Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία: Ο Ρ. Σουνάκ και η Λ. Τρας θα διεκδικήσουν την ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία

Ο πρώ­ην υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Ρίσι Σου­νάκ και η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Λιζ Τρας θα κοντα­ρο­χτυ­πη­θούν για την ηγε­σία του Συντη­ρη­τι­κού κόμ­μα­τος και την πρω­θυ­πουρ­γία της Βρε­τα­νί­ας, αφού έμει­ναν μόνοι διεκ­δι­κη­τές μετά τον πέμ­πτο γύρο της ψηφο­φο­ρί­ας που διε­ξή­χθη σήμερα.

Η πρώ­ην υπουρ­γός Άμυ­νας και υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κού Εμπο­ρί­ου Πένι Μόρ­ντοντ απο­κλεί­στη­κε, καθώς τη στή­ρι­ξαν μόνο 105 από τους βου­λευ­τές του Συντη­ρη­τι­κού κόμματος.

Ο Σου­νάκ ανα­δεί­χθη­κε και πάλι πρώ­τος με 137 ψήφους, ενώ η Τρας έλα­βε 113, όπως ανα­κοί­νω­σε ο Γκρέιαμ Μπρέι­ντι, ο επι­κε­φα­λής της Επι­τρο­πής 1922 που είναι αρμό­δια για την οργά­νω­ση της ψηφοφορίας.

Οι δύο φινα­λίστ θα διεκ­δι­κή­σουν τώρα την ψήφο των 200.000 μελών του κόμ­μα­τος. Το όνο­μα του νέου ηγέ­τη θα ανα­κοι­νω­θεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο