Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Αυξάνονται οι νεκροί και οι αγνοούμενοι από τις πλημμύρες _Φωτο

Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των των πλημ­μυ­ρών που προ­κα­λούν οι σφο­δρές βρο­χο­πτώ­σεις στη νότια Βρα­ζι­λία αυξή­θη­κε σε του­λά­χι­στον 78 νεκρούς, ανα­κοί­νω­σαν οι αρχές την Κυρια­κή, ενώ άλλοι 115.000 κάτοι­κοι ανα­γκά­στη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν τα σπί­τια τους και 105 εξα­κο­λου­θούν να αγνο­ού­νται.

Πάνω από 3.000 στρα­τιω­τι­κοί, πυρο­σβέ­στες και μέλη σωστι­κών συνερ­γεί­ων, καθώς και εθε­λο­ντές, με βάρ­κες, τζετ σκι, ακό­μα και κολυ­μπώ­ντας, συνε­χί­ζουν την κούρ­σα με τον χρό­νο για να σώσουν επιζήσαντες

Σχε­δόν τα δυο τρί­τα των σχε­δόν 500 πόλε­ων της πολι­τεί­ας, που γει­το­νεύ­ει με την Ουρου­γουάη και την Αργε­ντι­νή, έχουν υπο­στεί πλήγ­μα­τα από τις πλημ­μύ­ρες και τις κατο­λι­σθή­σεις και ορι­σμέ­νες κοι­νό­τη­τες έχουν πλημ­μυ­ρί­σει τελεί­ως. Τμή­μα­τα του οδι­κού δικτύ­ου και γέφυ­ρες κατα­στρά­φη­καν, εν κατέρ­ρευ­σε εν μέρει μικρό υδροη­λε­κτρι­κό φράγ­μα στην πολιτεία.

Πάω από 400.000 άνθρω­ποι συνέ­χι­ζαν να μην έχουν ρεύ­μα χθες το από­γευ­μα ενώ σχε­δόν το ένα τρί­το του πλη­θυ­σμού της πολι­τεί­ας (11 εκατ.) δεν έχει παρο­χή πόσι­μου νερού, κατά τις αρχές στη Ρίο Γκρά­ντε ντου Σουλ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο