Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο «αντεροβγάλτης του Γιόρκσαϊρ» — Είχε δολοφονήσει τουλάχιστον 13 γυναίκες

Ο βρε­τα­νός Πίτερ Σάτ­κλιφ, που έγι­νε γνω­στός ως “ο αντε­ρο­βγάλ­της του Γιόρκ­σαϊρ” και ο οποί­ος στη διάρ­κεια μιας πεντα­ε­τί­ας δολο­φό­νη­σε με φρι­κτό τρό­πο του­λά­χι­στον 13 γυναί­κες στο Γιόρκ­σαϊρ και στη βορειο­δυ­τι­κή Αγγλία, πέθα­νε σήμε­ρα το πρωί σε ηλι­κία 74 ετών από covid-19, όπως μετέ­δω­σε το δίκτυο Sky.

Είχε συλ­λη­φθεί το 1981 και είχε ομο­λο­γή­σει την ενο­χή του για 13 ανθρω­πο­κτο­νί­ες και επτά από­πει­ρες ανθρω­πο­κτο­νί­ας και πέρα­σε την υπό­λοι­πη ζωή του στη φυλακή.

Σύμ­φω­να με το BBC, ο Σάτ­κλιφ πέθα­νε στο νοσο­κο­μείο, όπου λέγε­ται ότι είχε αρνη­θεί να του χορη­γη­θεί θερα­πεία κατά της Covid-19.

Ο Σάτ­κλιφ έπα­σχε από υπο­κεί­με­να νοσήματα.

Είχε κατα­δι­κα­στεί το 1981 σε 20 φορές ισό­βια και αργό­τε­ρα είχε δια­γνω­στεί με παρα­νοϊ­κή σχι­ζο­φρέ­νεια, οπό­τε και πέρα­σε τρεις δεκα­ε­τί­ες στο Νοσο­κο­μείο Μπρό­ου­ντμουρ πριν μετα­φερ­θεί στη φυλα­κή Φράν­κλαντ του Ντά­ραμ το 2016.

Το πρώ­το του θύμα ήταν η 28χρονη Βίλ­μα Μακάν, μητέ­ρα τεσ­σά­ρων παι­διών, στην οποία είχε επι­τε­θεί με ένα σφυ­ρί και την είχε μαχαι­ρώ­σει 15 φορές, τον Οκτώ­βριο του 1975.

Ανά­με­σα στα θύμα­τά του ήταν μια 16χρονη πωλή­τρια σε κατά­στη­μα, ενώ το νεό­τε­ρο θύμα του, μια 14χρονη, την οποία ο Σάτ­κλιφ είχε χτυ­πή­σει στο κεφά­λι με σφυ­ρί πέντε φορές, το 1975, επέ­ζη­σε από την επίθεση.

Είχε σκορ­πί­σει τον τρό­μο στις πόλεις της βόρειας Αγγλί­ας, ενώ η αστυ­νο­μία είχε δεχτεί έντο­νη κρι­τι­κή επει­δή χρειά­στη­κε τόσο μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα για να τον εντοπίσει.

Ο Σάτ­κλιφ έγι­νε γνω­στός ως “Ο Αντε­ρο­βγάλ­της του Γιόρκ­σαϊρ” για­τί ακρω­τη­ρί­α­ζε τα πτώ­μα­τα των θυμά­των του χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ένα σφυ­ρί, ένα κατσα­βί­δι και ένα μαχαίρι.

Πρώ­ην οδη­γός φορ­τη­γού από το Μπρά­ντ­φορντ, ο Σάτ­κλιφ λέγε­ται ότι θεω­ρού­σε πως βρί­σκε­ται σε “απο­στο­λή από τον Θεό” για να δολο­φο­νεί εκδι­δό­με­νες γυναί­κες, παρό­τι δεν ήταν όλα τα θύμα­τά του εκδι­δό­με­νες γυναίκες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο