Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανία-Covid-19: Στους 881 οι νεκροί σήμερα — Βγήκε από την εντατική ο Μπόρις Τζόνσον

Είναι πολύ νωρίς για να λήξει το lockdown, επε­σή­μα­νε στη σημε­ρι­νή ενη­μέ­ρω­ση για την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού στη χώρα, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ντο­μι­νίκ Ραμπ και ξεκα­θά­ρι­σε ότι δεν πρό­κει­ται να υπάρ­ξει νέα ανα­κοί­νω­ση επί του θέμα­τος μέχρι το τέλος της επό­με­νης εβδομάδας.

Ο Ντο­μι­νίκ Ραμπ, που εκτε­λεί χρέη πρω­θυ­πουρ­γού, λόγω της ανάρ­ρω­σης του Μπό­ρις Τζόν­σον στην εντα­τι­κή, δήλω­σε ότι στο στά­διο αυτό η κυβέρ­νη­ση συνε­χί­ζει να συγκε­ντρώ­νει πλη­ρο­φο­ρί­ες για να δια­πι­στώ­σει τα απο­τε­λέ­σμα­τα των μέτρων του lockdown και της κοι­νω­νι­κής απο­στα­σιο­ποί­η­σης, αλλά όπως είπε «είναι πολύ νωρίς για να πού­με ορι­στι­κά εάν λει­τουρ­γούν» και ότι «τα μέτρα θα πρέ­πει να μεί­νουν ως έχουν μέχρι τα στοι­χεία να δεί­ξουν ότι έχουν περά­σει πέρα από την κορύφωση».

Σύμ­φω­να με τον τελευ­ταίο απο­λο­γι­σμό του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, το τελευ­ταίο 24ωρο έχα­σαν τη ζωή τους από τον κορο­νο­ϊό άλλοι 881 άνθρω­ποι σε όλη τη χώρα, ανε­βά­ζο­ντας συνο­λι­κά τον αριθ­μό σε 7.978.

Το από­γευ­μα ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας, Μπό­ρις Τζόν­σον βγή­κε από τη μονά­δα εντα­τι­κής θερα­πεί­ας όπου είχε εισα­χθεί τη Δευ­τέ­ρα το βρά­δυ. Σύμ­φω­να με τον εκπρό­σω­πό του, ο Τζόν­σον έχει μετα­φερ­θεί σε θάλα­μο. Οι για­τροί θα τον παρα­κο­λου­θούν στε­νά σε αυτήν την πρώ­τη φάση της ανάρ­ρω­σής του.

Βγήκε από την εντατική ο Μπόρις Τζόνσον

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας Μπό­ρις Τζόν­σον βγή­κε από­ψε από τη μονά­δα εντα­τι­κής θερα­πεί­ας όπου είχε εισα­χθεί τη Δευ­τέ­ρα το βράδυ.

Σύμ­φω­να με έναν εκπρό­σω­πο, ο Τζόν­σον έχει εξαι­ρε­τι­κά καλή διά­θε­ση και έχει μετα­φερ­θεί σε θάλα­μο. Οι για­τροί θα τον παρα­κο­λου­θούν στε­νά σε αυτήν την πρώ­τη φάση της ανάρ­ρω­σής του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο