Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραζιλία: Ακροδεξιοί οπαδοί του Μπολσονάρο επιτέθηκαν σε γυναίκα, χάραξαν πάνω της το σήμα της σβάστικας!

Ένα περι­στα­τι­κό ενδει­κτι­κό της επι­κίν­δυ­νης ανό­δου της ακρο­δε­ξιάς στη Βρα­ζι­λία έλα­βε χώρα χθες σε γει­το­νιά της πόλης Πόρ­το Αλέ­γκρε. Μια 19χρονη γυναί­κα που φορού­σε μπλού­ζα με την στά­μπα “#ΌχιΑυ­τόν” (στα πορ­το­γα­λι­κά #EleNão, πρό­κει­ται για ανα­φο­ρά στον φασί­στα υπο­ψή­φιο για την προ­ε­δρία της χώρας Ζαίρ Μπολ­σο­νά­ρο) δέχθη­κε άγρια επί­θε­ση από ομά­δα ακροδεξιών. 

Η 19χρονη επέ­στρε­φε σπί­τι της όταν ήρθε πρό­σω­πο με πρό­σω­πο με μια ομά­δα ανδρών οι οποί­οι την πλη­σί­α­σαν και άρχι­σαν να την απει­λούν. Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ βρα­ζι­λιά­νι­κων μέσων, οι οπα­δοί του Μπολ­σο­νά­ρο, αφού εξύ­βρι­σαν και άσκη­σαν σωμα­τι­κή βία ενά­ντια στη νεα­ρή γυναί­κα, την ακι­νη­το­ποί­η­σαν και χάρα­ξαν με μαχαί­ρι το σήμα της σβά­στι­κας στην κοι­λια­κής της χώρα. 

Η φωτο­γρα­φία με την χαραγ­μέ­νη στην κοι­λιά της νεα­ρής γυναί­κας σβά­στι­κας κάνει ήδη το γύρο του δια­δι­κτύ­ου προ­κα­λώ­ντας μεγά­λες αντι­δρά­σεις τόσο στη Βρα­ζι­λία όσο και στο εξω­τε­ρι­κό. Μετά το απο­τέ­λε­σμα του πρώ­του γύρου των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών, πλη­θαί­νουν οι λαϊ­κές αντι­δρά­σεις ενά­ντια στον ακρο­δε­ξιό Μπολ­σο­νά­ρο, ενώ σε τρο­χιά συσπεί­ρω­σης βρί­σκο­νται σύσ­σω­μες οι αρι­στε­ρές δυνά­μεις της χώρας εν όψει του δεύ­τε­ρου γύρου στις 28 Οκτώβρη. 

Σημειώ­νε­ται ότι στον πρώ­το γύρο, ο Μπολ­σο­νά­ρο — νοσταλ­γός της δικτα­το­ρί­ας του Πινο­σέτ και γνω­στός για τις ρατσι­στι­κές του από­ψεις- έλα­βε το 46% των ψήφων, ένα­ντι 29,3% του σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη, υπο­ψή­φιου με το Κόμ­μα Εργα­σί­ας (PT), Φερ­νά­ντο Χαντάτ. 

Εκλο­γές Βρα­ζι­λία: Συντρι­πτι­κή επι­κρά­τη­ση του ακρο­δε­ξιού Ζαΐρ Μπολσονάρο

Ζαϊρ Μπολ­σο­νά­ρο: Ένας φασί­στας διεκ­δι­κεί την προ­ε­δρία της Βραζιλίας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο