Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόλγκογκραντ: Αποκαλυπτήρια προτομής των Στάλιν-Ζούκωφ για την 80η επέτειο της νίκης στο Στάλινγκραντ

Τα απο­κα­λυ­πτή­ρια προ­το­μής του Ιωσήφ Στά­λιν, καθώς και δύο εμβλη­μα­τι­κών Σοβιε­τι­κών στρα­τιω­τι­κών ηγε­τών, του Στρα­τάρ­χη Γκε­όρ­γκι Ζού­κοφ και του Αλε­ξά­ντρ Βασι­λιέφ­σκι, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στη ρωσι­κή πόλη Βόλ­γκο­γκραντ (Στά­λιν­γκραντ), με αφορ­μή την 80η επέ­τειο του θριάμ­βου του Κόκ­κι­νου Στρα­τού επί των Ναζί.

«Σήμε­ρα σε μη φιλι­κές χώρες, όλα τα μνη­μεία μας που συν­δέ­ο­νται με το όνο­μα του σοβιε­τι­κού στρα­τιώ­τη κατα­στρέ­φο­νται, όμως η χώρα μας έχει πάρει μια δια­φο­ρε­τι­κή πορεία. Αυτή είναι μια πορεία για να δια­τη­ρή­σου­με τη μνή­μη του μεγά­λου Πατριω­τι­κού Πολέ­μου» δήλω­σε ο πρό­ε­δρος του τοπι­κού κοι­νο­βου­λί­ου, Αλε­ξά­ντερ Μπλόσκιν.

Πλή­θος κόσμου, οι τοπι­κές αρχές και εκπρό­σω­ποι της πόλης του Βόλ­γκο­γκραντ παρέ­στη­σαν στα απο­κα­λυ­πτή­ρια της προ­το­μής του Στά­λιν και των δύο στρα­τιω­τι­κών ηγε­τών ανή­με­ρα της μεγά­λης επετείου.

Σημειώ­νε­ται ότι τον τελευ­ταίο χρό­νο, ενώ μαί­νε­ται ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία και στο πλαί­σιο της προ­σπά­θειά της να συσπει­ρώ­σει λαϊ­κές μάζες υπερ της καπη­λευό­με­νη την σοβιε­τι­κή κλη­ρο­νο­μά, η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση έχει προ­χω­ρή­σει στην ανέ­γερ­ση και ανα­στή­λω­ση μνη­μεί­ων του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο