Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραζιλία: Προηγείται στις δημοσκοπήσεις ο σοσιαλδημοκράτης Λούλα

Ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της, πρώ­ην πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας, Λουίς Ινά­σιο Λού­λα ντα Σίλ­βα, δια­τη­ρεί ισχυ­ρό προ­βά­δι­σμα ένα­ντι του ακρο­δε­ξιού απερ­χό­με­νου προ­έ­δρου Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου ενό­ψει των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών του Οκτω­βρί­ου, σύμ­φω­να με μια δημο­σκό­πη­ση της Genial/Quaest που δόθη­κε σήμε­ρα στη δημοσιότητα.

Ο Λού­λα συγκε­ντρώ­νει ποσο­στό 45% στον πρώ­το γύρο των εκλο­γών, 14 μονά­δες περισ­σό­τε­ρες από τον Μπολ­σο­νά­ρου. Ο τελευ­ταί­ος κέρ­δι­σε μία μονά­δα σε σύγκρι­ση με τη δημο­σκό­πη­ση του Ιου­νί­ου, που τον έφερ­νε στο 30%. Στον δεύ­τε­ρο γύρο μετα­ξύ τους ο Λού­λα εκτι­μά­ται ότι θα κερ­δί­σει με δια­φο­ρά 19 ποσο­στιαί­ων μονά­δων (53% ένα­ντι 34%).

Σε ποσο­στό 47% οι Βρα­ζι­λιά­νοι έχουν αρνη­τι­κή άπο­ψη για την κυβέρ­νη­ση του Μπολ­σο­νά­ρου. Το ποσο­στό εκεί­νων που έχουν θετι­κή γνώ­μη αυξή­θη­κε κατά μία μονά­δα, στο 26%. Για το 44% των ερω­τη­θέ­ντων, η οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση παρα­μέ­νει το σημα­ντι­κό­τε­ρο πρό­βλη­μα που αντι­με­τω­πί­ζει η χώρα.

Η Pollster/Quaest πήρε συνέ­ντευ­ξη από 2.000 ψηφο­φό­ρους μετα­ξύ 29 Ιουνίου‑2 Ιου­λί­ου. Το περι­θώ­ριο στα­τι­στι­κού λάθους ανέρ­χε­ται στις 2 μονάδες.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ, O Globo.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο