Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόλος: Κρεσέντο χυδαίου και άθλιου αντικομμουνισμού από τη δημοτική αρχή

Για άθλιο και χυδαίο αντι­κομ­μου­νι­σμό κατη­γο­ρεί τη δημο­τι­κή αρχή Βόλου η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Μαγνη­σί­ας του ΚΚΕ. 

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, όπως ανα­φέ­ρει σε σχε­τι­κή της ανα­κοί­νω­ση η ΤΕ Μαγνη­σί­ας του Κόμ­μα­τος «η δημο­τι­κή αρχή Βόλου κατέ­φυ­γε για ακό­μη μια φορά στη γνω­στή τακτι­κή της. Απά­ντη­σε στις απο­κα­λύ­ψεις του ΚΚΕ για τη σχε­δια­σμέ­νη, και από την ίδια, προ­ώ­θη­ση στο Βόλο παρα­γω­γής του καυ­σί­μου SRF στη Μονά­δα Επε­ξερ­γα­σί­ας Απο­βλή­των, που προ­ο­ρί­ζε­ται για καρ­κι­νο­γό­να καύ­ση, με ένα κρε­σέ­ντο χυδαί­ου και άθλιου αντικομμουνισμού».

«Οι ανα­κοι­νώ­σεις που γρά­φο­νται στο Δημαρ­χείο και εκδί­δο­νται με την υπο­γρα­φή της δημο­τι­κής αρχής απο­τε­λούν αυτού­σια αντι­γρα­φή άρθρων και ανα­κοι­νώ­σε­ων της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής που ζέχνουν τη γνω­στή φασι­στι­κή βρω­μιά» σημειώ­νει η ανα­κοί­νω­ση και προ­σθέ­τει: «Οι λαϊ­κές οικο­γέ­νειες του Βόλου και ιδί­ως όσοι ψήφι­σαν τους δημο­τι­κούς συμ­βού­λους της πλειο­ψη­φί­ας, χρειά­ζε­ται να ξέρουν ότι ο αντι­κομ­μου­νι­στι­κός οχε­τός πάει νύχι — κρέ­ας με την αντι­λαϊ­κή πολιτική». 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο