Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΒΥΡΩΝΑΣ: Συναυλία αλληλεγγύης από την ΚΝΕ για να μην απελαθεί οικογένεια από το Ιράκ

Συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης διορ­γά­νω­σε σήμε­ρα το βρά­δυ στην πλα­τεία Ταπη­τουρ­γεί­ου στον Βύρω­να η ΤΟ Ανα­το­λι­κών Συνοι­κιών της ΚΝΕ για να μην απε­λα­θούν τρία αδέλ­φια από το Ιράκ, μαθη­τές του 4ου Γυμνα­σί­ου Βύρω­να, μαζί με τους γονείς τους και τα άλλα δύο αδέλ­φια τους.

Μαθη­τές, γονείς, εκπαι­δευ­τι­κοί, εργα­ζό­με­νοι, με την πρω­το­βου­λία της ΚΝΕ έδει­ξαν την αλλη­λεγ­γύη τους δηλώ­νο­ντας ξεκά­θα­ρα: «Κανέ­νας συμ­μα­θη­τής μας να μην απε­λα­θεί»! Ετσι στά­θη­καν στο πλευ­ρό τους, διεκ­δι­κώ­ντας να απο­δο­θεί καθε­στώς διε­θνούς προ­στα­σί­ας στους μαθη­τές Ali Hemin, Ali Doaa, Ali Rahma, στους γονείς τους και στις δύο μικρές αδερ­φές τους που ζουν εδώ και 6,5 χρό­νια στη χώρα μας. Το μικρό­τε­ρο μέλος της οικο­γέ­νειας, 5 ετών σήμε­ρα, γεν­νή­θη­κε στην Ελλά­δα. Ο πατέ­ρας δου­λεύ­ει περι­στα­σια­κά στην οικο­δο­μή, ο 16χρονος γιος εργά­ζε­ται, ενώ, ταυ­τό­χρο­να, πρέ­πει να παρα­κο­λου­θεί και τα μαθή­μα­τά του στο 4ο Γυμνά­σιο Βύρω­να. Τα δύο από τα αδέλ­φια του είναι, επί­σης, μαθη­τές σε Γυμνά­σιο και Δημοτικό.

Κανείς να μην απελαθεί

Την εκδή­λω­ση άνοι­ξε με λίγα και μεστά λόγια ο 15χρονος Π.K., μαθη­τής στην τρί­τη τάξη του 4ου Γυμνα­σί­ου. Αφού κατα­δί­κα­σε την προ­σπά­θεια απέ­λα­σης της εφτα­με­λούς οικο­γέ­νειας από το Ιράκ, ανα­φε­ρό­με­νος και σε άλλες ανά­λο­γες περι­πτώ­σεις πρό­σθε­σε ότι «είδα­με όλοι τις τρα­γι­κές εικό­νες των νεκρών και βαριά τραυ­μα­τι­σμέ­νων Αφρι­κα­νών μετα­να­στών πριν δύο μέρες στα σύνο­ρα της Ισπα­νί­ας με περί­που 30 νεκρούς και εκα­το­ντά­δες τραυ­μα­τι­σμέ­νους από την Αστυ­νο­μία της Ισπα­νί­ας και του Μαρό­κου. Αυτά τα γεγο­νό­τα δεί­χνουν την αγριό­τη­τα και βαρ­βα­ρό­τη­τα του κόσμου που ζού­με. Ένας κόσμος που το μόνο που προ­σφέ­ρει σε εμάς τους μαθη­τές και τους νέους ανθρώ­πους είναι ανι­σό­τη­τα, αδι­κία, φτώ­χεια, πόλε­μο, ρατσι­σμό και προσφυγιά».

Για να συνε­χί­σει λέγο­ντας «είμα­στε πολ­λοί και θα γίνου­με ακό­μα περισ­σό­τε­ροι, εμείς που πηγαί­νου­με κόντρα σε αυτές τις απα­ρά­δε­κτες πρά­ξεις και τις άθλιες κατα­στά­σεις, που δεν θεω­ρού­με ρεα­λι­στι­κό το παρόν και το μέλ­λον που μας φτιάχνουν.Καθημερινά παλεύ­ου­με για μία ανώ­τε­ρη κοι­νω­νία όπου οι ανά­γκες όλων των ανθρώ­πων θα καλύ­πτο­νται και οι λαοί θα ζουν ειρη­νι­κά. Ενά­ντια στο μπλέ­ξι­μο της χώρας μας στα πολε­μι­κά σχέ­δια των μεγα­λο­α­φε­ντι­κών». Για να κατα­λή­ξει «εμείς οι Βυρω­νιώ­τες ξέρου­με από προ­σφυ­γιά τη στιγ­μή που η περιο­χή μας χτί­στη­κε από αυτούς πριν πολ­λά χρό­νια. Γι αυτό θέλου­με και θεω­ρού­με υπο­χρέ­ω­σή μας να απορ­ρι­φθεί η απέ­λα­ση της οικο­γέ­νειας από το Ιράκ. Είμα­στε μαζί τους. Κανείς συμ­μα­θη­τής μας να μην απελαθεί».

Επί­σης, ο Νίκος Κατσα­ρός, από την ΚΟ Εκπαι­δευ­τι­κών Ανα­το­λι­κών Συνοι­κιών του ΚΚΕ, επε­σή­μα­νε μετα­ξύ άλλων πως «οι κομ­μου­νι­στές εκπαι­δευ­τι­κοί, καταγ­γέλ­λου­με την αισχρή από­φα­ση της Διεύ­θυν­σης Αλλο­δα­πών Θεσ­σα­λο­νί­κης που ανα­γκά­ζει μια μάνα με τα τέσ­σε­ρα παι­διά της να πάρει για πάλι το δρό­μο της προ­σφυ­γιάς. Καταγ­γέλ­λου­με τη σημε­ρι­νή και όλες τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις που έχουν φτιά­ξει μέσα στο ευρω­ε­νω­σια­κό πλαί­σιο ένα σφι­χτό κλοιό που στραγ­γα­λί­ζει τις εύθραυ­στες ζωές των κατα­τρεγ­μέ­νων». Πρό­σθε­σε ότι «δε μιλά­με μόνο για την απέ­λα­ση, μιλά­με και για τις συν­θή­κες που είναι κατα­δι­κα­σμέ­να να ζουν και μορ­φώ­νο­νται τα προ­σφυ­γό­που­λα. Με τμή­μα­τα υπο­δο­χής με τρα­γι­κές ελλεί­ψεις, με ανά­θε­ση της ευθύ­νης των προ­σφύ­γων σε αμφι­βό­λου προ­έ­λευ­σης και δρά­σης ΜΚΟ, με διαρ­κείς μετε­γκα­τα­στά­σεις από δομή σε δομή» και τόνι­σε πως «εμείς οι κομ­μου­νι­στές καθη­γη­τές και δάσκα­λοι είμα­στε εδώ, είμα­στε στο πλευ­ρό της οικο­γέ­νειας Αλί! Καλού­με του συνα­δέλ­φους μας, τους μαθη­τές μας, τους γονείς και όλο τα λαό να κάνουν αυτό που ξέρει καλύ­τε­ρα από όλους η τάξη μας: να δεί­ξουν την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη τους και να υψώ­σουν τοί­χο αδια­πέ­ρα­στο που δεν θα επι­τρέ­ψει καμιά απέλαση».

Δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά

Οι περι­πτώ­σεις αυτές, όπως και των δύο μαθη­τών από τη Γουι­νέα που φοι­τούν σε Λύκεια της Σάμου και του Αγ. Δημη­τρί­ου, δεν απο­τε­λούν μεμο­νω­μέ­να περι­στα­τι­κά, αφού στη νέα «Εθνι­κή Στρα­τη­γι­κή για την Προ­στα­σία των Ασυ­νό­δευ­των Ανη­λί­κων» απο­τυ­πώ­νο­νται ο τρό­πος και τα μέσα «έντα­ξης» των ασυ­νό­δευ­των ανη­λί­κων με βάση το ευρω­ε­νω­σια­κό νομο­θε­τι­κό πλαίσιο.

Τα βασι­κά σημεία της νέας «Εθνι­κής Στρα­τη­γι­κής» ότι δια­τη­ρεί­ται το ασφυ­κτι­κό και δαι­δα­λώ­δες πλαί­σιο για το νομι­κό καθε­στώς παρα­μο­νής των ξερι­ζω­μέ­νων παι­διών, το οποίο μάλι­στα καλού­νται να επι­λέ­ξουν τα ίδια μέσα από «ενη­με­ρω­τι­κό υλι­κό για τους ασυ­νό­δευ­τους ανη­λί­κους με φιλι­κά δια­τυ­πω­μέ­νες προς παι­διά πλη­ρο­φο­ρί­ες». Προ­ω­θεί­ται το απα­ρά­δε­κτο «καθε­στώς υπό ανο­χή παρα­μο­νής», ένα νέο επι­πλέ­ον καθε­στώς για τους ασυ­νό­δευ­τους ανή­λι­κους που «δεν θα στοι­χειο­θε­τεί νομι­κό προη­γού­με­νο για την από­κτη­ση μόνι­μης άδειας δια­μο­νής σε μετα­γε­νέ­στε­ρο χρό­νο» και σημα­το­δο­τεί την άμε­ση απέ­λα­σή τους μετά από την ενη­λι­κί­ω­ση. Υπη­ρε­τεί­ται η προ­τε­ραιό­τη­τα για την «πρό­σβα­ση στην επαγ­γελ­μα­τι­κή κατάρ­τι­ση και την διευ­κό­λυν­ση της μαθη­τεί­ας», καθώς οι ανή­λι­κοι άνω των 15 ετών μπο­ρούν να εργά­ζο­νται και χρειά­ζε­ται «να δοθούν κίνη­τρα στους εργο­δό­τες προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί η μαθη­τεία». Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι σε όλο το κεί­με­νο η λέξη «πόλε­μος» εμφα­νί­ζε­ται δύο φορές και γενι­κά συσκο­τί­ζο­νται πλή­ρως οι αιτί­ες της προ­σφυ­γιάς και της μετανάστευσης.

Στη συναυ­λία, τα συγκρο­τή­μα­τα hip hop όπως Ryme Riot, Raibo κ.α. έδω­σαν τον δικό τους τόνο και ξεσή­κω­σαν τους παρευρισκόμενους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο