Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία: Επιλεκτικές βίζες μόνο σε …άριστους στη μετά Brexit εποχή

Η Βρε­τα­νία θα δώσει έμφα­ση στην υπο­δο­χή εξει­δι­κευ­μέ­νου εργα­τι­κού δυνα­μι­κού από ολό­κλη­ρο τον κόσμο, στην ‑μετά το Brexit- περί­ο­δο, υιο­θε­τώ­ντας ένα μετα­να­στευ­τι­κό σύστη­μα, το οποίο θα στη­ρί­ζε­ται στην προ­σέλ­κυ­ση μονά­δων, σύμ­φω­να με χθε­σι­νή ανα­κοί­νω­ση της κυβέρ­νη­σης στο Λονδίνο.

Η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση παρου­σί­α­σε τα σχέ­δια της, ώστε να τερ­μα­τί­σει την εξάρ­τη­σή της “από το φθη­νό εργα­τι­κό δυνα­μι­κό της Ευρώπης.”

Οι ανη­συ­χί­ες από τις συνέ­πειες του υψη­λού αριθ­μού των μετα­να­στών από την Ευρώ­πη, ήταν μία από τις ουσια­στι­κές δια­στά­σεις για την ψήφο των Βρε­τα­νών υπέρ του Brexit, το 2016.

Η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση έχει ανα­κοι­νώ­σει πως έχει σχέ­δια για να μειώ­σει τον συνο­λι­κό αριθ­μό των μεταναστών.

Το νέο σύστη­μα θα λει­τουρ­γεί με την συλ­λο­γή μονά­δων για ειδι­κές δεξιό­τη­τες και προ­σό­ντα για τον καθο­ρι­σμό των μισθών και την ανά­θε­ση εργα­σί­ας, με την έκδο­ση βίζας να είναι δυνα­τή μόνο για αυτούς που συγκε­ντρώ­νουν τις απα­ραί­τη­τες μονάδες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο