Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραζιλία: Τουλάχιστον 18 νεκροί εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων

Του­λά­χι­στον δεκα­ο­κτώ άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους εξαι­τί­ας των σφο­δρών βρο­χο­πτώ­σε­ων που έπλη­ξαν από την Παρα­σκευή ως χθες Κυρια­κή την πολι­τεία Σάο Πάο­λο, στη νοτιο­α­να­το­λι­κή Βρα­ζι­λία, προ­κα­λώ­ντας κατο­λι­σθή­σεις, ανα­κοί­νω­σαν οι αρχές.

«Από την Παρα­σκευή, οι πλημ­μύ­ρες προ­κά­λε­σαν 18 θανά­τους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων επτά παι­διών, και εκτό­πι­σαν κάπου 500 οικο­γέ­νειες», ανέ­φε­ρε το γρα­φείο του κυβερ­νή­τη της Σάο Πάο­λο σε δελ­τίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο κυβερ­νή­της Ζουά­ου Ντό­ρια ανα­κοί­νω­σε πως θα εκτα­μιευ­θεί ποσό 15 εκατ. reais (2,4 εκατ. ευρώ) για να προ­σφερ­θεί βοή­θεια στις 10 πόλεις που πλήτ­το­νται περισ­σό­τε­ρο στην πολυ­πλη­θέ­στε­ρη πολι­τεία της Βραζιλίας.

Από την έναρ­ξη της περιό­δου των βρο­χών, τον Οκτώ­βριο, η Βρα­ζι­λία έχει υπο­στεί εκτε­τα­μέ­νες κατα­στρο­φές, ειδι­κά στην πολι­τεία Μπα­ΐα (βορειο­α­να­το­λι­κά), όπου ο επί­ση­μος απο­λο­γι­σμός των θυμά­των έχει φθά­σει τους 24 νεκρούς, καθώς και στην πολι­τεία Μίνας Ζεράις (νοτιο­α­να­το­λι­κά), όπου έχουν κατα­με­τρη­θεί του­λά­χι­στον 19 θάνα­τοι και έχουν εκτο­πι­στεί χιλιά­δες κάτοικοι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο