Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόλος: Η ΚΝΕ καταγγέλλει τις αντικομμουνιστικές αθλιότητες της νεολαίας του ΝΑΡ

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Σπου­δά­ζου­σας Βόλου της ΚΝΕ εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με τον αντι­κομ­μου­νι­σμό της νΚΑ Βόλου, σημειώνοντας:

«Μετά από τρεις μήνες χει­μέ­ριας ΝΑΡ-κης και παντε­λούς απρα­ξί­ας, εμφα­νί­στη­κε επι­τέ­λους με μια ανα­κοί­νω­ση η λεγό­με­νη “νεο­λαία κομ­μου­νι­στι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση” στο Βόλο.

Δυστυ­χώς, αντί να τα βάλει με την κυβέρ­νη­ση, την Περι­φε­ρεια­κή και Δημο­τι­κή Αρχή που στη­ρί­ζουν το έγκλη­μα της καύ­σης σκου­πι­διών, επι­λέ­γει να “καταγ­γεί­λει” την ΚΝΕ, χαρί­ζο­ντας άφθο­νο γέλιο με τα χοντρο­κομ­μέ­να ψέμα­τα που δεν πεί­θουν ούτε το .. συγ­γρα­φέα της εν λόγω ανακοίνωσης.

Τι να πρωτοθαυμάσουμε!

Λένε ότι η ΚΝΕ δεν στή­ρι­ξε την αθώ­ω­ση του συλ­λη­φθέ­ντα φοι­τη­τή ενώ οι εκλεγ­μέ­νοι με την παρά­τα­ξη της ΚΝΕ κατέ­θε­σαν ψήφι­σμα στους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους ενά­ντια στην κατα­στο­λή και τις συλ­λή­ψεις δια­δη­λω­τών έξω από την ΑΓΕΤ!!! Τους συμ­βου­λεύ­ου­με να απευ­θυν­θούν στον οφθαλ­μί­α­τρο τους για­τί ο αντι­κο­μου­νι­σμός τυφλώνει!

Λένε ότι η ΚΝΕ “καταγ­γέλ­λει σύσ­σω­μο το κίνη­μα του Βόλου για προ­βο­κά­το­ρες”, όταν τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ είναι κομ­μά­τι αυτού του κινή­μα­τος! Δεν γνω­ρί­ζουν ότι μαζί με την κατα­στο­λή πάντα οι κυβερ­νή­σεις αξιο­ποιού­σαν τη δρά­ση διά­φο­ρων προ­βο­κα­τό­ρι­κων ομά­δων για να συκο­φα­ντή­σουν το ίδιο το κίνη­μα και τους αγώ­νες; Δικαί­ω­μα τους να σφι­χτα­γκα­λιά­ζο­νται μαζί τους, όχι όμως να ταυ­τί­ζουν ένα μεγα­λειώ­δες κίνη­μα με ομά­δες ξένες προς αυτό.

Η κατά­ντια τους φτά­νει μέχρι το σημείο να συκο­φα­ντούν ότι το ΚΚΕ στη­ρί­ζει τις πολυ­ε­θνι­κές όπως την EldoradoGold στις Σκου­ριές ή την ΑΓΕΤ στο Βόλο!!!

Το αίτη­μα που σημα­το­δο­τεί τον αγώ­να των Βολιω­τών είναι να στα­μα­τή­σει η καύ­ση σκου­πι­διών από την ΑΓΕΤ. Είναι επι­λο­γή της κυβέρ­νη­σης και της Δημο­τι­κής Αρχής να δια­στρε­βλώ­νει αυτό το αίτη­μα, προ­βάλ­λο­ντας ότι οι δια­δη­λω­τές ζητά­νε δήθεν “να κλεί­σει η τσι­με­ντο­βιο­μη­χα­νία” και να απο­λυ­θούν οι εργά­τες, για να τους στρέ­ψει ενά­ντια στους υπο­λοί­πους Βολιώ­τες. Είναι δικαί­ω­μα του ΝΑΡ να πέφτει στην παγί­δα της κυβέρ­νη­σης, να υιο­θε­τεί το ψευ­το­δί­λημ­μα “λου­κέ­το και απο­λύ­σεις ή καύ­ση σκου­πι­διών και καρ­κί­νος”, αλλά το κίνη­μα δεν θα τους ακο­λου­θή­σει. Είναι επί­σης δικαί­ω­μα του ΝΑΡ να συνερ­γά­ζε­ται με δυνά­μεις που στη­ρί­ζουν την “πρά­σι­νη” ανά­πτυ­ξη του κεφα­λαί­ου και επι­διώ­κουν αντί της ΑΓΕΤ να κάνουν “πρά­σι­νες” μπίζ­νες με τα προ­γράμ­μα­τα της ΕΕ.

Τις επι­χει­ρή­σεις τις κλεί­νουν τα αφε­ντι­κά για να κυνη­γή­σουν αλλού πιο μεγά­λα κέρ­δη, όχι οι αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων και της νεο­λαί­ας! Το ΚΚΕ υπο­στη­ρί­ζει ότι τα κλει­διά της οικο­νο­μί­ας και της εξου­σί­ας πρέ­πει να περά­σουν στα χέρια του λαού ώστε ο ίδιος να απο­φα­σί­ζει και να σχε­διά­ζει την παρα­γω­γή, με γνώ­μο­να την προ­στα­σία της υγεί­ας, των δικαιω­μά­των των εργα­τών και του περιβάλλοντος.

Τελι­κά πίσω από ψέμα­τα και παχιές κου­βέ­ντες θέλουν να κρύ­ψουν τις αμαρ­τί­ες τους, που δεν ξεπλέ­νο­νται ούτε με όλο το νερό των Σταγιάτων:

  • Την απα­ρά­δε­κτη στά­ση τους ενά­ντια στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο περισ­σό­τε­ρων από 30 μαζι­κών φορέ­ων ενά­ντια στην καύ­ση σκου­πι­διών στις 5 Ιού­νη. Το κατα­ψή­φι­σαν μαζί με τη ΔΑΠ στους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους και την ΠΑΣΚΕ στα σωματεία.
  • Το σιω­πη­τή­ριο εν μέσω καρα­ντί­νας, υιο­θε­τώ­ντας στην πρά­ξη το σύν­θη­μα του ΣΥΡΙΖΑ “μετά θα λογα­ρια­στού­με”, αφού κατα­ψή­φι­σαν ακό­μα και τις στοι­χειώ­δεις διεκ­δι­κή­σεις και κινη­το­ποι­ή­σεις των φοιτητών.
  • Την υπο­τα­γή τους στις συστά­σεις της κυβέρ­νη­σης για την πρω­το­μα­γιά­τι­κη συγκέ­ντρω­ση όπου επέ­λε­ξαν το “μένου­με σπί­τι” και άφρι­σαν με τις μεγα­λειώ­δες συγκε­ντρώ­σεις του ΠΑΜΕ, την οργα­νω­μέ­νη απειθαρχία.
  • Το ρόλο του αρι­στε­ρού ψάλ­τη της ΠΑΣΚΕ στο εργα­τι­κό κίνη­μα αφού τρέ­χουν να δώσουν αρι­στε­ρό άλλο­θι στο κοι­νό τους αντι­ΠΑ­ΜΕ μέτωπο.

Και ο κατά­λο­γος δεν έχει τελειωμό…

Η ΚΝΕ έχει απο­δεί­ξει ότι είναι στην πρώ­τη γραμ­μή των αγώ­νων της νεο­λαί­ας του Βόλου ενά­ντια στην καύ­ση σκου­πι­διών. Δεν έχει ανά­γκη από πιστο­ποι­η­τι­κό αγω­νι­στι­κό­τη­τας ούτε από πέντε λεπτά δημο­σιό­τη­τας για να κρύ­ψει την ανυ­παρ­ξία της από τους χώρους της νεο­λαί­ας, όπως άλλες δυνάμεις.

Καλού­με κάθε νέο και νέα που δεν μπο­ρεί να “ανα­σά­νει” μέσα σε αυτό το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, της ανερ­γί­ας, της κατα­στρο­φής του περι­βάλ­λο­ντος να συνα­ντη­θού­με στους αγώ­νες. Με ένα οργα­νω­μέ­νο, ριζο­σπα­στι­κό, ταξι­κό κίνη­μα ανα­τρο­πής της πολι­τι­κής τους. Με ένα κίνη­μα που θα ενα­ντιώ­νε­ται στα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, στην “πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη” της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ών της. Με το βλέμ­μα στο όμορ­φο μέλ­λον που μπο­ρού­με να οικο­δο­μή­σου­με, στην κοι­νω­νία της πραγ­μα­τι­κής ελευ­θε­ρί­ας, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο