Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρήκε τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρακάμψει τις κυρώσεις της στην αγορά του ρώσικου αέριου…

Η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή εξή­γη­σε πώς οι εται­ρεί­ες της ΕΕ μπο­ρούν να πλη­ρώ­νουν για το ρωσι­κό αέριο χωρίς να παρα­βιά­ζουν τις κυρώ­σεις του συνα­σπι­σμού κατά της Ρωσί­ας, με μια επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νη οδη­γία για το θέμα την οποία είδε το πρα­κτο­ρείο Ρόιτερς.

Τον περα­σμέ­νο μήνα η Επι­τρο­πή είπε στις χώρες ότι οι ευρω­παϊ­κές εται­ρεί­ες θα μπο­ρούν να πλη­ρώ­νουν για το ρωσι­κό αέριο, αλλά μόνο αν ακο­λου­θούν ορι­σμέ­νους όρους, αφού η Ρωσία ζήτη­σε από τους ξένους αγο­ρα­στές να αρχί­σουν να πλη­ρώ­νουν για το αέριο σε ρού­βλια διό­τι δια­φο­ρε­τι­κά υπάρ­χει κίν­δυ­νος να χάσουν τις προ­μή­θειές τους.

Στην επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νη οδη­γία, την οποία γνω­στο­ποί­η­σε την Παρα­σκευή στις χώρες της ΕΕ, η Επι­τρο­πή επι­βε­βαί­ω­σε την προη­γού­με­νη οδη­γία της σύμ­φω­να με την οποία οι κυρώ­σεις της ΕΕ δεν εμπο­δί­ζουν τις εται­ρεί­ες να ανοί­ξουν λογα­ρια­σμό σε μια προ­κα­θο­ρι­σμέ­νη τρά­πε­ζα και οι εται­ρεί­ες μπο­ρούν να πλη­ρώ­νουν για το ρωσι­κό αέριο — εφό­σον πλη­ρώ­νουν στο νόμι­σμα που έχει συμ­φω­νη­θεί στα υφι­στά­με­να συμ­βό­λαιά τους και κηρύσ­σουν ολο­κλη­ρω­μέ­νη τη συναλ­λα­γή όταν κατα­βλη­θεί το νόμι­σμα αυτό.

Σχε­δόν όλα τα συμ­βό­λαια προ­μή­θειας που έχουν συνά­ψει εται­ρεί­ες της ΕΕ με τη γιγά­ντια ρωσι­κή εται­ρεία αερί­ου Gazprom είναι σε ευρώ ή σε δολάρια.

Η Ρωσία στα­μά­τη­σε την προ­μή­θεια αερί­ου στην Πολω­νία και τη Βουλ­γα­ρία τον περα­σμέ­νο μήνα επει­δή οι δύο χώρες αρνή­θη­καν να συμ­μορ­φω­θούν με την απαί­τη­σή της για πλη­ρω­μή σε ρού­βλια. Κυβερ­νή­σεις της ΕΕ και μεγά­λοι εισα­γω­γείς ζήτη­σαν περισ­σό­τε­ρη σαφή­νεια από τις Βρυ­ξέλ­λες για το αν μπο­ρούν να εξα­κο­λου­θή­σουν να αγο­ρά­ζουν αέριο, το οποίο ζεσταί­νει σπί­τια, παρά­γει ηλε­κτρι­σμό και τρο­φο­δο­τεί εργο­στά­σια σε όλη την Ευρώπη.

Οι εται­ρεί­ες θα πρέ­πει να κάνουν μια «σαφή δήλω­ση» που να λέει πως, όταν πλη­ρώ­νουν σε ευρώ ή δολά­ρια, θεω­ρούν πως έχουν εκπλη­ρώ­σει τις υπο­χρε­ώ­σεις τους βάσει των υφι­στά­με­νων συμ­βο­λαί­ων, ανα­φέ­ρε­ται στην οδηγία.

Θα πρέ­πει να είναι κατα­νοη­τό ότι «τέτοιες πλη­ρω­μές στο νόμι­σμα αυτό απαλ­λάσ­σουν ορι­στι­κά την επι­χεί­ρη­ση από τις υπο­χρε­ώ­σεις πλη­ρω­μής βάσει αυτών των συμ­βο­λαί­ων, χωρίς οποια­δή­πο­τε περαι­τέ­ρω ενέρ­γεια από την πλευ­ρά τους όσον αφο­ρά την πλη­ρω­μή», προ­στί­θε­ται.

Ολο­κλη­ρώ­νο­ντας τις υπο­χρε­ώ­σεις της μόλις κατα­θέ­σει τα ευρώ ή τα δολά­ρια, μια εται­ρεία μπο­ρεί να απο­φύ­γει να εμπλα­κεί σε συναλ­λα­γές με τη ρωσι­κή κεντρι­κή τρά­πε­ζα, στην οποία έχουν επι­βλη­θεί κυρώ­σεις και η οποία θα μπο­ρού­σε να εμπλα­κεί στη μετα­τρο­πή των ευρώ σε ρούβλια.

Στο διά­ταγ­μα του προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν ανα­φέ­ρε­ται πως μια συναλ­λα­γή θα θεω­ρεί­ται ολο­κλη­ρω­μέ­νη μόνο μετά τη μετα­τρο­πή του ξένου συναλ­λάγ­μα­τος σε ρούβλια.

«Η θεμε­λιώ­δης θέση μας παρα­μέ­νει αναλ­λοί­ω­τη. Η δια­δι­κα­σία της πλη­ρω­μής, που προ­βλέ­πε­ται από το ρωσι­κό Διά­ταγ­μα της 31ης Μαρ­τί­ου, θα παρα­βί­α­ζε τις κυρώ­σεις της ΕΕ, όμως υπάρ­χουν επι­λο­γές δια­θέ­σι­μες ώστε οι εται­ρεί­ες της ΕΕ να συνε­χί­σουν να πλη­ρώ­νουν σε ευρώ ή σε δολά­ρια όπως προ­βλέ­πε­ται από τα συμ­φω­νη­θέ­ντα συμ­βό­λαια», δήλω­σε εκπρό­σω­πος της Κομισιόν.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο