Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία: Ο Έλγιν δεν έκλεψε τα Γλυπτά, τα βρήκε στα χαλάσματα πέριξ του μνημείου!!!

Δεν ξεκί­νη­σαν καθό­λου καλά οι συνο­μι­λί­ες για την επι­στρο­φή των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να μετα­ξύ Ελλά­δας και Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου στη συνε­δρί­α­σης της σχε­τι­κής Δια­κυ­βερ­νη­τι­κής Επι­τρο­πής της UNESCO την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή. Εμφα­νής η, ανή­θι­κη και ανι­στό­ρη­τη, προ­σπά­θεια των Βρε­τα­νών να καλύ­ψουν την κλε­ψιά των γλυ­πτών και να νομι­μο­ποι­ή­σουν την κατο­χή τους.

Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ του Guardian, ένα από τα σημεία τρι­βής που δια­μόρ­φω­σε το Σε τετα­μέ­νο κλί­μα, ήταν και ο ισχυ­ρι­σμός του Βρε­τα­νι­κού Μου­σεί­ου ότι τα περισ­σό­τε­ρα από τα αγάλ­μα­τα, που αφαι­ρέ­θη­καν από τον Λόρ­δο Έλγιν, βρέ­θη­καν «στα χαλά­σμα­τα» γύρω από το μνη­μείο – κάτι που φυσι­κά απέρ­ρι­ψε η ελλη­νι­κή πλευρά.

Στην επί­μα­χη αυτή δήλω­ση προ­χώ­ρη­σε ο ανα­πλη­ρω­τής διευ­θυ­ντής του Βρε­τα­νι­κού Μου­σεί­ου, δρ. Τζό­να­θαν Ουί­λιαμς, ο οποί­ος πρό­σθε­σε μάλι­στα ότι τα αντι­κεί­με­να δεν αφαι­ρέ­θη­καν όλα από τον ναό «όπως έχει υποστηριχθεί».

Μάλι­στα, ο Ουί­λιαμς πάει και ένα βήμα παρα­κά­τω και προ­σθέ­τει ότι η επι­θυ­μία της Ελλά­δας να δει τον Παρ­θε­νώ­να ολο­κλη­ρω­μέ­νο είναι αδύ­να­το να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, καθώς μεγά­λο μέρος του είχε κατα­στρα­φεί πολύ πριν φτά­σει ο Έλγιν στην Ελλά­δα.

«Δεν θα υπάρ­ξει ποτέ μια μαγι­κή στιγ­μή επα­νέ­νω­σης, καθώς τα μισά γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να έχουν χαθεί για πάντα. Είχαν κατα­στρα­φεί από τα τέλη του 17ου αιώ­να προ­τού ο Έλγιν έρθει στην Αθή­να», ήταν η δήλω­ση του ανα­πλη­ρω­τή διευ­θυ­ντή του Βρε­τα­νι­κού Μου­σεί­ου, ο οποί­ος είπε ότι τώρα τα Γλυ­πτά είναι πολύ καλά διατηρημένα.

Μενδώνη: Ο Λόρδος Έλγιν χρησιμοποίησε παράνομα και άδικα μέσα για να αρπάξει τα Γλυπτά

Το βρε­τα­νι­κό δημο­σί­ευ­μα φιλο­ξε­νεί και απο­κλει­στι­κή δήλω­ση της υπουρ­γού Πολι­τι­σμού, Λίνας Μεν­δώ­νη, η οποία κατη­γο­ρεί τον Έλγιν για κλοπή.

«Εδώ και χρό­νια, οι ελλη­νι­κές αρχές και η διε­θνής επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα έχουν παρου­σιά­σει αδιά­σει­στα επι­χει­ρή­μα­τα τα πραγ­μα­τι­κά γεγο­νό­τα για την αφαί­ρε­ση των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να. Ο Λόρ­δος Έλγιν χρη­σι­μο­ποί­η­σε παρά­νο­μα και άδι­κα μέσα για να αρπά­ξει και να εξά­γει τα Γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να, χωρίς πραγ­μα­τι­κή νομι­κή άδεια για κάτι τέτοιο, σε μια κατά­φω­ρη πρά­ξη κατά συρ­ροή κλο­πής», ανα­φέ­ρει η Ελλη­νί­δα υπουργός.

