Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραζιλία: Κυβέρνηση στρατηγών ετοιμάζει ο ακροδεξιός Μπολσονάρο

Η συντρι­πτι­κή νίκη του ακρο­δε­ξιού υπο­ψή­φιου Ζαίρ Μπολ­σο­νά­ρο στον πρώ­το γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στη Βρα­ζι­λία οδή­γη­σε και στον υπερ­δι­πλα­σια­σμό του αριθ­μού των στρα­τιω­τι­κών που εξε­λέ­γη­σαν στο κοι­νο­βού­λιο της χώρας.

Συνο­λι­κά 22 υπο­ψή­φιοι που είναι ή υπήρ­ξαν στο παρελ­θόν στρα­τιω­τι­κοί εξε­λέ­γη­σαν την Κυρια­κή στο κοι­νο­βού­λιο, ένα­ντι 10 που υπήρ­χαν μέχρι τώρα, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το επί­ση­μο πρα­κτο­ρείο Agencia Brasil.

Δύο υπο­ψή­φιοι που συν­δέ­ο­νται με τον στρα­τό εξε­λέ­γη­σαν στη Γερου­σία. Ο ένας εξ αυτών είναι ο Σέρ­χιο Ολί­μπιο Γκό­μες, ευρέ­ως γνω­στός ως ταγ­μα­τάρ­χης Ολί­μπιο, ο οποί­ος συγκέ­ντρω­σε 9 εκα­τομ­μύ­ρια ψήφους στην πολι­τεία του Σάο Πάο­λο, την πιο πολυ­πλη­θή και πλού­σια της Βρα­ζι­λί­ας. Είναι μέλος του Σοσια­λι­στι­κού Φιλε­λεύ­θε­ρου Κόμ­μα­τος (PSL), του Μπολ­σο­νά­ρο, ο αριθ­μός των βου­λευ­τών του οποί­ου αυξή­θη­κε από 8 σε 52, εκ των οποί­ων οι 13 είναι στρατιωτικοί.

Στα περι­φε­ρεια­κά κοι­νο­βού­λια κάθε μίας από τις 27 πολι­τεί­ες της χώρας εξε­λέ­γη­σαν περισ­σό­τε­ροι από 60 στρα­τιω­τι­κοί, σύμ­φω­να με την Agencia Brasil.

«Αυτό δεί­χνει ότι σήμε­ρα οι άνθρω­ποι αντι­με­τω­πί­ζουν με λιγό­τε­ρες επι­φυ­λά­ξεις τους στρα­τιω­τι­κούς. Το γεγο­νός ότι έχει περά­σει και­ρός (από τότε που κυβερ­νού­σε) το στρα­τιω­τι­κό καθε­στώς έχει ως απο­τέ­λε­σμα τη μεί­ω­ση των προ­κα­τα­λή­ψε­ων», επε­σή­μα­νε ο στρα­τη­γός Αου­γκού­στο Χελέ­νο Ριμπέι­ρο Περέι­ρα, στε­νός σύμ­βου­λος του Μπολ­σο­νά­ρο στην εφη­με­ρί­δα Fohla de Sao Paulo.

«Το γεγο­νός ότι οι ένο­πλες δυνά­μεις χαί­ρουν μεγά­λης αξιο­πι­στί­ας ενί­σχυ­σε την τάση να εκπρο­σω­πη­θούν» στις εκλο­γές, πρό­σθε­σε ο ίδιος.

Πρώ­ην λοχα­γός ο Μπολ­σο­νά­ρο, ο οποί­ος δεν έχει κρύ­ψει ποτέ τον θαυ­μα­σμό του για τη στρα­τιω­τι­κή δικτα­το­ρία που ήταν στην εξου­σία από το 1964 ως το 1985 στη Βρα­ζι­λία, έχει δεσμευ­θεί να περι­λά­βει πολ­λούς στρα­τη­γούς στην κυβέρ­νη­σή του, αν εκλεγεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο