Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία: 1.000 παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στην πόλη Τέλφορντ

Περισ­σό­τε­ρα από 1.000 παι­διά στην πόλη Τέλ­φορντ της Αγγλί­ας έπε­σαν θύμα­τα σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης από το 1989 μέχρι σήμε­ρα εν μέσω της απο­τυ­χί­ας της αστυ­νο­μί­ας και των τοπι­κών αρχών να οδη­γή­σουν τους δρά­στες ενώ­πιον της Δικαιο­σύ­νης, σύμ­φω­να με το πόρι­σμα ανε­ξάρ­τη­της έρευ­νας που είδε χθες Τρί­τη το φως της δημοσιότητας.

Το κου­βά­ρι της υπό­θε­σης άρχι­σε να ξετυ­λί­γε­ται ύστε­ρα από έρευ­να της εφη­με­ρί­δας Sunday Mirror για σεξουα­λι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση ανη­λί­κων από τα χρό­νια του 1980. Η ποι­νι­κή διε­ρεύ­νη­ση που ακο­λού­θη­σε επι­βε­βαί­ω­σε τις υπο­θέ­σεις και δια­πί­στω­σε ότι η κακο­ποί­η­ση επε­τρά­πη να συνε­χι­στεί επει­δή κατη­γο­ρή­θη­καν τα παι­διά αντί για τους δράστες.

Μετα­ξύ άλλων, δάσκα­λοι απο­θαρ­ρύ­νο­νταν να καταγ­γεί­λουν περι­στα­τι­κά σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης, ενώ η αστυ­νο­μία φοβή­θη­κε ότι η έρευ­να σε βάρος ορι­σμέ­νων από τους φερό­με­νους ως δρά­στες, που ήταν ασια­τι­κής κατα­γω­γής, θα πυρο­δο­τού­σε φυλε­τι­κές εντά­σεις, σύμ­φω­να με την έκθεση.

«Αμέ­τρη­τα παι­διά δέχτη­καν σεξουα­λι­κές επι­θέ­σεις και βιά­στη­καν», τόνι­σε ο Τομ Κρά­ου­δερ, επι­κε­φα­λής της έρευ­νας. Επι­κα­λού­με­νος μαρ­τυ­ρί­ες πολ­λών θυμά­των, είπε ότι ορι­σμέ­νοι άνδρες τα πλη­σί­α­ζαν με σκο­πό να κερ­δί­σουν στα­δια­κά την εμπι­στο­σύ­νη τους και όταν πετύ­χαι­ναν τον στό­χο τους τα εκμε­ταλ­λεύ­ο­νταν για να ικα­νο­ποι­ή­σουν τις αρρω­στη­μέ­νες ορέ­ξεις τους.

Η αστυ­νο­μία της περιο­χής ζήτη­σε συγ­γνώ­μη για την απο­τυ­χία της να απο­τρέ­ψει αυτά τα εγκλή­μα­τα, ενώ οι τοπι­κές αρχές ζήτη­σαν συγ­γνώ­μη από τα θύμα­τα και τις οικο­γέ­νειές τους.

Η υπό­θε­ση προ­στί­θε­ται σε σει­ρά φρι­κια­στι­κών περι­πτώ­σε­ων σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης στη Βρε­τα­νία. Το 2014, άλλη ανε­ξάρ­τη­τη έρευ­να είχε απο­κα­λύ­ψει ότι περί­που 1.400 παι­διά σε αγγλι­κή πόλη είχαν πέσει θύμα­τα σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης, ενώ ο διά­ση­μος τηλε­πα­ρου­σια­στής και ραδιο­φω­νι­κός παρα­γω­γός Τζί­μι Σάβιλ απο­κα­λύ­φθη­κε μετά τον θάνα­τό του, το 2011, ότι είχε κακο­ποι­ή­σει σεξουα­λι­κά περισ­σό­τε­ρα από 500 παιδιά.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο