Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραζιλία: Ελεύθεροι σκοπευτές για να πυροβολούν και να σκοτώνουν τους κακοποιούς

Ο μελ­λο­ντι­κός υπουρ­γός Άμυ­νας του ακρο­δε­ξιού εκλεγ­μέ­νου προ­έ­δρου της Βρα­ζι­λί­ας Ζαιρ Μπολ­σο­νά­ρο ενέ­κρι­νε σήμε­ρα την ιδέα της ανά­πτυ­ξης ελεύ­θε­ρων σκο­πευ­τών για την εξά­λει­ψη της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας στη χώρα.

«Είναι μια απα­ραί­τη­τη αντί­δρα­ση στην οπλο­κα­το­χή στο Ρίο, κυρί­ως μετα­ξύ των νέων», δήλω­σε ο στρα­τη­γός Αου­γκού­στο Ελέ­νο, μελ­λο­ντι­κός υπουρ­γός Άμυ­νας στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό Radio Nacional.

«Στό­χος δεν είναι να σκο­τώ­νου­με αδια­κρί­τως. Χρειά­ζο­νται σωστά καθο­ρι­σμέ­να κρι­τή­ρια», συνέ­χι­σε. «Οι αστυ­νο­μι­κοί του Ρίο είναι πολύ γεν­ναί­οι (…) όμως χρειά­ζο­νται ένα άλλο είδος στή­ρι­ξης», πρό­σθε­σε ο Ελέ­νο, ανα­φε­ρό­με­νος στις επι­χει­ρή­σεις της αστυ­νο­μί­ας στις φαβέ­λες όπου κυριαρ­χούν βαριά οπλι­σμέ­νες συμ­μο­ρί­ες δια­κι­νη­τών ναρκωτικών.

Λίγες ώρες νωρί­τε­ρα ο εκλεγ­μέ­νος κυβερ­νή­της του Ρίο, ο Ουίλ­σον Βίτζελ, που επί­σης ανή­κει στην ακρο­δε­ξιά, προ­κά­λε­σε έντο­νες αντι­δρά­σεις, αφού ανα­κοί­νω­σε ότι σκο­πεύ­ει να ανα­πτύ­ξει ελεύ­θε­ρους σκο­πευ­τές για να πυρο­βο­λούν και να σκο­τώ­νουν τους ένο­πλους κακο­ποιούς, ακό­μα κι αν δεν απο­τε­λούν απει­λή για τους αστυνομικούς.

Ο Βίτσελ, ένας πρώ­ην ομο­σπον­δια­κός δικα­στής ηλι­κί­ας 50 ετών, βρί­σκε­ται μετα­ξύ των κυβερ­νη­τών που επω­φε­λή­θη­καν από τη δυνα­μι­κή του προ­έ­δρου Ζαϊρ Μπολ­σο­νά­ρο και κατά­φε­ραν να εκλε­γούν στις γενι­κές εκλο­γές. Και οι δύο πολι­τι­κοί πραγ­μα­το­ποί­η­σαν εκστρα­τεία υιο­θε­τώ­ντας πολύ σκλη­ρή γραμ­μή για την κατα­πο­λέ­μη­ση της εγκληματικότητας.

«Εάν έχε­τε πέντε εγκλη­μα­τί­ες που πυρο­βο­λούν ενα­ντί­ον ενός αστυ­νο­μι­κού, θα πρέ­πει να σκο­τω­θούν όλοι» είπε ο Βίτσελ την Τρί­τη το βρά­δυ, σε μια συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Globonews.

Όταν του τέθη­κε το ερώ­τη­μα εάν το σχέ­διό του προ­βλέ­πει επί­σης να πυρο­βο­λού­νται πισώ­πλα­τα οι ύπο­πτοι, εκεί­νος απά­ντη­σε: «Θα οπλο­φο­ρεί; Εκεί­νος (ο εγκλη­μα­τί­ας) αντι­προ­σω­πεύ­ει μια απει­λή. Θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει αυτό το όπλο για να επι­τε­θεί σε οποιον­δή­πο­τε βρε­θεί μπρο­στά του».

Η βία απο­τε­λεί μάστι­γα για τους 208 εκα­τομ­μύ­ρια Βρα­ζι­λιά­νους: τον περα­σμέ­νο χρό­νο οι νεκροί ανήλ­θαν στον αριθ­μό ρεκόρ των 63.880 και σε διά­στη­μα επτά ετών έχουν σκο­τω­θεί περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι απ’ ότι στον πόλε­μο στη Συρία.

Μετά τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 2016 το Ρίο ντε Ζανέι­ρο είναι αντι­μέ­τω­πο τα τελευ­ταία χρό­νια με την κλι­μά­κω­ση της βίας, η οποία τρο­φο­δο­τεί­ται από τις μεγά­λες οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει η πολι­τεία αλλά και από τη διαφθορά.

Τον Φεβρουά­ριο η ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση ανέ­θε­σε στον στρα­τό τη διοί­κη­ση των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας της πολι­τεί­ας αυτής, της δεύ­τε­ρης πλου­σιό­τε­ρης στη χώρα.

Στη Βρα­ζι­λία ήδη η αστυ­νο­μία δεν διστά­ζει να πυρο­βο­λή­σει ενα­ντί­ον υπό­πτων και δεν λογο­δο­τεί σε κανέ­ναν, όπως καταγ­γέλ­λει η Διε­θνής Αμνη­στία: πέρυ­σι σκό­τω­σε 5.144 ανθρώ­πους στη διάρ­κεια επιχειρήσεων.

Για τους υπέρ­μα­χους των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, η ανα­κοί­νω­ση του Βίτσελ είναι παράνομη.

«Το να δίνε­ται άδεια να δολο­φο­νεί­ται αυτο­μά­τως οποιοσ­δή­πο­τε ενδέ­χε­ται να οπλο­φο­ρεί αν και δεν απο­τε­λεί άμε­ση απει­λή ενα­ντί­ον της ζωής άλλου αντί­κει­ται στο διε­θνές και το βρα­ζι­λιά­νι­κο δίκαιο», τόνι­σε η Διε­θνής Αμνηστία.

«Κάτι τέτοιο θα οδη­γή­σει σε κλι­μά­κω­ση της βίας και θα θέσει σε κίν­δυ­νο τη ζωή εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων ανθρώ­πων, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των ίδιων των αστυ­νο­μι­κών», πρόσθεσε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο