Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Ένας στους τέσσερις πολίτες έσβησε τη θέρμανση το χειμώνα και μειώνει τα γεύματά του λόγω της ακρίβειας

Η κατα­κό­ρυ­φη αύξη­ση του κόστους ζωής στη Βρε­τα­νία ανά­γκα­σε δύο στους τρεις πολί­τες να σβή­σουν τη θέρ­μαν­ση στα σπί­τια τους, σχε­δόν τους μισούς να οδη­γούν λιγό­τε­ρο ή να αλλά­ξουν σου­περ­μάρ­κετ και περί­που έναν στους τέσ­σε­ρις να μειώ­σει τον αριθ­μό των καθη­με­ρι­νών του γευ­μά­των, σύμ­φω­να με μια έρευνα.

Μετα­ξύ των πολι­τών με χαμη­λά εισο­δή­μα­τα, ένας στους τρεις είπε ότι πρό­σφα­τα παρα­λεί­πει γεύ­μα­τα λόγω της ανό­δου του πλη­θω­ρι­σμού, ανέ­φε­ρε η εται­ρεία δημο­σκο­πή­σε­ων «Ipsos». Η ανη­συ­χία για τις πλη­θω­ρι­στι­κές πιέ­σεις βρί­σκε­ται σε υψη­λό 30ετίας και οι περισ­σό­τε­ροι Βρε­τα­νοί ανα­μέ­νουν ότι οι τιμές των ειδών πρώ­της ανά­γκης θα αυξη­θούν μέσα στους επό­με­νους έξι μήνες.

Τα οικο­νο­μι­κά στοι­χεία που ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν αύριο Τετάρ­τη εκτι­μά­ται ότι θα δεί­ξουν ότι ο πλη­θω­ρι­σμός έφτα­σε το 9,1% τον Απρί­λιο, σύμ­φω­να με οικο­νο­μο­λό­γους που ρωτή­θη­καν από το πρα­κτο­ρείο «Reuters», ενώ η Τρά­πε­ζα της Αγγλί­ας πιστεύ­ει ότι θα μπο­ρού­σε να ξεπε­ρά­σει το 10% εντός του έτους.

Μια άλλη δημο­σκό­πη­ση του YouGov δεί­χνει ότι το 72% των ερω­τη­θέ­ντων χαρα­κτη­ρί­ζει κακή τη δια­χεί­ρι­ση των οικο­νο­μι­κών θεμά­των από την κυβέρ­νη­ση του Μπό­ρις Τζόν­σον, ποσο­στό διπλά­σιο σε σχέ­ση με πέρσι.

Συγκε­κρι­μέ­να σε δείγ­μα περισ­σό­τε­ρων από 2.000 πολι­τών για το Sky News στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο οι λιτο­δί­αι­τοι έτσι κι αλλιώς Βρε­τα­νοί λόγω του αυξα­νό­με­νου κόστους ζωής, τρώ­νε λιγό­τε­ρες φορές τη μέρα (;;) –σσ. όπως έλε­γε ο Χότζας ότι συνή­θι­σε ο γάι­δα­ρος να μην τρώ­ει τα τίνα­ξε…, ενώ πάνω από το 80% των ερω­τη­θέ­ντων δηλώ­νουν ότι ανη­συ­χούν για την ακρί­βεια τους επό­με­νους μήνες.

Οι Βρε­τα­νοί επη­ρε­ά­ζο­νται κυρί­ως από πολύ μεγά­λες αυξή­σεις στους λογα­ρια­σμούς ενέρ­γειας, μετά την από­φα­ση της ρυθ­μι­στι­κής αρχής Ofgem να αυξή­σει από τις αρχές Απρι­λί­ου το ανώ­τα­το όριο στους λογα­ρια­σμούς των νοι­κο­κυ­ριών κατά 700 λίρες ετη­σί­ως στις 1.971 λίρες κατά μέσο όρο, δηλα­δή κατά 54%.

Η από­φα­ση ακο­λού­θη­σε την αύξη­ση της τιμής του φυσι­κού αερί­ου στην αγο­ρά χον­δρι­κής με απο­τέ­λε­σμα περί­που 30 εται­ρεί­ες στη Βρε­τα­νία να κηρύ­ξουν πτώ­χευ­ση από πέρυ­σι τον Αύγου­στο, αλλά η χρέ­ω­ση για τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια δεν παρα­γρά­φε­ται και παράλ­λη­λα πάνω από 23 εκα­τομ­μύ­ρια νοι­κο­κυ­ριά που εμπί­πτουν στα προ­γράμ­μα­τα μετα­βλη­τής χρέ­ω­σης των εται­ρειών ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας βρί­σκο­νται σε απόγνωση.

Και αυτά σε ανα­μο­νή (τον Οκτώ­βρη;) λόγω της αύξη­σης της τιμής της ενέρ­γειας παγκο­σμί­ως με πρό­φα­ση τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, η μέση ετή­σια χρέ­ω­ση να ανέ­βει στα ουρά­νια και η Ofgem ανα­κοί­νω­σε ότι εξε­τά­ζει το ενδε­χό­με­νο προ­σαρ­μο­γής στις χρε­ώ­σεις κάθε τρεις μήνες αντί για έξι.

Παρά τις προει­δο­ποι­ή­σεις από ανα­λυ­τές για πιθα­νή οικο­νο­μι­κή ύφε­ση, η κεντρι­κή τρά­πε­ζα αύξη­σε το βασι­κό της επι­τό­κιο δανει­σμού σε μια προ­σπά­θεια να τιθα­σεύ­σει τον καλ­πά­ζο­ντα πλη­θω­ρι­σμό στο υψη­λό­τε­ρο βασι­κό % από το 2009.
Η Εθνι­κή Στα­τι­στι­κή Υπη­ρε­σία ανέ­φε­ρε επί­σης ότι οι πραγ­μα­τι­κοί μισθοί στη Βρε­τα­νία μειώ­θη­καν κατά 1,2% το πρώ­το τρί­μη­νο του έτους λόγω του υψη­λού πληθωρισμού.

Το Independent Budget Office έχει ήδη προει­δο­ποι­ή­σει ότι τα βρε­τα­νι­κά νοι­κο­κυ­ριά θα βιώ­σουν τη μεγα­λύ­τε­ρη μεί­ω­ση του πραγ­μα­τι­κού τους εισο­δή­μα­τος από τότε που ξεκί­νη­σαν τα συγκρί­σι­μα στοι­χεία το 1956. Η μεί­ω­ση για φέτος προ­βλέ­πε­ται στο 2,2%.

Εκτός από το ενερ­γεια­κό κόστος, τα νοι­κο­κυ­ριά επη­ρε­ά­ζο­νται από την άνο­δο των τιμών ακό­μη και για τα βασι­κά προ­ϊ­ό­ντα. Ο διοι­κη­τής της Τρά­πε­ζας της Αγγλί­ας προει­δο­ποί­η­σε από βδο­μά­δα οι άνθρω­ποι θα αντι­με­τω­πί­σουν «απο­κά­λυ­ψη» τιμών στα τρό­φι­μα, κυρί­ως στα δημη­τρια­κά και το ηλιέλαιο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο