Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία: Μπλόκο σε τέσσερα εργοστάσια όπλων που εξάγουν πυρομαχικά και εξαρτήματα στο Ισραήλ

Περισ­σό­τε­ροι από 1.000 εργα­ζό­με­νοι μπλό­κα­ραν ταυ­τό­χρο­να τέσ­σε­ρα εργο­στά­σια όπλων σε όλη τη Βρε­τα­νία, τα οποία παρέ­χουν πυρο­μα­χι­κά και εξαρ­τή­μα­τα για όπλα που χρη­σι­μο­ποιεί το Ισρα­ήλ στους βομ­βαρ­δι­σμούς του στη Γάζα.

Την κινη­το­ποί­η­ση διορ­γά­νω­σε η κίνη­ση «Εργα­ζό­με­νοι για μια Ελεύ­θε­ρη Παλαι­στί­νη» («Workers for a Free Palestine»), στην οποία συμ­με­τέ­ο­χυν εργα­ζό­με­νοι του ιδιω­τι­κού και του δημό­σιου τομέα, όπως δάσκα­λοι, εργα­ζό­με­νοι στον τομέα της υγεί­ας και του επι­στι­σμού και μέλη των συν­δι­κά­των Unite, UNISON, GMB, NEU, BMA, UCU, BECTU και BFAWU.

Περισ­σό­τε­ροι από 600 εργα­ζό­με­νοι απέ­κλει­σαν την Eaton Mission Systems στο Μπόρν­μουθ, η οποία στέλ­νει στο Ισρα­ήλ ανταλ­λα­κτι­κά και ανα­λώ­σι­μα του αερο­σκά­φους F‑35.

Εργα­ζό­με­νοι απέ­κλει­σαν επί­σης την BAE Systems στο αερο­δρό­μιο Samlesbury, στο Lancashire. Στο συγκε­κρι­μέ­νο εργο­στά­σιο, κατα­σκευά­ζε­ται το πίσω τμή­μα της ατρά­κτου των F‑35 του Ισρα­ήλ. Φέτος η BAE Systems Samlesbury παρέ­δω­σε την 1000η άτρα­κτο στο πρό­γραμ­μα κατα­σκευ­ής ισραη­λι­νών F‑35.

Μπλό­κο στή­θη­κε και έξω από το εργο­στά­σιο «L3Harris Release & Integrated Solutions Ltd» που εδρεύ­ει στο Brighton. Το εργο­στά­σιο εξο­πλί­ζει τα ισραη­λι­νά F‑16 και F‑35 που χρη­σι­μο­ποιού­νται στον βομ­βαρ­δι­σμό της Γάζας.

Και η BAE Govan έκλει­σε από τους εργα­ζό­με­νους και τους κατοί­κους της Γλα­σκό­βης. Η BAE Systems παρά­γει εξαρ­τή­μα­τα του αερο­σκά­φους F‑35 και του συστή­μα­τος πολυ­βό­λων Mk 38 Mod 2 του ισραη­λι­νού στρατού.

Οι απο­κλει­σμοί οργα­νώ­θη­καν σε συντο­νι­σμό με εργά­τες στη Γαλ­λία, τη Δανία και την Ολλαν­δία, οι οποί­οι επί­σης απο­κλεί­ουν σήμε­ρα εργο­στά­σια όπλων.

Η σημε­ρι­νή δρά­ση είναι η τρί­τη που διορ­γα­νώ­νει το «Workers for a Free Palestine». Στις 26 Οκτω­βρί­ου, περισ­σό­τε­ροι από 150 συν­δι­κα­λι­στές με το πανό «Εργά­τες για μια Ελεύ­θε­ρη Παλαι­στί­νη» έκα­ναν πικε­το­φο­ρία στο εργο­στά­σιο «Instro Precision» (θυγα­τρι­κή της Elbit Systems) στο Κεντ. Στις 10 Νοέμ­βρη, «στό­χευ­σαν» την BAE Systems στο Ρότσε­στερ, με πάνω από 400 εργά­τες να συμ­με­τέ­χουν στον αποκλεισμό.

Πηγή: 902.gr

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο