Βραβεία Όσκαρ: 11 υποψηφιότητες για την ταινία του Λάνθιμου «Poor Things»

Έντε­κα υπο­ψη­φιό­τη­τες στα φετι­νά Βρα­βεία Όσκαρ συγκε­ντρώ­νει η ται­νία του Γιώρ­γου Λάν­θι­μου, «Poor Things», μετα­ξύ των οποί­ων καλύ­τε­ρης ται­νί­ας, σκη­νο­θε­σί­ας, α’ γυναι­κεί­ου ρόλου για την Έμμα Στό­ουν, δια­σκευα­σμέ­νου σενα­ρί­ου για τον Τόνι ΜακΝα­μά­ρα και καλύ­τε­ρου μοντάζ για τον Γιώρ­γο Μαυ­ρο­ψα­ρί­δη. Το «Οπεν­χάι­μερ» του Κρί­στο­φερ Νόλαν ηγεί­ται της κούρ­σας των φετι­νών υπο­ψη­φιο­τή­των αφού είναι υπο­ψή­φιο σε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Βρα­βεία Όσκαρ: 11 υπο­ψη­φιό­τη­τες για την ται­νία του Λάν­θι­μου «Poor Things».