Η κ. Μεν­δώ­νη επέ­μει­νε ότι η καμπά­νια για την επι­στρο­φή των μαρ­μά­ρων του Παρ­θε­νώ­να θα συνε­χι­στεί ειδι­κά τώρα, σε μια διε­θνή συγκυ­ρία κατά την οποία διά­φο­ροι θησαυ­ροί και μνη­μεία επα­να­πα­τρί­ζο­νται στις χώρες του.

Ανα­φε­ρό­με­νη στην επερ­χό­με­νη συνά­ντη­ση που ζήτη­σε η βρε­τα­νι­κή πλευ­ρά με το ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, η Λίνα Μεν­δώ­νη πρό­σθε­σε ότι η Ελλά­δα είναι έτοι­μη να μπει σε έναν ειλι­κρι­νή διά­λο­γο με τη Βρε­τα­νία με βάση το νομι­κό και ηθι­κό πλαί­σιο, καθώς και τις συστά­σεις και τις απο­φά­σεις της UNESCO.

Τι είπε ο πρόεδρος της βρετανικής επιτροπής για την επιστροφή των Γλυπτών

Στον Guardian μίλη­σε και ο διε­θνούς φήμης αρχαιο­λό­γος, Άντο­νι Σνό­ντ­γκρας, ο οποί­ος είναι επί­τι­μος πρό­ε­δρος της βρε­τα­νι­κής επι­τρο­πής για την επι­στρο­φή των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να και ο οποί­ος διέ­ψευ­σε τους ισχυ­ρι­σμούς του Βρε­τα­νι­κού Μου­σεί­ου. Ο διά­ση­μος αρχαιο­λό­γος υπο­στη­ρί­ζει ότι είναι «αδύ­να­τον να υπο­λο­γί­σου­με ή να ισχυ­ρι­στού­με» πόσα από τα αγάλ­μα­τα αφαι­ρέ­θη­καν από τον ναό και πόσα βρέ­θη­καν να κεί­το­νται ανά­με­σα στα αρχαία ερεί­πια.

Παρ’ όλα αυτά, ο Σνό­ντ­γκρας παρα­δέ­χε­ται ότι είναι φανε­ρό ότι οι μετό­πες της νότιας πλευ­ράς του Παρ­θε­νώ­να «αφαι­ρέ­θη­καν με βίαιο τρό­πο». Όπως ανα­φέ­ρει, ο Λου­ζιέ­ρι ανα­γκά­στη­κε να «ακρω­τη­ριά­σει» το πίσω μέρος από τη ζωφό­ρο που απει­κο­νί­ζει την πομπή του φεστι­βάλ των Πανα­θη­ναί­ων, για να διευ­κο­λύ­νει τη μετα­φο­ρά της.

Σημειώ­νει ακό­μη ότι η πλειο­νό­τη­τα των γλυ­πτών που έχει στην κατο­χή του το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο είναι σε τέτοια κατά­στα­ση που δεν είναι δυνα­τόν να είχαν πέσει από 40 μέτρα ύψος, αλλά είχαν σίγου­ρα αφαι­ρε­θεί με προ­σο­χή και στη συνέ­χεια είχαν κοπεί. Συνε­πώς, κατά τον ίδιο είναι «λαν­θα­σμέ­νος» ο ισχυ­ρι­σμός ότι ο Έλγιν πήρε πράγ­μα­τα που βρή­κε ήδη να έχουν πέσει στο έδαφος.

Όπως ανα­φέ­ρει η βρε­τα­νι­κή εφη­με­ρί­δα, σε αλλη­λο­γρα­φία μετα­ξύ του Λόρ­δου Έλγιν και του Τζιο­βά­νι Μπα­τί­στα Λου­ζιέ­ρι, του Ιτα­λού ζωγρά­φου που είχε ανα­λά­βει την τετρα­ε­τή επι­χεί­ρη­ση αφαί­ρε­σης των αρχαιο­τή­των, ο δεύ­τε­ρος ζητά­ει από τον πρώ­το να του στεί­λει πριό­νια για μάρ­μα­ρο και άλλα μηχα­νή­μα­τα. Μάλι­στα, ο Λου­ζιέ­ρι παρα­δέ­χε­ται ότι χρειά­στη­κε να γίνει «λίγο βάρ­βα­ρος» κατά τη διάρ­κεια αφαί­ρε­σης μιας μετόπης.

Πηγή πλη­ρο­φο­ριών: Καθημερινή

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο