Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραζιλία: «Έσπασε» κάθε ρεκόρ ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από αστυνομικούς επί θητείας Μπολσονάρου

Κάθε ρεκόρ ξεπέ­ρα­σε ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που σκο­τώ­θη­καν κατά τη διάρ­κεια αστυ­νο­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στην Πολι­τεία του Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο κατά το πρώ­το τρί­μη­νο του έτους ‑πέντε την ημέ­ρα, κατά μέσο όρο- μολο­νό­τι ο συνο­λι­κός αριθ­μός των ανθρω­πο­κτο­νιών μειώ­θη­κε σημα­ντι­κά σε αυτήν την του­ρι­στι­κή περιο­χή της Βραζιλίας.

Το τρί­μη­νο αυτό συμπί­πτει με την αρχή της θητεί­ας του κυβερ­νή­ση Γουίλ­σον Βιτζέλ, ο οποί­ος εξε­λέ­γη κατά κύριο λόγο επει­δή υιο­θέ­τη­σε την πολι­τι­κή ασφα­λεί­ας που προ­κρί­νει ο ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος Ζαϊχ Μπολ­σο­νά­ρου. Ο τελευ­ταί­ος ανέ­λα­βε τα καθή­κο­ντά του επί­σης τον Ιανουάριο.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του Ινστι­τού­του Δημό­σιας Ασφά­λειας της πολι­τεί­ας του Ρίο (ISP), 434 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν “κατά την επέμ­βα­ση ενός μέλους” των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας από τις αρχές Ιανουα­ρί­ου μέχρι τα τέλη Μαρ­τί­ου. Ο αριθ­μός αυτός είναι αυξη­μέ­νος κατά 17,9% σε σύγκρι­ση με την αντί­στοι­χη περί­ο­δο του 2018 και είναι ο υψη­λό­τε­ρος που έχει κατα­γρα­φεί αφό­του ξεκί­νη­σε η τήρη­ση αυτών των στα­τι­στι­κών στοι­χεί­ων, το 1998.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των ανθρω­πο­κτο­νιών (σ.σ. περι­λαμ­βά­νο­νται και εκεί­νες που δια­πρά­χθη­σαν από αστυ­νο­μι­κούς) έχει μειω­θεί κατά 18% (1.528 φέτος από 1.868 πέρ­σι). Παρα­μέ­νει πάντως ιδιαί­τε­ρα υψη­λός, αφού κατά μέσο όρο σκο­τώ­νο­νται 17 άνθρω­ποι κάθε μέρα.

Στα τέλη Μαρ­τί­ου ο κυβερ­νή­της Βίτζελ παρα­δέ­χτη­κε, σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στην εφη­με­ρί­δα O Globo, ότι η αστυ­νο­μία έχει ανα­πτύ­ξει ελεύ­θε­ρους σκο­πευ­τές για να σκο­τώ­νουν από μακριά τους υπό­πτους. “Η εντο­λή είναι ξεκά­θα­ρη: αν κάποιος κρα­τά­ει του­φέ­κι, πρέ­πει να τον εξου­δε­τε­ρώ­νουν αμέ­σως”, εξήγησε.

Η αρχή της θητεί­ας του κυβερ­νή­τη συνα­δεύ­τη­κε από πολ­λά βίαια επει­σό­δια με πρω­τα­γω­νι­στές αστυ­νο­μι­κούς. Τον Ιανουά­ριο, 13 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν σε επι­χεί­ρη­ση της αστυ­νο­μί­ας σε μια φαβέ­λα κοντά στο κέντρο του Ρίο — οι εννέα από αυτούς βρί­σκο­νταν στο ίδιο σπίτι.

Σήμε­ρα, η στρα­τιω­τι­κή αστυ­νο­μία ανα­κοί­νω­σε μέσω του Twitter ότι μέλη της σκό­τω­σαν τέσ­σε­ρις ανθρώ­πους σε μια επι­χεί­ρη­ση ενα­ντί­ον δια­κι­νη­τών ναρ­κω­τι­κών σε μια άλλη φαβέ­λα, στα βόρεια της πόλης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο