Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βρετανός δημοσιογράφος τα «έχωσε άγρια» σε εκπρόσωπο του Ισραήλ: «Αυτά που μου λέτε είναι ανοησίες»

«Ξεβρά­κω­σε» στην κυριο­λε­ξία ο βρε­τα­νός δημο­σιο­γρά­φος Πιρς Μόρ­γκαν τον εκπρό­σω­πο της κυβέρ­νη­σης του Ισρα­ήλ, Άβι Χέι­μαν, σε συνέ­ντευ­ξη την περα­σμέ­νη Τρί­τη όταν η συζή­τη­ση έφτα­σε στον αριθ­μό των αμά­χων που έχουν δολο­φο­νη­θεί από τις ισραη­λι­νές ένο­πλες δυνά­μεις στη Γάζα.

Ο Μόρ­γκαν έφτα­σε, μάλι­στα, χαρα­κτή­ρι­σε «ανοη­σί­ες» όσα του έλε­γε ο εκπρό­σω­πος του Ισρα­ήλ ζητώ­ντας μετ’ επι­τά­σε­ως — χωρίς να την λαμ­βά­νει — απά­ντη­ση για το πόσοι είναι οι άμα­χοι που έχουν σκο­τω­θεί στη Γάζα.

Είναι γεγο­νός ότι πλέ­ον όλο και περισ­σό­τε­ροι εξε­γεί­ρο­νται με όσα γίνο­νται δια­πράτ­τει το Ισρα­ήλ στη Γάζα και όλο δυσκο­λό­τε­ρο για το κρά­τος δολο­φό­νο να κρύ­ψει τα εγκλή­μα­τά του.

Τα δύσκο­λα για τον Χέι­μαν προ­έ­κυ­ψαν από νωρίς στη συζή­τη­ση όταν ο ίδιος υπο­στή­ρι­ξε ότι το Ισρα­ήλ έχει απο­μα­κρύ­νει με ασφά­λεια 100.000 αμά­χους από τη Ράφα με τον Μόρ­γκαν να του υπεν­θυ­μί­ζει άμε­σα ότι «αυτό αφή­νει περί­που 1,4 εκα­τομ­μύ­ρια αμά­χους που έχουν μεί­νει πίσω».

Τα πράγ­μα­τα έγι­ναν, δε, ακό­μα χει­ρό­τε­ρα όταν ο Βρε­τα­νός δημο­σιο­γρά­φος είπε ότι «έχε­τε σκο­τώ­σει 40.000 ανθρώ­πους στη Γάζα και ανά­με­σά τους πολ­λοί άμα­χοι, γυναί­κες και παι­διά» με τον Χέι­μαν να του λέει «από τον αριθ­μό της Χαμάς που επι­κα­λεί­στε, περισ­σό­τε­ροι από 14.000 είναι τρο­μο­κρά­τες που εξουδετερώσαμε».

«Οπό­τε πόσους αμά­χους πιστεύ­ε­τε ότι έχε­τε σκο­τώ­σει;» ξεκί­νη­σε το πρέ­σινγκ ο Μόρ­γκαν με τον ισραη­λι­νό εκπρό­σω­πο να λέει «δεν έχου­με ακρι­βείς αριθ­μούς γι’ αυτό και όπως ξέρε­τε η κατά­στα­ση με τον πόλε­μο είναι ομιχλώδης».

«Αφού ξέρε­τε ακρι­βώς πόσους τρο­μο­κρά­τες έχε­τε σκο­τώ­σει, θα πρέ­πει να ξέρε­τε και πόσους αμά­χους. Δια­φο­ρε­τι­κά βάζε­τε σε προ­τε­ραιό­τη­τα τις ζωές των τρο­μο­κρα­τών απέ­να­ντι στις ζωές αθώ­ων» συνέ­χι­σε την πίε­ση ο Μόργκαν.

Όταν, δε, ο ισραη­λι­νός εκπρό­σω­πος ισχυ­ρί­στη­κε ότι «οι αριθ­μοί που δίνει η Χαμάς είναι λάθος» ο βρε­τα­νός δημο­σιο­γρά­φος χτύ­πη­σε ξανά: «ωραία, αφού είναι λάθος για­τί μου τους αναφέρατε;».

«Είστε ο εκπρό­σω­πος της ισραη­λι­νής κυβέρ­νη­σης και δεν ξέρε­τε πόσους αμά­χους έχε­τε σκο­τώ­σει» επέ­μει­νε ο Μόρ­γκαν. «Δεν έχω αυτή την πλη­ρο­φο­ρία, δεν έχω την εξου­σιο­δό­τη­ση να σας τη δώσω» απά­ντη­σε ο Χέι­μαν και τότε ο βρε­τα­νός δημο­σιο­γρά­φος εξερ­ρά­γη: «Αυτά που μου λέτε είναι ανοη­σί­ες. Έχε­τε την εξου­σιο­δό­τη­ση να μου πεί­τε τον αριθ­μό των τρο­μο­κρα­τών που σκο­τώ­σα­τε αλλά όχι τον αριθ­μό των αμά­χων; Έρχε­στε εδώ ως εκπρό­σω­πος του Ισρα­ήλ και δεν θέλε­τε να ερω­τη­θεί­τε για το πόσους αμά­χους σκο­τώ­σα­τε επει­δή δεν γνω­ρί­ζε­τε. Αντι­λαμ­βά­νε­σε πόσο γελοίο είναι αυτό;».

«Είμα­στε σε μια ομι­χλώ­δη κατά­στα­ση» επα­νέ­λα­βε ο Χέι­μαν με τον Μόρ­γκαν να του απα­ντά «όπως φαί­νε­ται αυτό ισχύ­ει όσον αφο­ρά τους αμά­χους και όχι όσον αφο­ρά τους τρο­μο­κρά­τες της Χαμάς».

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο