Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραζιλία: Υπουργός της κυβέρνησης Μπολσονάρου ζήλεψε τη… δόξα του Γκέμπελς

Σάλο έχει προ­κα­λέ­σει τις τελευ­ταί­ες ώρες στη Βρα­ζι­λία η απο­κά­λυ­ψη ότι ο υπουρ­γός πολι­τι­σμού της ακρο­δε­ξιάς κυβέρ­νη­σης Μπολ­σο­νά­ρου, Ρομπέρ­το Αλβίμ, παρά­φρα­σε λόγια του Γκέ­μπελς κατά τη διάρ­κεια βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νου μηνύ­μα­τος του.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σε βίντεο έξι λεπτών που αναρ­τή­θη­κε στο λογα­ρια­σμό του υπουρ­γεί­ου στο Twitter ο Αλβίμ ανα­φέ­ρε­ται στον θεσμό των Εθνι­κών Βρα­βεί­ων Τέχνης. Το μήνυ­μα του συνο­δεύ­ε­ται από χαμη­λής έντα­σης κλασ­σι­κή μου­σι­κή του Ρίχαρντ Βάγκνερ, του αγα­πη­μέ­νου συν­θέ­τη του Χίτλερ, ενώ ο υπουρ­γός φέρε­ται να παρα­φρά­ζει λόγια που έχουν ειπω­θεί από τον Γκέμπελς.

Ο Αλβίμ λέει: «Η βρα­ζι­λιά­νι­κη τέχνη της επό­με­νης δεκα­ε­τί­ας θα είναι ηρω­ϊ­κή και εθνι­κή, θα προι­κι­στεί με μεγά­λη δόση συναι­σθη­μα­τι­σμού.… βαθιά συν­δε­δε­μέ­νη με τις επεί­γου­σες προσ­δο­κί­ες του λαού μας, ειδάλ­λως δεν θα είναι τίποτα».

Το από­σπα­σμα αυτό απο­τε­λεί παρά­φρα­ση από λόγο του υπουρ­γού προ­πα­γάν­δας των Ναζί ο οποί­ος έλε­γε: «Η γερ­μα­νι­κή τέχνη της επό­με­νης δεκα­ε­τί­ας θα είναι ηρω­ϊ­κή, χαλύ­βδι­να-ρομα­ντι­κά, θα είναι αλη­θι­νή και πλή­ρως απαλ­λαγ­μέ­νη από συναι­σθη­τι­σμούς, θα είναι εθνι­κή με μεγά­λο Πάθος, ειδάλ­λως δεν θα είναι τίποτα».

Η ανα­κά­λυ­ψη ότι ο βρα­ζι­λιά­νος υπουρ­γός ουσια­στι­κά αντέ­γρα­ψε και παράλ­λα­ξε λόγια του Γκέ­μπελς προ­κά­λε­σε μεγά­λες αντι­δρά­σεις στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα. Ο πρό­ε­δρος της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων Ροντρί­γκο Μάϊα σημεί­ω­σε ότι ο Αλβίμ «ξεπέ­ρα­σε κάθε όριο» και κάλε­σε τον Μπολ­σο­νά­ρου να τον απο­πέμ­ψει από την θέση του υπουρ­γού. Παρό­μοια αντί­δρα­ση υπήρ­ξε, μετα­ξύ άλλων, και από την Ισραη­λί­τι­κη Συνο­μο­σπον­δία της Βραζιλίας.

Από την πλευ­ρά του ο Ρομπέρ­το Αλβίμ δήλω­σε ότι ο λόγος του δεν είχε καμία σχέ­ση με τον Γκέ­μπελς και κατη­γό­ρη­σε την αρι­στε­ρά ότι επι­χει­ρεί να δημιουρ­γή­σει ψευ­δείς συνειρμούς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο