Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραζιλία: Ανέλαβε και επίσημα το τιμόνι της αστικής διαχείρισης ο σοσιαλδημοκράτης Λούλα

Πλαι­σιω­μέ­νος από πολ­λούς ξένους ηγέ­τες και εκπρο­σώ­πους της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, στα 77 του χρό­νια, ο Λουίς Ινά­σιου Λού­λα ντα Σίλ­βα ορκί­στη­κε σήμε­ρα πρό­ε­δρος της Βραζιλίας.

Πρό­κει­ται για την τρί­τη φορά που ανα­λαμ­βά­νει το τιμό­νι της αστι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης, μετά από δύο θητεί­ες, από το 2003 έως το 2010, στις οποί­ες ο πρό­ε­δρος «των φτω­χών» δεν απέ­φυ­γε τα σκάν­δα­λα διαφθοράς.

Επα­να­φέ­ρο­ντας τις χρε­ω­κο­πη­μέ­νες, σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κοπής αυτα­πά­τες για έναν «πιο ανθρώ­πι­νο καπι­τα­λι­σμό», και αξιο­ποιώ­ντας την δια­κυ­βέρ­νη­ση του ακρο­δε­ξιού Μπολ­σο­νά­ρο που όξυ­νε τις κοι­νω­νι­κές αντι­θέ­σεις, υπο­σχέ­θη­κε «αντι­με­τώ­πι­ση της ακραί­ας φτώ­χειας και πείνας».

Όμως, οι πραγ­μα­τι­κοί απο­δέ­κτες των δια­βε­βαιώ­σε­ων του είναι οι μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι της χώρας ‑μιας από τις ισχυ­ρό­τε­ρες καπι­τα­λι­στι­κές οικο­νο­μί­ες του κόσμου- στους οποί­ους έχει τάξει «επι­στρο­φή της Βρα­ζι­λί­ας στη διε­θνή σκη­νή» και ανα­βάθ­μι­ση του ρόλου της σε μια σει­ρά διε­θνείς καπι­τα­λι­στι­κές συμμαχίες.

Δεν είναι τυχαίο ότι την συγκε­κρι­μέ­νη μορ­φή δια­χεί­ρι­σης της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, και μάλι­στα στο όνο­μα δήθεν της «νίκης της δημο­κρα­τί­ας», έσπευ­σαν πρώ­τοι να χαι­ρε­τί­σουν ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν, της Γαλ­λί­ας Εμ. Μακρόν και διά­φο­ροι άλλοι …«δημο­κρά­τες».

Τις προσ­δο­κί­ες από την δια­κυ­βέρ­νη­ση Λού­λα περιέ­γρα­ψε εύστο­χα ο Γερ­μα­νός πρό­ε­δρος Φρανκ-Βάλ­τερ Σταϊν­μάιερ, ο οποί­ος  δήλω­σε σήμε­ρα ότι η Βρα­ζι­λία ανα­κτά το μερί­διό της ως ένας «βασι­κός διε­θνής παρά­γο­ντας» τόσο σε θέμα­τα οικο­νο­μί­ας όσο και σε θέμα­τα κλί­μα­τος. «Χαί­ρο­μαι που η Βρα­ζι­λία επι­στρέ­φει στην παγκό­σμια σκη­νή», δήλω­σε ο Σταϊν­μά­γερ, ο οποί­ος βρέ­θη­κε στην χώρα της Λ. Αμε­ρι­κής για την ορκωμοσία.

Ανα­φε­ρό­με­νος δε στην συνά­ντη­ση που είχε με τον Λού­λα, λίγο μετά την άφι­ξή του στη Μπρα­ζί­λια, ο Γερ­μα­νός πρό­ε­δρος δήλω­σε πως «μετά τη συνο­μι­λία μας, έχω την εντύ­πω­ση ότι μπο­ρού­με να είμα­στε σίγου­ροι για την ανά­πτυ­ξη των εμπο­ρι­κών σχέ­σε­ων μετα­ξύ της Νότιας Αμε­ρι­κής και της Ευρώ­πης».

Ανα­φο­ρι­κά με τη συμ­φω­νία ελεύ­θε­ρων συναλ­λα­γών της ΕΕ με τα κρά­τη Mercosur στη Νότια Αμε­ρι­κή, ο Λού­λα έχει κατα­στή­σει σαφές ότι θα ανα­τρέ­ψει την από­φα­ση του Μπολ­σο­νά­ρου και θα επα­νέλ­θει στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις, συμπλή­ρω­σε ο Σταϊνμάιερ.

Κάλπικες διαχωριστικές γραμμές

Ευκαι­ρία για να τονώ­σει τις κάλ­πι­κες δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές μέσω …Βρα­ζι­λί­ας βρή­κε ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσί­πρας, ο οποί­ος βρέ­θη­κε στην χώρα της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής για να συμ­με­τά­σχει στην ορκω­μο­σία του σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη Λούλα.

Μετά την κατ΄ιδίαν συνά­ντη­ση που είχε μαζί του, ο Αλ. Τσί­πρας έγρα­ψε σε ανάρ­τη­ση του πως «δεν αγω­νι­ζό­μα­στε πια μόνο για να υπε­ρα­σπι­στού­με την κοι­νω­νία, αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο