Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόλος: Αντιδράσεις για την ακύρωση συναυλίας της «Εστουδιαντίνα» από τη δημοτική αρχή

«Η ακύ­ρω­σή της συναυ­λί­ας της “Εστου­δια­ντί­να”, με τη συμ­με­το­χή πολ­λών καλ­λι­τε­χνών και συντε­λε­στών, που θα απέ­δι­δε τιμή στα 100 χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή, από τη δημο­τι­κή Αρχή Βόλου είναι πρά­ξη αδια­νό­η­τη!», τονί­ζει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Μαγνη­σί­ας του ΚΚΕ, σημειώ­νο­ντας ότι «το πρό­σχη­μα της ύπαρ­ξης τεχνι­κών λόγων στη λει­τουρ­γία του ανοι­χτού Δημο­τι­κού Θεά­τρου Ν. Ιωνί­ας μόνο ως φθη­νή δικαιο­λο­γία μπο­ρεί να αντιμετωπιστεί».

Συνε­χί­ζο­ντας ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Οι ανα­κοι­νώ­σεις της Δημο­τι­κής Αρχής προ­κα­λούν σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα. Σε συν­δυα­σμό με τις κατά παραγ­γε­λία εμε­τι­κές αναρ­τή­σεις ανθρώ­πων της στο δια­δί­κτυο, που ανα­φέ­ρο­νται σε “μη αρε­στές” από­ψεις των συντε­λε­στών της συναυ­λί­ας, γεν­νιού­νται σοβα­ρά ζητή­μα­τα. Όλα αυτά απαι­τούν περαι­τέ­ρω διε­ρεύ­νη­ση. Οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι του ΚΚΕ θα κατα­θέ­σουν Ερώ­τη­ση στο σημε­ρι­νό Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο για το θέμα.

Οι υπο­δο­μές του Δήμου Βόλου δεν είναι τσι­φλί­κι καμί­ας Δημο­τι­κής Αρχής! Είναι περιου­σία του λαού, ο οποί­ος έχει κάθε δικαί­ω­μα να έχει πρό­σβα­ση σε αυτές, να τις απο­λαμ­βά­νει. Η επι­χει­ρη­μα­τι­κή λει­τουρ­γία τους είναι που δια­μορ­φώ­νει το “καθε­στώς” ιδιο­κτη­σί­ας, πάνω στο οποίο πατά­ει η δημο­τι­κή αρχή. 

Τα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για τις καθε­στω­τι­κές και φασί­ζου­σες συμπε­ρι­φο­ρές Μπέ­ου από τα κόμ­μα­τα που του προ­σέ­φε­ραν το νομι­κό οπλο­στά­σιο να συμπε­ρι­φέ­ρε­ται ως “τσι­φλι­κάς” της λαϊ­κής περιου­σί­ας και ταυ­τό­χρο­να στε­λέ­χη τους τον στή­ρι­ξαν στην επα­νε­κλο­γή του, δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν τη συνε­νο­χή τους».

«Να πάρει πίσω τώρα την επαί­σχυ­ντη από­φα­ση η Δημο­τι­κή Αρχή Βόλου», απαι­τεί και η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Βόλου.

Δηλώσεις του μαέστρου της «Εστουδιαντίνα» — Θα γίνει στη Λάρισα η συναυλία

Όπως υπο­στη­ρί­ζει, ο μαέ­στρος της ορχή­στρας, Ανδρε­άς Κατσι­γιάν­νης, στην ερώ­τη­ση για­τί έγι­νε αυτό, υπάλ­λη­λος της Αντι­δη­μαρ­χί­ας Πολι­τι­σμού του Δήμου Βόλου απά­ντη­σε πως “είναι εντο­λή από ψηλά”. Ο ίδιος κάνει γνω­στό ότι η συναυ­λία θα γίνει τελι­κά, στη Λάρι­σα, στο Κηπο­θέ­α­τρο Αλκα­ζάρ, το οποίο ο δήμαρ­χος της πόλης, Από­στο­λος Καλο­γιάν­νης, παρα­χώ­ρη­σε δωρεάν.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Ανδρέ­ας Κατσι­γιάν­νης ανα­φέ­ρει για το θέμα: «Δια­βά­ζω άρθρα για την ακύ­ρω­ση της συναυ­λί­ας της Εστου­δια­ντί­νας Νέας Ιωνί­ας Βόλου, από τον Δήμο Βόλου, ‘’επει­δή ο Δήμαρ­χος Βόλου δεν με συμπα­θεί’’, δεν έχω κάποια ενη­μέ­ρω­ση επί­ση­μη για τις προ­θέ­σεις του Δημάρ­χου για το πρό­σω­πό μου, ούτε με ενδια­φέ­ρει να έχω… το σωμα­τείο Ρυθ­μός έκα­νε αίτη­ση στο Δήμο Βόλου, πήρε την ημε­ρο­μη­νία 24 Αυγού­στου από την Αντι­δη­μαρ­χία πολι­τι­σμού του Δήμου Βόλου, όχι δωρε­άν παρα­χώ­ρη­ση του Θεά­τρου, αλλά με πλη­ρω­μή στο Δήμο Βόλου και έτσι προ­χω­ρή­σα­με όλοι μαζί στην προ­ε­τοι­μα­σία της συγκε­κρι­μέ­νης συναυ­λί­ας… Πριν λίγες ημέ­ρες ο διορ­γα­νω­τής της συναυ­λί­ας, μου­σι­κός σύλ­λο­γος Ρυθ­μός, έλα­βε επί­ση­μο έγγρα­φο από τον Δήμο Βόλου, που τον ενη­μέ­ρω­νε ότι 24 Αυγού­στου που έχουν νοι­κιά­σει το θέα­τρο για την παρα­πά­νω παρα­γω­γή, δυστυ­χώς δεν θα μπο­ρέ­σει να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί για τεχνι­κούς λόγους που θα προ­κύ­ψουν. Το έγγρα­φο ήρθε από το επί­ση­μο email της Αντι­δη­μαρ­χί­ας Πολι­τι­σμού του Δήμου Βόλου και το υπο­γρά­φει μια υπάλ­λη­λος. Όταν ρωτή­θη­κε για ποιο λόγο γίνε­ται αυτό, η απά­ντη­ση ήταν, ότι είναι εντο­λή από ψηλά. Για την ιστο­ρία 23 και 25 Αυγού­στου το θέα­τρο θα λει­τουρ­γεί κανονικά».

902.gr, ertnews.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο