Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο σε αρκετές περιοχές (και στην Αττική), με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Αύριο Σάβ­βα­το στα δυτι­κά τμή­μα­τα της χώρας ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις, ενώ στις υπό­λοι­πες περιο­χές θα υπάρ­χουν νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα. Βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν έως το μεση­μέ­ρι στην Ήπει­ρο, στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία, στην Στε­ρεά, στην Πελο­πόν­νη­σο και στο Αιγαίο, ενώ στη συνέ­χεια τα φαι­νό­με­να θα εντο­πί­ζο­νται κυρί­ως στη Θρά­κη, στην Κεντρι­κή και Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, στη Θεσ­σα­λία, στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, στην Πελο­πόν­νη­σο, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Πιθα­νό­τη­τα χαλα­ζο­πτώ­σε­ων υπάρ­χει κυρί­ως στο Ιόνιο και στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά έως το πρωί και στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά και Πελο­πόν­νη­σο και στο Βόρειο Αιγαίο από το από­γευ­μα. Οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στα νότια τμή­μα­τα της χώρας και κατά τόπους αυξη­μέ­νες και θα εκδη­λω­θούν λασποβροχές.

Η θερ­μο­κρα­σία σε σχε­τι­κά υψη­λά για την επο­χή επί­πε­δα, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑1 έως 9 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη από 2 έως 15, στη Θεσ­σα­λία από 2 έως 16, στην Ήπει­ρο από 2 έως 13, στη Στε­ρεά από 4 έως 16, στην Πελο­πόν­νη­σο από 6 έως 17, στα νησιά του Ιονί­ου από 8 έως 14, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από 8 έως 16, στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από 12 έως 16, στις Κυκλά­δες από 11 έως 16, στα Δωδε­κά­νη­σα από 9 έως 17 και στην Κρή­τη από 7 έως 20 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Σημειώ­νε­ται η ελά­χι­στη θερ­μο­κρα­σία στα δυτι­κά τμή­μα­τα της χώρας ανα­μέ­νε­ται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις 4 έως 6 Μπο­φόρ και από το πρωί έως το από­γευ­μα 5 έως 7 Μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 4 έως 6 Μπο­φόρ και από το από­γευ­μα 3 έως 5 Μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις, ενώ βρο­χο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν τις πρω­ι­νές ώρες και μετά το μεση­μέ­ρι. Μετά το μεση­μέ­ρι θα εκδη­λω­θούν και καται­γί­δες, ενώ πιθα­νό­τη­τα χαλα­ζο­πτώ­σε­ων υπάρ­χει προς το τέλος του εικο­σι­τε­τρα­ώ­ρου. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις 2 έως 4 Μπο­φόρ και από το πρωί έως το από­γευ­μα 3 έως 5 και τοπι­κά έως 6 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 11 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

Στο νομό Θεσ­σα­λο­νί­κης ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με μικρά δια­στή­μα­τα ηλιο­φά­νειας, ενώ πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βρο­χών υπάρ­χει κυρί­ως κατά τις μεση­με­ρια­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νοτιο­α­να­το­λι­κές διευ­θύν­σεις έως 3 Μπο­φόρ και από το πρωί έως το μεση­μέ­ρι 3 έως 5 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης θα κυμαν­θεί από 8 έως 12 βαθ­μούς Κελσίου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο