Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραζιλία: Η ήττα του Τραμπ έπεσε… «βαριά» στον Μπολσονάρου — Σκέφτεται να μην ξαναβάλει υποψηφιότητα

Την ήττα του Ντό­ναλντ Τραμπ στις αμε­ρι­κα­νι­κές προ­ε­δρι­κές εκλο­γές φαί­νε­ται πως δυσκο­λεύ­ε­ται να… «χωνέ­ψει» ο ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Ζαϊχ Μπολσονάρου.

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα του Telesur, ο Μπολ­σο­νά­ρου απέ­φυ­γε να κάνει επί­ση­μα δηλώ­σεις για την μη επα­νε­κλο­γή του Τραμπ, ωστό­σο ένα σχό­λιο που ανέ­βα­σε στο Facebook ήταν αρκε­τό για να προ­κα­λέ­σει συζη­τή­σεις. Στο μήνυ­μα του αυτό ο ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος αφή­νει να εννοη­θεί ότι ίσως να μην διεκ­δι­κή­σει την επα­νε­κλο­γή του το 2022.

Ο λόγος της.… «πολι­τι­κής κατά­θλι­ψης» του Μπολ­σο­νά­ρου δεν είναι μονά­χα η ήττα του Τραμπ αλλά, όπως ο ίδιος σημεί­ω­σε, «η άνο­δος της Αρι­στε­ράς στη Νότια Αμε­ρι­κή».

«Δεί­τε πως είναι ο κόσμος. Στη Νότια Αμε­ρι­κή υπάρ­χουν κάμπο­σες χώρες που ξανα­βά­φτη­καν κόκ­κι­νες», έγρα­ψε ο Μπολ­σο­νά­ρου και πρό­σθε­σε: «Πολ­λες φορές, ο Πρό­ε­δρος δε μπο­ρεί να αλλά­ξει, όπως εγώ θα ήθε­λα, το πεπρω­μέ­νο της Βρα­ζι­λί­ας». Προ­φα­νώς, στις… «κόκ­κι­νες χώρες» ο Μπολ­σο­νά­ρου συμπε­ρι­λαμ­βά­νει τις Βενε­ζου­έ­λα, Βολι­βία και Μεξι­κό όπου η κυβέρ­νη­ση βρί­σκε­ται στα χέρια σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών κυβερνήσεων.

«Δεν ξέρω αν θα βάλω υπο­ψη­φιό­τη­τα για επα­νε­κλο­γή. Το 2022 είναι ακό­μη μακριά», σημεί­ω­σε ο ακρο­δε­ξιός ηγέ­της ο οποί­ος απο­τέ­λε­σε έναν από τους στε­νό­τε­ρους συμ­μά­χους της κυβέρ­νη­σης Τραμπ στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, συμ­βάλ­λο­ντας στις αμε­ρι­κα­νι­κές προ­σπά­θειες απο­στα­θε­ρο­ποι­ή­σεις της Βενεζουέλας.

Ρατσι­στής και δηλω­μέ­νος οπα­δός της βρα­ζι­λιά­νι­κης χού­ντας της περιό­δου 1964–1985, ο Μπολ­σο­νά­ρου έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ως ένας «λατι­νο­α­με­ρι­κά­νος Τραμπ».

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβελ­λαρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο