε­γε χτες στην ενη­μέ­ρω­ση των δημο­σιο­γρά­φων ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος και γελού­σαν ως και τα …τσι­μέ­ντα!

Βρή­κε τη μέρα να κοροϊ­δέ­ψει κατά­μου­τρα τον λαό, αφού χτες ανα­κοι­νώ­θη­καν τα στοι­χεία για την εκτέ­λε­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού. Κι όπως προ­κύ­πτει, η φορο­α­φαί­μα­ξη όχι μόνο ζει και βασι­λεύ­ει, αλλά «υπε­ρα­πο­δί­δει» κιό­λας στα 5,596 δισ. ευρώ, πάνω κι από τον στό­χο του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα 2,314 δισ. ευρώ!

Τι σημαί­νει αυτό; Οτι το περα­σμέ­νο οκτά­μη­νο (Γενά­ρης — Αύγου­στος) ο λαός πλή­ρω­σε σε φόρους 3,282 δισ. ευρώ παρα­πά­νω απ’ όσα προ­έ­βλε­πε ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός, ο οποί­ος συν τοις άλλοις περι­λαμ­βά­νει πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ. Οπως προ­κύ­πτει μάλι­στα, από το πλε­ό­να­σμα …του πλε­ο­νά­σμα­τος, το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος προ­έρ­χε­ται από τους έμμε­σους φόρους, που έχουν απο­γειω­θεί εξαι­τί­ας της ακρίβειας.

Για παρά­δειγ­μα, τα συνο­λι­κά έσο­δα από φόρους ανήλ­θαν σε 39,838 δισ. ευρώ, αυξη­μέ­να κατά 3,344 δισ. (9,2%) ένα­ντι του στό­χου στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Τα έσο­δα από ΦΠΑ, τον πιο άδι­κο και ληστρι­κό φόρο, ανήλ­θαν σε 15,488 δισ. ευρώ, 800 και πλέ­ον εκατ. πάνω από το στό­χο! Την εικό­να συμπλη­ρώ­νουν τα αυξη­μέ­να κατά 1,7 δισ. ευρώ έσο­δα από τον φόρο εισο­δή­μα­τος, που βαραί­νει τις πλά­τες των εργα­ζο­μέ­νων και άλλων βιοπαλαιστών.

Σε συν­θή­κες εξο­ντω­τι­κής ακρί­βειας, το κρά­τος ξεσκί­ζει στους φόρους τον λαό. Την ίδια ώρα, οι μεγα­λύ­τε­ρες αλυ­σί­δες του λια­νε­μπο­ρί­ου τζι­ρά­ρουν απί­στευ­τα ποσά και οι μεγά­λοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι απο­λαμ­βά­νουν ασύλ­λη­πτα προ­νό­μια και διευ­κο­λύν­σεις, κρα­τι­κές και ευρω­παϊ­κές επιδοτήσεις.

Αντί να ικα­νο­ποι­ή­σει …χτες το δίκαιο αίτη­μα σωμα­τεί­ων και φορέ­ων για κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, η κυβέρ­νη­ση πανη­γυ­ρί­ζει ότι εξαι­τί­ας ακρι­βώς αυτού του φόρου, τα κρα­τι­κά έσο­δα υπε­ρα­πο­δί­δουν! Και ότι γενι­κά η οικο­νο­μι­κή — φορο­λο­γι­κή της πολι­τι­κή εγγυά­ται την επά­νο­δο στα θηριώ­δη πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα, όπως προ­βλέ­πει η επα­να­φο­ρά των δημο­σιο­νο­μι­κών περιο­ρι­σμών του Συμ­φώ­νου Σταθερότητας.

Αυτό είναι το «σινιά­λο» που κάνει και προς τις «αγο­ρές», προ­κει­μέ­νου να απο­σπά­σει την επεν­δυ­τι­κή βαθ­μί­δα, για λογα­ρια­σμό των ομί­λων και όχι βέβαια του λαού, που θα συνε­χί­σει να «υπε­ρα­πο­δί­δει» κέρ­δη για την εργο­δο­σία και φόρους για το κρά­τος. Φρο­ντί­ζει άλλω­στε γι’ αυτό η κυβέρ­νη­ση, τόσο με τον αντερ­γα­τι­κό νόμο — έκτρω­μα που ψήφι­σε τις προ­άλ­λες στη Βου­λή, όσο και με το νέο φορο­λο­γι­κό που φορ­τώ­νει με επι­πλέ­ον βάρη τους βιο­πα­λαι­στές ΕΒΕ.

Μήπως όμως οι …μεσ­σί­ες του ΣΥΡΙΖΑ, «νικη­τές» και «ηττη­μέ­νοι» στις πρό­σφα­τες εκλο­γές, έχουν κάτι δια­φο­ρε­τι­κό να πουν; Τίπο­τα απο­λύ­τως! Ο «όλος ΣΥΡΙΖΑ» συμ­φω­νεί με τα πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα. Απο­τε­λούν άλλω­στε στοι­χείο της …παρα­κα­τα­θή­κης που ανα­λαμ­βά­νει ο νέος αρχη­γός, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ τα καθιέ­ρω­σε ως κυβέρ­νη­ση. Συμ­φω­νεί και με την επεν­δυ­τι­κή βαθ­μί­δα, που φορ­τώ­νει όλα αυτά και άλλα τόσα στον λαό.

Είναι μοι­ραίο λοι­πόν ο λαός να μην έχει να πλη­ρώ­σει, να ζει με τη θηλιά στον λαι­μό, να λέει «κάθε χρό­νο και χει­ρό­τε­ρα»; Οχι, δεν είναι! Η ανά­γκη του να ζει με αξιο­πρέ­πεια δεν χωρά­ει στον κορ­σέ της δημο­σιο­νο­μι­κής στα­θε­ρό­τη­τας και των «αντο­χών της οικο­νο­μί­ας», που αντέ­χει τις 50 και πλέ­ον φορο­α­παλ­λα­γές των εφο­πλι­στών, όχι όμως την κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη πρώ­της ανάγκης.

Οι δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν σήμε­ρα για ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών ανα­γκών απα­ξιώ­νο­νται και υπο­νο­μεύ­ο­νται από την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του κέρ­δους. Χρειά­ζε­ται λοι­πόν σύγκρου­ση και πάλη για την ανα­τρο­πή της! Αυτόν τον δρό­μο μόνο το ΚΚΕ τον δεί­χνει και μπαί­νει μπρο­στά για να ανοί­ξει διά­πλα­τα για τον λαό. Στο χέρι του είναι να επι­τα­χύ­νει τις εξε­λί­ξεις, να μην αφή­σει άλλο χρό­νο να πάει χαμέ­νος: Οργα­νώ­νο­ντας την πάλη για σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα παντού, δυνα­μώ­νο­ντας το ΚΚΕ και στις επερ­χό­με­προ­πυ­πνες περι­φε­ρεια­κές και τοπι­κές εκλο­γές, με χιλιά­δες νέες ψήφους στη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την στή­λη «Η Άπο­ψή μας» του Ριζοσπάστη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο