Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία εκλογές: Εμφαντική νίκη στους Συντηρητικούς δίνουν τα exit polls

Οι Συντη­ρη­τι­κοί του πρω­θυ­πουρ­γού Μπό­ρις Τζόν­σον κερ­δί­ζουν ευρύ­τα­τη κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία στις εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν στη Βρε­τα­νία, εξα­σφα­λί­ζο­ντας 368 έδρες από τις 650 έδρες της Βου­λής των Κοι­νο­τή­των, σύμ­φω­να με τα exit polls.

Οι Εργα­τι­κοί κερ­δί­ζουν 191 έδρες.

Το Σκω­τσέ­ζι­κο Εθνι­κό Κόμ­μα κερ­δί­ζει 55 έδρες ενώ οι Φιλευ­θέ­ροι Δημο­κρά­τες 13.

Τα επί­ση­μα απο­τε­λέ­σμα­τα θα ανα­κοι­νω­θούν μέσα στις επό­με­νες επτά ώρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο