Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραβείο απροσμέτρητης βλακείας

Δια­βά­σα­με στο δια­δί­κτυο ότι το Πανε­πι­στή­μιο της Φλό­ρι­ντα στο Γκέιν­σβιλ (University of Florida, Gainesville) αφαί­ρε­σε το όνο­μα του Καρλ Μαρξ από αίθου­σα βιβλιο­θή­κης, ως… αντί­δρα­ση στην ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρανία!

Το επα­να­λαμ­βά­νου­με: Αφαί­ρε­σαν το όνο­μα του Μαρξ εξαι­τί­ας της εισβο­λής του Πούτιν!

Συγ­χα­ρη­τή­ρια στους εμπνευ­στές της εν λόγω κίνη­σης, κερ­δί­ζουν επά­ξια το βρα­βείο απρο­σμέ­τρη­της βλακείας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο