Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία: Συνένοχοι σε εγκλήματα πολέμου

Σύμ­φω­να με την Έκθε­ση που υπέ­βα­λε το Συμ­βού­λιο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των του ΟΗΕ ενδέ­χε­ται η Βρε­τα­νία, οι ΗΠΑ και η Γαλ­λία να είναι συνέ­νο­χοι στα εγκλή­μα­τα πολέ­μου της Υεμέ­νης, ανα­φέ­ρει δημο­σί­ευ­μα της βρε­τα­νι­κής Guardian. Η Βρε­τα­νία, οι ΗΠΑ και η Γαλ­λία ενδέ­χε­ται να είναι συνέ­νο­χοι σε εγκλή­μα­τα πολέ­μου στην Υεμέ­νη, αφού εξό­πλι­σαν και παρέ­χουν υπο­στή­ρι­ξη σε έναν στρα­τιω­τι­κό συνα­σπι­σμό κάτω από την ηγε­σία της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας, που σύμ­φω­να με την έκθε­ση των Ηνω­μέ­νων Εθνών οδή­γη­σε στην πεί­να τους αμά­χους ως μια πολε­μι­κή τακτική.

Μια ομά­δα εμπει­ρο­γνω­μό­νων του ΟΗΕ συνέ­τα­ξε για πρώ­τη φορά έναν κατά­λο­γο 160 στρα­τιω­τι­κών αξιω­μα­τι­κών και πολι­τι­κών που θα μπο­ρού­σαν να αντι­με­τω­πί­σουν κατη­γο­ρί­ες για διε­νέρ­γεια εγκλη­μά­των πολέ­μου, μετα­ξύ άλλων από τη Σαου­δι­κή Αρα­βία, τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα, το ανταρ­τι­κό κίνη­μα Houthi και τις στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις της κυβέρ­νη­σης της Υεμέ­νης. Ένας μυστι­κός κατά­λο­γος των ατό­μων που πιθα­νό­τα­τα είναι συνέ­νο­χοι έχει στα­λεί στον ΟΗΕ.

«Αυτή η συγκλο­νι­στι­κή έκθε­ση θα πρέ­πει να λει­τουρ­γή­σει ως ξυπνη­τή­ρι προς την κυβέρ­νη­ση του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου. Προ­σφέ­ρει όλες τις απα­ραί­τη­τες απο­δεί­ξεις για τη δυστυ­χία και ταλαι­πω­ρία που υφί­στα­ται ο λαός της Υεμέ­νης από έναν πόλε­μο που τρο­φο­δο­τεί­ται εν μέρει από τις πωλή­σεις όπλων του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου στη Σαου­δι­κή Αρα­βία και στα άλλα μέλη του συνα­σπι­σμού», δήλω­σε ο διευ­θυ­ντής της οργά­νω­σης «Oxfam» της χώρας, Muhsin Siddiquey.

Το εφε­τείο του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου στις 20 Ιου­νί­ου απο­φά­σι­σε ότι οι πωλή­σεις όπλων προς τη Σαου­δι­κή Αρα­βία συνε­χί­στη­καν χωρίς την κατάλ­λη­λη έρευ­να στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο για τον κίν­δυ­νο εγκλη­μά­των πολέ­μου που δια­πράτ­το­νται από το συνα­σπι­σμό υπό την ηγε­σία της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας και ζήτη­σε από την κυβέρ­νη­ση του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου να ανα­φέ­ρει τι ακρι­βώς έπρα­ξε για να το διορ­θώ­σει αυτό. Η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, υπε­ρα­σπί­ζο­ντας τις πωλή­σεις όπλων στη Σαου­δι­κή Αρα­βία, εξαρ­τά­ται σε μεγά­λο βαθ­μό από μια ομά­δα που έχει συστα­θεί από τη Σαου­δι­κή Αρα­βία για να διε­ρευ­νή­σει πιθα­νές παρα­βιά­σεις του στρα­τιω­τι­κού συνα­σπι­σμού, αλλά η αξιο­πι­στία της αμφι­σβη­τεί­ται επα­νει­λημ­μέ­να από την ίδια την έκθε­ση του ΟΗΕ.

Η επι­τρο­πή του ΟΗΕ δήλω­σε ότι έλα­βε ισχυ­ρι­σμούς ότι τα Εμι­ρά­τα και οι συμ­μα­χι­κές δυνά­μεις βασα­νί­ζουν, βιά­ζουν και σκο­τώ­νουν ύπο­πτους πολι­τι­κούς αντι­πά­λους που κρα­τού­νται σε μυστι­κές εγκα­τα­στά­σεις στη φυλα­κή του Μπέρ Αχμέντ ΙΙ, αλ-Μπου­ρί­κα και σε πολ­λούς ανε­πί­ση­μους χώρους κρά­τη­σης. Δια­πί­στω­σε ότι πολ­λοί κρα­τού­με­νοι υπο­βλή­θη­καν σε βασα­νι­στή­ρια, μετα­ξύ άλλων ηλε­κτρο­σόκ, κρέ­μο­νται από τα χέρια και τα πόδια, υφί­στα­νται σεξουα­λι­κή βία και μακρές περιό­δους απο­μό­νω­σης. Βρή­κε επί­σης η επι­τρο­πή ότι οι μαχη­τές Houthi «χρη­σι­μο­ποί­η­σαν ναρκοπέδια
κατά προ­σω­πι­κού και οχη­μά­των, κατά παρά­βα­ση του διε­θνούς ανθρω­πι­στι­κού δικαίου».

Ο ΟΗΕ έχει τεκ­μη­ριώ­σει του­λά­χι­στον 7.292 νεκρούς πολί­τες (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων του­λά­χι­στον 1.959 παι­διά και 880 γυναί­κες) και 11.630 αμά­χους που τραυ­μα­τί­στη­καν συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 2.575 παι­διά και 1.256 γυναί­κες) στην Υεμέ­νη, ως άμε­σο απο­τέ­λε­σμα της ένο­πλης σύγκρου­σης μετα­ξύ του Μάρ­τη του 2015 (όταν ξεκί­νη­σε αυτή η παρα­κο­λού­θη­ση των γεγο­νό­των) και του Ιού­νη του 2019. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των νεκρών θεω­ρεί­ται πολύ υψηλότερος.

Πηγή: Χαραυ­γή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο