Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βροχές, σποραδικές καταιγίδες και σκόνη από την Αφρική — Η πρόγνωση της εβδομάδας

Σε όλη τη χώρα προ­βλέ­πο­νται παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις, με τοπι­κές βρο­χές αρχι­κά στα δυτι­κά και τα βόρεια και από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά, ενώ από τη νύχτα οι βρο­χές θα επε­κτα­θούν και ανα­το­λι­κό­τε­ρα. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν από το από­γευ­μα στο Ιόνιο, τη δυτι­κή Στε­ρεά και βαθ­μιαία στα βορειο­δυ­τι­κά ηπει­ρω­τι­κά. Λίγα χιό­νια θα πέσουν στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά ορεινά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και από το μεση­μέ­ρι στο Ιόνιο τοπι­κά 7 μπο­φόρ. Στα ανα­το­λι­κά αρχι­κά θα είναι μετα­βλη­τοί 3 με 4 και στο νότιο Αιγαίο θα πνέ­ουν δυτι­κοί έως 5 μπο­φόρ, βαθ­μιαία όμως θα στρα­φούν σε νότιους νοτιο­α­να­το­λι­κούς 4 με 5 ενι­σχυό­με­νοι από το από­γευ­μα σε 5 με 6 μποφόρ.

Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ευνο­ούν τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης, κυρί­ως στα δυτι­κά και νότια.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο και θα δια­τη­ρη­θεί σε υψη­λά για την επο­χή επί­πε­δα. Θα φτά­σει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη χώρα τους 20 με 23 βαθ­μούς και στην Κρή­τη κατά τόπους τους 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Στη δυτι­κή και την κεντρι­κή Μακε­δο­νία νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές από τις πρω­ι­νές ώρες. Τις μεσημ­βι­νές ώρες τα φαι­νό­με­να θα εντα­θούν και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν και από αργά το από­γευ­μα θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και το βρά­δυ θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Ανε­μοι: Αρχι­κά μετα­βλη­τοί 2 με 4 στρε­φό­με­νοι τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες σε νότιους νοτιο­α­να­το­λι­κούς 3 έως 5 μπο­φόρ. Τις βρα­δι­νές ώρες ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί με την ίδια ένταση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές αρχι­κά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπει­ρο και βαθ­μιαία και στις υπό­λοι­πες περιο­χές. Από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Ανε­μοι: Νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 23 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 2 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές από τις απο­γευ­τι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Αρχι­κά μετα­βλη­τοί 3 με 4 στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία σε νότιους νοτιο­α­να­το­λι­κούς 4 με 5, στα θαλάσ­σια παρα­θα­λάσ­σια τοπι­κά έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 23 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές από τις βρα­δι­νές ώρες, κυρί­ως στις Κυκλάδες.

Ανε­μοι: Στην Κρή­τη αρχι­κά από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 6 στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία σε νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων με την ίδια έντα­ση. Στις Κυκλά­δες αρχι­κά μετα­βλη­τοί 3 με 4 στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία σε νοτιο­α­να­το­λι­κούς 4 με 5, ενι­σχυό­με­νοι τις βρα­δι­νές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 22 βαθ­μούς και στην Κρή­τη κατά τόπους 23 με 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές από τις βρα­δι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5, ενι­σχυό­με­νοι τη νύχτα σε 5 με 6 μπο­φόρ. Στα Δωδε­κά­νη­σα αρχι­κά δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5, στα νότια έως 6 στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία σε νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων 4 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες. Τα φαι­νό­με­να βαθ­μιαία θα εντα­θούν και τις βρα­δι­νές ώρες θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία σε ανα­το­λι­κούς νοτιο­α­να­το­λι­κούς 4 με 5, στις Σπο­ρά­δες τοπι­κά έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία σε νότιους νοτιο­α­να­το­λι­κούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές. Από το από­γευ­μα τα φαι­νό­με­να θα εντα­θούν και τις βρα­δι­νές ώρες πιθα­νόν να εκδη­λω­θούν μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Ανε­μοι: Μετα­βλη­τοί 2 με 4 στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία σε ανα­το­λι­κούς νοτιο­α­να­το­λι­κούς έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-03-2024

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά, τη Θεσ­σα­λία, τη Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και κυρί­ως στα βορειο­δυ­τι­κά μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να πολύ γρή­γο­ρα θα περιο­ρι­στούν στα βορειο­α­να­το­λι­κά και μέχρι τις πρω­ι­νές ώρες θα στα­μα­τή­σουν. Στην υπό­λοι­πη χώρα γενι­κά αίθριος και­ρός με παρο­δι­κές νεφώ­σεις στο ανα­το­λι­κό Αιγαίο τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες, όπου ενδέ­χε­ται να σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές. Τις μεσημ­βρι­νές — απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά πιθα­νόν να σημειω­θούν τοπι­κοί όμβροι.

Από το βρά­δυ στα δυτι­κά οι νεφώ­σεις θα αυξη­θούν εκ νέου και τη νύχτα θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές και στα βορειο­δυ­τι­κά σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ευνο­ούν τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκόνης.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 6, στα πελά­γη τοπι­κά 7 και βαθ­μιαία από το από­γευ­μα στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή και θα φτά­σει στα δυτι­κά τους 17 με 19 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη χώρα τους 19 με 22 βαθ­μούς και στην Κρή­τη κατά τόπους τους 23 βαθ­μούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-03-2024

Στα δυτι­κά, τα βόρεια και το ανα­το­λι­κό Αιγαίο νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές ή όμβρους και τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κυρί­ως στα βορειο­δυ­τι­κά. Τα φαι­νό­με­να από το μεση­μέ­ρι και από τα δυτι­κά βαθ­μιαία θα εξα­σθε­νή­σουν, το από­γευ­μα θα περιο­ρι­στούν στα νοτιο­α­να­το­λι­κά και μέχρι το βρά­δυ θα σταματήσουν.

Στην υπό­λοι­πη χώρα γενι­κά αίθριος και­ρός με λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες τις πρω­ι­νές ώρες, οπό­τε ενδέ­χε­ται να σημειω­θούν τοπι­κές βροχές.

Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ευνο­ούν τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά και τα νότια.

Οι άνε­μοι στα δυτι­κά θα πνέ­ουν από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 5 και στο Ιόνιο 5 με 6 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση από το από­γευ­μα. Στα ανα­το­λι­κά θα πνέ­ουν νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπι­κά έως 8 μπο­φόρ, στρε­φό­με­νοι στα­δια­κά σε δυτι­κών διευ­θύν­σε­ων 4 με 6 και στα νότια τοπι­κά 7 μπο­φόρ, με εξα­σθέ­νη­ση τη νύχτα.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει πτώ­ση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-03-2024

Γενι­κά αίθριος, με λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες μέχρι το από­γευ­μα στο ανα­το­λι­κό Αιγαίο.

Η ορα­τό­τη­τα θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά τις πρω­ι­νές ώρες.

Οι άνε­μοι στα ανα­το­λι­κά και τα νότια θα πνέ­ουν δυτι­κοί βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και στα νότια τοπι­κά έως 6 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές θα είναι μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-03-2024

Γενι­κά αίθριος με αραιές νεφώ­σεις κατά περιόδους.

Η ορα­τό­τη­τα θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη στα βορειο­δυ­τι­κά ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές ώρες.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 4 και στο νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί τοπι­κά έως 5 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μεταβολή.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο