Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Οι βρο­χές και οι καται­γί­δες στα δυτι­κά θα εντα­θούν και στη διάρ­κεια της Κυρια­κής βαθ­μιαία θα επε­κτα­θούν στα βόρεια και στη συνέ­χεια στα περισ­σό­τε­ρα τμή­μα­τα της χώρας, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών (ΕΑΑ). Τα φαι­νό­με­να τις μεση­με­ρια­νές ώρες θα είναι έντο­να στην Ήπει­ρο και στο Βόρειο Ιόνιο, ενώ από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στη Δυτι­κή Στε­ρεά, στη Δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο, στη Θρά­κη και αργό­τε­ρα στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία, οι βρο­χές και οι καται­γί­δες στα δυτι­κά θα συνε­χι­στούν και τη Δευ­τέ­ρα, ενώ τα φαι­νό­με­να θα επη­ρε­ά­σουν κυρί­ως τα κεντρι­κά και νότια τμή­μα­τα της χώρας. Παράλ­λη­λα, ιδιαί­τε­ρα ενι­σχυ­μέ­νοι θα πνέ­ουν οι νοτιο­δυ­τι­κοί άνε­μοι στα πελά­γη, με εντά­σεις όπου θα φτά­νουν τα οκτώ μπο­φόρ και τοπι­κά στο Αιγαίο τα εννέα μπο­φόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέ­ουν σχε­δόν θυελ­λώ­δεις έως θυελ­λώ­δεις επτά-οκτώ μπο­φόρ, όπου βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε δυτι­κούς τοπι­κά έως πολύ θυελ­λώ­δεις εννέα μποφόρ.

Οι νοτιο­δυ­τι­κοί και δυτι­κοί θυελ­λώ­δεις άνε­μοι στα πελά­γη, σύμ­φω­να με το EAA-meteo, θα προ­κα­λέ­σουν πολύ μεγά­λο κυμα­τι­σμό, δημιουρ­γώ­ντας ενδε­χο­μέ­νως προ­βλή­μα­τα τόσο στις ακτο­πλοϊ­κές συγκοι­νω­νί­ες, όσο και στις παρα­θα­λάσ­σιες περιο­χές. Σύμ­φω­να με το κυμα­τι­κό αριθ­μη­τι­κό μοντέ­λο WAM του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr, το σημα­ντι­κό ύψος των κυμά­των στο Βορειο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες της Κυρια­κής θα φτά­σει περί­που τα πέντε μέτρα, ενώ στο Νότιο Ιόνιο τις πρω­ι­νές ώρες της Δευ­τέ­ρας θα φτά­σει περί­που τα έξι μέτρα. Το «σημα­ντι­κό ύψος κύμα­τος» είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοι­λία ως την κορυ­φή) του ενός των υψη­λό­τε­ρων κυμάτων.

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ζακύνθου, Κεφαλονιάς

Απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου ισχύ­ει από σήμε­ρα το πρωί για τα ακτο­πλοϊ­κά δρο­μο­λό­για Ζακύν­θου- Κυλ­λή­νης και Πόρου-(Κεφαλονιάς) Κυλ­λή­νης λόγω των θυελ­λω­δων ανέ­μων που πνέ­ουν στη περιο­χή. Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ακτο­πλοϊ­κής εται­ρεί­ας που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στα δύο νησιά το απα­γο­ρευ­τι­κό ισχύ­ει έως τις 6 το απογευμα.

«Δεμένα» τα πλοία ανοιχτού τύπου στα λιμάνια Κέρκυρας, Λευκίμμης και Ηγουμενίτσας

«Δεμέ­να» παρα­μέ­νουν από χθες το βρά­δυ τα πλοία ανοι­χτού τύπου στα λιμά­νια Κέρ­κυ­ρας, Λευ­κίμ­μης και Ηγου­με­νί­τσας λόγω των έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων και των ισχυ­ρών ανέ­μων που πνέ­ουν στην περιοχή.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Κεντρι­κό Λιμε­ναρ­χείο Κέρ­κυ­ρας «το απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου στα πλοία ανοι­χτού τύπου στα λιμά­νια της Κέρ­κυ­ρας, της Λευ­κίμ­μης και της Ηγου­με­νί­τσας, είναι από χθες σε ισχύ, ενώ τα δρο­μο­λό­για εκτε­λού­νται μόνο με μεγά­λα πλοία κλει­στού τύπου».

Ενη­μέ­ρω­ση για τα ακτο­πλοϊ­κά δρο­μο­λό­για δίδε­ται από το Λιμε­ναρ­χείο Κέρ­κυ­ρας, σχε­δόν ανά τρί­ω­ρο, κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας, ενώ τα και­ρι­κά φαι­νό­με­να είναι σε έξαρ­ση με τους ανέ­μους να αγγί­ζουν τα 7–8 μποφόρ.To Ατέχνως εύχεται Καλές γιορτές 2019-2020

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο