Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραζιλία: Σχεδόν 600 συλληφθέντες ακροδεξιοί αφέθηκαν ελεύθεροι «για ανθρωπιστικούς λόγους»

Η αστυ­νο­μία της Βρα­ζι­λί­ας άφη­σε ελεύ­θε­ρους «για ανθρω­πι­στι­κούς λόγους» σχε­δόν 600 από τους υπό­πτους που είχαν συλ­λη­φθεί μετά την επί­θε­ση στα κυβερ­νη­τι­κά κτί­ρια της Μπρα­ζί­λια, την Κυρια­κή, ενώ 527 άλλοι συλ­λη­φθέ­ντες μετα­φέρ­θη­καν σε μια τοπι­κή φυλακή.

Τα άτο­μα που φιλο­ξε­νού­νταν προ­σω­ρι­νά στο γυμνα­στή­ριο της Εθνι­κής Ακα­δη­μί­ας της Ομο­σπον­δια­κής Αστυ­νο­μί­ας μετα­φέρ­θη­καν με πούλ­μαν σε έναν σταθ­μό λεω­φο­ρεί­ων απ’ όπου θα μπο­ρέ­σουν να επι­στρέ­ψουν στα σπί­τια τους, ανέ­φε­ραν δημο­σιο­γρά­φοι του Γαλ­λι­κού Πρακτορείου.

Μέσα σε ένα από αυτά τα λεω­φο­ρεία, οι επι­βά­τες φώνα­ζαν «Η νίκη είναι δική μας!». Ορι­σμέ­νοι έβγα­ζαν τα χέρια τους από τα παρά­θυ­ρα και έκα­ναν το σήμα της νίκης ή έσφιγ­γαν τη γρο­θιά τους.

Η Ομο­σπον­δια­κή Αστυ­νο­μία επι­βε­βαί­ω­σε ότι 599 από τους συλ­λη­φθέ­ντες αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι «για ανθρω­πι­στι­κούς λόγους» καθώς επρό­κει­το για ηλι­κιω­μέ­νους, για άτο­μα με προ­βλή­μα­τα υγεί­ας ή για μητέ­ρες με μικρά παιδιά.

Τα λεω­φο­ρεία που έφυ­γαν από την Ακα­δη­μία δεν κατευ­θύν­θη­καν όλα στον σταθ­μό. Ορι­σμέ­να μετέ­φε­ραν συλ­λη­φθέ­ντες σε ένα αστυ­νο­μι­κό τμή­μα, απ’ όπου στη συνέ­χεια οδη­γή­θη­καν στη φυλα­κή Παπού­ντα — συνο­λι­κά, 527 ύποπτοι.

«Η σχο­λή εκπαί­δευ­σης της Ομο­σπον­δια­κής Αστυ­νο­μί­ας μετα­τρά­πη­κε σε ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης. Είναι εξευ­τε­λι­στι­κό να βλέ­που­με πώς συμπε­ρι­φέ­ρο­νται σε καλούς ανθρώ­πους όπως εμείς», είπε βγαί­νο­ντας από το λεω­φο­ρείο ένας από τους μπολ­σο­να­ρι­στές που απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν, ο Αγκο­στί­νιου Ριμπέιρο.

Μια γυναί­κα, που ζήτη­σε να τηρη­θεί η ανω­νυ­μία της, έδω­σε πάντως μια άλλη εκδο­χή. «Όλος ο κόσμος είχε καλή μετα­χεί­ρι­ση, κανείς δεν πέθα­νε εκεί πέρα», είπε.

Η Ομο­σπον­δια­κή Αστυ­νο­μία διέ­ψευ­σε την πλη­ρο­φο­ρία ότι ένας ηλι­κιω­μέ­νος πέθα­νε την Δευ­τέ­ρα στην Ακαδημία.

Οι αρχές ανέ­φε­ραν νωρί­τε­ρα ότι συνε­λή­φθη­σαν περί­που 1.500 από τους μπολ­σο­να­ρι­στές που εισέ­βα­λαν στο Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο, το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο και το Κογκρέ­σο καθώς και εκεί­νοι που βρί­σκο­νταν στον αυτο­σχέ­διο καταυ­λι­σμό έξω από το γενι­κό επι­τε­λείο του Στρα­τού Ξηράς.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο