Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραζιλία: Πέθανε ο τελευταίος άνθρωπος της φυλής ιθαγενών Ταναρού στον Αμαζόνιο

Άνδρας που ζού­σε οικειο­θε­λώς σε απο­μό­νω­ση για σχε­δόν τρεις δεκα­ε­τί­ες στο βρα­ζι­λιά­νι­κο τμή­μα του δάσους του Αμα­ζο­νί­ου και θεω­ρεί­το το τελευ­ταίο μέλος κοι­νό­τη­τας αυτο­χθό­νων που έχει πια εξα­φα­νι­στεί βρέ­θη­κε νεκρός, ανα­κοί­νω­σαν οι αρχές.

Ο άνδρας, γνω­στός απλά ως «ο ινδιά­νος Τανα­ρού», βρέ­θη­κε νεκρός την 23η Αυγού­στου σε καλύ­βα στα εδά­φη της φυλής αυτο­χθό­νων Τανα­ρού, ανα­κοί­νω­σε το σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο η FUNAI, η δημό­σια υπη­ρε­σία που είναι αρμό­δια για τις υπο­θέ­σεις των ιθα­γε­νών στη Βραζιλία.

Ήταν επί­σης γνω­στός ως Indio do buraco («ο ινδιά­νος της τρύ­πας»), λόγω της συνή­θειάς του να σκά­βει βαθιά λαγού­μια στις καλύ­βες όπου ζούσε.

Σύμ­φω­να με τη ΜΚΟ Survival, οι γαί­ες των αυτο­χθό­νων Τανα­ρού, στην πολι­τεία Χοντό­νια, στα σύνο­ρα με τη Βολι­βία, είναι τμή­μα της ζού­γκλας το οποίο στα­δια­κά κατα­στρέ­φε­ται, καθώς δημιουρ­γού­νται αχα­νή ράν­τσα με βοοει­δή. Πρό­κει­ται για μια από τις πλέ­ον επι­κίν­δυ­νες περιο­χές της Βρα­ζι­λί­ας, ιδί­ως λόγω της παρά­νο­μης εξό­ρυ­ξης μεταλ­λευ­μά­των και της απο­ψί­λω­σης του δάσους.

Οι αρχές δεν ανέ­φε­ραν ποια ήταν η ηλι­κία του άνδρα, ούτε απο­κά­λυ­ψαν ποια ακρι­βώς ήταν η αιτία του θανά­του του, πάντως δια­βε­βαί­ω­σαν πως δεν υπήρ­χε «καμία ένδει­ξη βίας ή σύγκρουσης».

«Όλα δεί­χνουν ότι ο θάνα­τος επήλ­θε από φυσι­κά αίτια», ανέ­φε­ρε η FUNAI στο δελ­τίο Τύπου που δημο­σιο­ποί­η­σε, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι δεν βρέ­θη­κε καμιά ένδει­ξη παρου­σί­ας άλλων ανθρώ­πων στην τοποθεσία.

Οι αρχές υπο­θέ­τουν ότι ο άνδρας αυτός πέρα­σε 26 χρό­νια μόνος, περι­πλα­νώ­με­νος στη ζού­γκλα, μετά τη βρα­δεία εξα­φά­νι­ση των μελών της φυλής του, που ήταν ήδη μικρή, τα χρό­νια του 1990, καθώς υλο­τό­μοι και κτη­νο­τρό­φοι κατα­λάμ­βα­ναν ολο­έ­να περισ­σό­τε­ρα εδά­φη στην περιο­χή τους.

«Με τον θάνα­τό του, φθά­νει στο τέλος της η γενο­κτο­νία αυτής της φυλής αυτο­χθό­νων», τόνι­σε η Φιό­να Γουό­τσον, διευ­θύ­ντρια έρευ­νας στη Survival, η οποία είχε επι­σκε­φθεί τα εδά­φη των Τανα­ρού το 2004.

«Επρό­κει­το για αλη­θι­νή γενο­κτο­νία, για την εσκεμ­μέ­νη εξο­λό­θρευ­ση ενός ολό­κλη­ρου λαού από κτη­νο­τρό­φους με ακό­ρε­στη δίψα για εδά­φη και πλού­τη», κατήγγειλε.

Σύμ­φω­να με τη FUNAI, η παρου­σία στη Βρα­ζι­λία απο­μο­νω­μέ­νων αυτο­χθό­νων, που δεν έχουν καμία επα­φή με τον υπό­λοι­πο κόσμο, εντο­πί­ζε­ται σε 114 χωρι­στές τοπο­θε­σί­ες. Η εκτί­μη­ση πάντως ποι­κίλ­λει από έκθε­ση σε έκθεση.

Στην απο­γρα­φή του 2010, πάνω από 800.000 άνθρω­ποι δήλω­σαν αυτό­χθο­νες στη Βρα­ζι­λία, τη μεγα­λύ­τε­ρη χώρα όλης της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής με 212 εκα­τομ­μύ­ρια κατοίκους.

Οι μισοί και πλέ­ον ζουν στο τρο­πι­κό δάσος του Αμα­ζο­νί­ου και κατά συνέ­πεια πολ­λοί απει­λού­νται από την παρά­νο­μη εκμε­τάλ­λευ­ση σε ευρεία κλί­μα­κα των φυσι­κών πόρων από τους οποί­ους εξαρ­τώ­νται για την επι­βί­ω­σή τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο