Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βόλος: Με απειλές για συλλήψεις ο Μπέος αρνήθηκε ξανά τη συζήτηση για την επίθεση στον Κ. Γαργάλα

Δεν πέρα­σε το κλί­μα τρο­μο­κρα­τί­ας και ύβρε­ων που επι­χεί­ρη­σε να επι­βάλ­λει ο Αχ. Μπε­ος στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Βόλου, με προ­φα­νή στό­χο να μην συζη­τη­θεί η επί­θε­ση που έγι­νε στον Κ. Γαρ­γά­λα από μασκο­φό­ρο δημο­τι­κό του σύμβουλο.

Έφτα­σε στο σημείο να ζητή­σει τη σύλ­λη­ψη δύο πολι­τών που δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν για την άρνη­ση του να συζη­τη­θεί το θέμα. Κάλε­σε την αστυ­νο­μία και ανέ­φε­ρε ότι θα υπο­βά­λει μηνύσεις.

Κάνεις δεν τρο­μο­κρα­τή­θη­κε και ο επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Απο­στό­λης Ριζό­που­λος πήρε το λόγο, παρά τα εμπό­δια που έθε­τε το προ­ε­δρείο, ζητώ­ντας να συζη­τη­θεί ενώ­πιον των δημο­τών και του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου η επί­θε­ση στον Κώστα Γαργάλα.

Τόνι­σε ότι η δημο­τι­κή Αρχή απο­φεύ­γει τη συζή­τη­ση για να μην απο­κα­λυ­φθεί η αιτία της επί­θε­σης που είναι η στά­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» απέ­να­ντι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή Μπέ­ου που εξυ­πη­ρε­τεί τα μεγά­λα συμφέροντα.

Με την… δικαιο­λο­γία ότι δεν έγι­νε επί­ση­μο αίτη­μα το προ­ε­δρείο απέρ­ρι­ψε το αίτη­μα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», η οποία αποχώρησε.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι ο Μπέ­ος για μια ακό­μα φορά με χυδαίο τρό­πο εξύ­βρι­σε τους παρευρισκόμενους.

Επί­σης, ο Μπέ­ος ανέ­φε­ρε ότι δεν θα παρα­βρε­θεί ούτε σε ειδι­κή συνε­δρί­α­ση για το θέμα της επί­θε­σης που ζήτη­σε η «Συμ­μα­χία για τον Βόλο», δεί­χνο­ντας ότι ένα τέτοιο αίτη­μα δεν ασκεί πίε­ση στην πλειοψηφία.

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο