Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία: Συντριπτική ήττα της T. Μέι για το Brexit — Τα σενάρια

Παρό­λες τις δρα­μα­τι­κές εκκλή­σεις της Τερέ­ζα Μέι για υπερ­ψή­φι­ση της συμ­φω­νί­ας που σύνα­ψε με την ΕΕ για το Brexit και τις δια­βε­βαιώ­σεις της ότι σε περί­πτω­ση που ψηφι­στεί η συμ­φω­νία της, η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση θα συνερ­γα­στεί πιο στε­νά με το κοι­νο­βού­λιο στην επό­με­νη φάση των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, το βρε­τα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο απέρ­ρι­ψε σήμε­ρα το βρά­δυ την συμ­φω­νία, κατα­φέρ­νο­ντας μία μεγά­λη ήττα στη Βρε­τα­νί­δα πρωθυπουργό.

Οι Βρε­τα­νοί βου­λευ­τές κατα­ψή­φι­σαν με 432 ψήφους το σχέ­διο της συμ­φω­νί­ας, ενώ 202 ψήφι­σαν υπέρ της Συμ­φω­νί­ας Απο­χώ­ρη­σης από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και τώρα η χώρα βρί­σκε­ται σε θολά νερά καθώς — όπως υπο­γράμ­μι­σε η βρε­τα­νί­δα πρω­θυ­πουρ­γός — δεν υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή συμφωνία.

Τ. Μέι: Το Κοινοβούλιο μίλησε, η κυβέρνηση θα ακούσει

Το κοι­νο­βού­λιο μίλη­σε, η κυβέρ­νη­ση θα ακού­σει, δήλω­σε η πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας Τερέ­ζα Μέι λίγο μετά την απόρ­ρι­ψη, με συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία, της συμ­φω­νί­ας της με τις Βρυ­ξέλ­λες για το Brexit.

Η σημε­ρι­νή ψηφο­φο­ρία δεν δεί­χνει τίπο­τα σχε­τι­κά με το τι τελι­κά υπο­στη­ρί­ζει το κοι­νο­βού­λιο, πρό­σθε­σε η ίδια, τονί­ζο­ντας ότι δεν γνω­ρί­ζει εάν η Βου­λή των Κοι­νο­τή­των προ­τί­θε­ται να τιμή­σει το απο­τέ­λε­σμα του δημο­ψη­φί­σμα­τος για την απο­χώ­ρη­ση από την ΕΕ.

Σύμ­φω­να με την Τερέ­ζα Μέι, οι Ευρω­παί­οι πολί­τες στη Βρε­τα­νία αξί­ζουν ξεκά­θα­ρες απα­ντή­σεις όσο το δυνα­τόν συντομότερα.

Πρέ­πει να επι­βε­βαιώ­σου­με εάν η κυβέρ­νη­ση έχει την εμπι­στο­σύ­νη της Βου­λής, υπο­γράμ­μι­σε η ίδια, προ­σθέ­το­ντας ότι η κυβέρ­νη­ση θα βρει χρό­νο για μια συζή­τη­ση για ψήφο εμπι­στο­σύ­νης αύριο.

Εφό­σον οι βου­λευ­τές επι­βε­βαιώ­σουν την εμπι­στο­σύ­νη τους, σύμ­φω­να με τη Μέι, η ίδια η Βρε­τα­νί­δα πρω­θυ­πουρ­γός θα συνα­ντη­θεί με τους εταίρους.

Θέλω να απο­χω­ρή­σου­με με συντε­ταγ­μέ­νο τρό­πο, σημεί­ω­σε η επι­κε­φα­λής της βρε­τα­νι­κής κυβέρνησης.

Πρόταση μομφής κατέθεσε ο Τζέρεμι Κόρμπιν

Μάλι­στα, τα πράγ­μα­τα μοιά­ζουν να γίνο­νται ακό­μη πιο δύσκο­λα για τη Μέι, καθώς ο επι­κε­φα­λής των Εργα­τι­κών, Τζέ­ρε­μι Κόρ­μπιν, δήλω­σε ότι το κόμ­μα του θα κατα­θέ­σει νέα πρό­τα­ση μομ­φής κατά της Βρε­τα­νί­δας πρω­θυ­πουρ­γού την Τετάρτη.

Σαν άμε­σο επό­με­νο βήμα, η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να παρου­σιά­σει μέσα σε τρεις ημέ­ρες ένα plan B, επι­δε­χό­με­νο τροποποιήσεις.

Οι εξε­λί­ξεις θα συζη­τη­θούν πλέ­ον το πρωί της Τετάρ­της σε ειδι­κή συνε­δρί­α­ση της ολο­μέ­λειας του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, παρου­σία του Ζαν Κλοντ Γιούν­κερ, ο οποί­ος επέ­στρε­ψε νωρί­τε­ρα από το προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο στις Βρυ­ξέλ­λες, από το Στρα­σβούρ­γο όπου βρισκόταν.

Σύμ­φω­να με βρε­τα­νι­κά ΜΜΕ, ένα από τα σενά­ρια της επό­με­νης ημέ­ρας θέλουν την κ. Μέι να ζητεί παρά­τα­ση λίγων ημε­ρών, προ­κει­μέ­νου να επα­να­δια­πραγ­μα­τευ­τεί με τις Βρυ­ξέλ­λες σημεία της συμ­φω­νί­ας. Ανοι­χτό είναι και το ενδε­χό­με­νο πρό­ω­ρων εκλο­γών, λίγες θεω­ρού­νται οι πιθα­νό­τη­τες νέου δημο­ψη­φί­σμα­τος, ενώ στο «τρα­πέ­ζι» παρα­μέ­νει και το ενδε­χό­με­νο ενός «σκλη­ρού» Brexit.

Τα σενάρια

Τα σενά­ρια της επό­με­νης μέρας:

Εξο­δος χωρίς συμ­φω­νία, δεύ­τε­ρο δημο­ψή­φι­σμα, εκλο­γές ή παρά­τα­ση του Brexit.

Η ανα­βο­λή του Brexit μέσω της παρά­τα­σης του άρθρου 50 της ευρω­παϊ­κής συν­θή­κης, που διευ­θε­τεί την απο­χώ­ρη­ση ενός κρά­τους μέλους, φαί­νε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο ότι απο­τε­λεί ένα αξιό­πι­στο ενδε­χό­με­νο. Σύμ­φω­να με διπλω­μα­τι­κή πηγή, «μία παρά­τα­ση πέραν της 29ης Μαρ­τί­ου είναι δυνα­τή, αλλά όχι πέραν της 30ής Ιου­νί­ου, όταν θα συγκρο­τη­θεί σε σώμα το νέο Ευρω­παϊ­κό Κοινοβούλιο».

Δεύτερο δημοψήφισμα

Η δυνα­τό­τη­τα δεύ­τε­ρου δημο­ψη­φί­σμα­τος που ζητούν οι φιλο­ευ­ρω­παί­οι και η αντι­πο­λί­τευ­ση που θέλουν την ανα­τρο­πή του απο­τε­λέ­σμα­τος του πρώ­του δημο­ψη­φί­σμα­τος, αλλά και αξιω­μα­τού­χους που βλέ­πουν σε αυτό έναν τρό­πο άρσης του αδιε­ξό­δου. Είναι ένα ενδε­χό­με­νο που μέχρι στιγ­μής απο­κλεί­ε­ται από την Τερέ­ζα Μέι.

Μένει να διευ­κρι­νι­σθούν οι ερω­τή­σεις που θα ετί­θε­ντο σε περί­πτω­ση δεύ­τε­ρου δημο­ψη­φί­σμα­τος: παρα­μο­νή στην ΕΕ ή σχέ­διο Μέι; Ή έξο­δος χωρίς συμ­φω­νία; Και όλα αυτά, χωρίς την εγγύ­η­ση ότι ένα δεύ­τε­ρο δημο­ψή­φι­σμα θα παρή­γα­γε δια­φο­ρε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα από το πρώτο.

Το Εργα­τι­κό Κόμ­μα θα υπο­στή­ρι­ζε την διε­ξα­γω­γή δεύ­τε­ρου δημο­ψη­φί­σμα­τος, εάν δεν λάβει την διε­ξα­γω­γή πρό­ω­ρων εκλο­γών που επιδιώκει.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο