Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρες το φαβορί

Τους τρεις φινα­λίστ για το αντι­δρα­στι­κό εξ ονό­μα­τος λεγό­με­νο «βρα­βείο Ζαχά­ρωφ» ανα­κοί­νω­σε η Ευρω­βου­λή. Και αν έχε­τε απο­ρία ποιο είναι το φαβο­ρί, θα σας πω εγώ. Είναι η φασι­στι­κή ολι­γαρ­χι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενε­ζου­έ­λας που ευθύ­νε­ται για τη φονι­κή βία που στοί­χι­σε τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώ­πους φέτος.

Θα μου πεί­τε ότι δεν την είδα­τε στη λίστα. Είναι που η ΕΕ την βαφτί­ζει «δημο­κρα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση»… Κατά τη συνή­θη πρα­κτι­κή των ιμπε­ρια­λι­στών των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Η Άου­ρα Λολί­τα Τσά­βες Ιξα­κουίκ, που αγω­νί­ζε­ται κατά των εγκλη­μά­των των μονο­πω­λί­ων στη Γουα­τε­μά­λα και ο φυλα­κι­σμέ­νος από το καθε­στώς της Ερυ­θραί­ας, Ντα­βίτ Ισα­άκ, μπρο­στά στις σκο­πι­μό­τη­τες που υπη­ρε­τούν βρα­βεία τύπου «Ζαχά­ρωφ» δεν μοιά­ζουν να έχουν πιθανότητα.

Με ελά­χι­στες εξαι­ρέ­σεις το «Ζαχά­ρωφ» βρί­θει σκο­πι­μο­τή­των: Απο­νέ­με­ται είτε αντι­κομ­μου­νι­στι­κά είτε σε αντι­πά­λους άλλων κυβερ­νή­σε­ων μη αρε­στών στους ιμπε­ρια­λι­στές της Δύσης, ακό­μη και τρο­μο­κρα­τών (βλ. UCK).

Γκά­νταλφ / Χαραυγή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο