Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία: Έναντι 81.900 λιρών πουλήθηκε το κλειδί από το δωμάτιο όπου πέθανε ο Ναπολέοντας

Το κλει­δί του δωμα­τί­ου όπου πέθα­νε ο Ναπο­λέ­ο­ντας, εξό­ρι­στος στην Αγία Ελέ­νη, που­λή­θη­κε σήμε­ρα ένα­ντι 81.900 λιρών (περί­που 92.000 ευρώ), ανα­κοί­νω­σε ο οίκος δημο­πρα­σιών Sotheby’s.

Έντε­κα πλειο­δό­τες έδω­σαν μάχη μετα­ξύ τους για να απο­κτή­σουν το μεταλ­λι­κό κλει­δί, μήκους 13 εκα­το­στών, με απο­τέ­λε­σμα η τελι­κή τιμή του να ξεπε­ρά­σει κατά 16 φορές την αρχι­κή εκτί­μη­ση, που ήταν περί­που 3–5.000 λίρες.

Το κλει­δί βρέ­θη­κε μέσα σε έναν φάκε­λο, σε ένα σεντού­κι ενός σπι­τιού στη Σκω­τία, εξή­γη­σε πριν από τη δημο­πρα­σία ο Ντέι­βιντ ΜακΝτό­ναλντ, ειδι­κός στα βρε­τα­νι­κά έπι­πλα. «η οικο­γέ­νεια γνώ­ρι­ζε ότι βρι­σκό­ταν κάπου εκεί, αλλά ήταν κρυμ­μέ­νο», πρόσθεσε.

Ένας στρα­τιω­τι­κός ονό­μα­τι Τσαρλς Ρίτσαρντ Φοξ, ο οποί­ος βρέ­θη­κε στο νησί της Αγί­ας Ελέ­νης μετά τον θάνα­το του Γάλ­λου αυτο­κρά­το­ρα το 1821 πήρε μαζί του το κλει­δί για να το χαρί­σει τη μητέ­ρα του, η οποία ήταν «μεγά­λη θαυ­μά­στρια» του Ναπο­λέ­ο­ντα, σε σημείο που του έστελ­νε γλυ­κί­σμα­τα και βιβλία στην εξο­ρία του. Οι από­γο­νοί του βρή­καν τελι­κά το κλει­δί και απο­φά­σι­σαν να το πουλήσουν.

«Βλέ­που­με συχνά αντι­κεί­με­να που συν­δέ­ο­νται με τον Ναπο­λέ­ο­ντα, από σημα­ντι­κούς πίνα­κες μέχρι έπι­πλα από κάποια από τις θαυ­μά­σιες κατοι­κί­ες του, όμως υπάρ­χει κάτι ιδιαί­τε­ρο στο κλει­δί αυτό, κυρί­ως επει­δή προ­έρ­χε­ται από το μέρος όπου ήταν φυλα­κι­σμέ­νος και από το δωμά­τιο όπου πέθα­νε», σημεί­ω­σε ο ΜακΝτόναλντ.

Ο Φοξ έβγα­λε ο ίδιος το κλει­δί από την κλει­δα­ριά, μετά τον θάνα­το του Ναπο­λέ­ο­ντα, όπως έγρα­ψε σε ένα σημεί­ω­μά του που φέρει ημε­ρο­μη­νία 6 Σεπεμ­βρί­ου 1822 και το οποίο που­λή­θη­κε μαζί με το αντικείμενο.

Το νησί της Αγί­ας Ελέ­νης έγι­νε γνω­στό ως τόπος εξο­ρί­ας του Ναπο­λέ­ο­ντα ο οποί­ος έζη­σε εκεί από το 1815 μέχρι το θάνα­τό του. Βρί­σκε­ται στο που­θε­νά, στη μέση του νότιου Ατλα­ντι­κού, απέ­να­ντι από την Αγκό­λα και απο­τε­λεί βρε­τα­νι­κό έδαφος.

Σε ό,τι αφο­ρά τις συν­θή­κες του θανά­του του Γάλ­λου στρα­τη­λά­τη , διί­στα­νται οι από­ψεις των ειδικών.

O Ναπο­λέ­ων πέθα­νε όντως από καρ­κί­νο του στο­μά­χου, όπως ανέ­φε­ρε το επί­ση­μο ανα­κοι­νω­θέν ή δηλη­τη­ριά­στη­κε με αρσε­νι­κό, όπως φαί­νε­ται από εξε­τά­σεις DNA σε τού­φα μαλ­λιών του;

Η τελευ­ταία θεω­ρία θέλει, τον θάνα­το του Ναπο­λέ­ο­ντα να οφεί­λε­ται στον υπερ­βάλ­λο­ντα ζήλο των ιατρών του, όπως υπο­στη­ρί­ζει ομά­δα ερευ­νη­τών της Ιατρο­δι­κα­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας του Σαν Φρανσίσκο.

Οι μελε­τη­τές κατέ­λη­ξαν στο συμπέ­ρα­σμα ότι οι ιατροί του Ναπο­λέ­ο­ντα είχαν επι­σπεύ­σει το τέλος του, υπο­βάλ­λο­ντάς τον σε καθη­με­ρι­νά κλύ­σμα­τα, σε μία προ­σπά­θεια να αντι­με­τω­πί­σουν τους χρό­νιους εντε­ρι­κούς πόνους του.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο